Duomenų subjektams priklausančius asmens duomenis tvarko asmens duomenų valdytojas (tvarkytojas) – Lietuvos statistikos departamentas, juridinio asmens kodas 188600177, buveinės adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius.

Vadovaudamasis reglamentu Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (PDF), Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Lietuvos statistikos departamento nuostatais, Lietuvos statistikos departamentas asmens duomenis tvarko Oficialiosios statistikos darbų programoje pavestiems statistikos darbams (tyrimams), būtiniems valstybės valdymui bei visuomenės reikmėms, atlikti.

Lietuvos statistikos departamentas asmens duomenis tvarko vykdydamas užduotis viešojo intereso labui ir atlikdamas duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Lietuvos statistikos departamento asmens duomenis tvarko vadovaudamasis:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (PDF)

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

 • Integruotos statistikos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. DĮ-141

 • Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Integruotos statistikos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu, Integruotos statistikos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintais Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42

 • Lietuvos statistikos departamento Kibernetinių incidentų valdymo Integruotos statistikos informacinėje sistemoje planu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. DĮ-217

Lietuvos statistikos departamente tvarkomi asmens duomenys:

 • administraciniai duomenys – valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir Lietuvos banko informacinėse sistemose ir dokumentuose esantys ir viešajam administravimui naudojami duomenys;

 • asmens duomenys, surinkti iš duomenų subjekto atliekant statistinius tyrimus ar apklausas;

 • Lietuvos statistikos departamento interneto svetainių registruotų vartotojų asmens duomenys;

 • Lietuvos statistikos departamento lankytojų asmens duomenys.

Administraciniai duomenys gaunami abipusiu sutarimu su administracinių duomenų valdytoju (tvarkytoju) pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju).

Asmens duomenys iš duomenų subjekto gaunami apklausiant duomenų subjektą pagal statistinius formuliarus, skelbiamus Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėse apklausos.stat.gov.lt ir estatistika.stat.gov.lt.

Statistiniuose formuliaruose informuojama apie tvarkomų asmens duomenų apsaugą, nurodomi renkami statistiniai rodikliai, statistinio tyrimo teisinis pagrindas, rūšis, apimtis ir tikslas, statistinės informacijos paskelbimo laikas ir vieta, statistinių duomenų konfidencialumas ir kita susijusi informacija.

Asmens duomenų saugojimas:

 • Administraciniai duomenys atnaujinami duomenų teikimo sutartyse nustatytais terminais

 • Iš duomenų subjekto surinkti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai:

mėnesinių statistinių tyrimų – 1 metus pasibaigus tyrimui

ketvirtinių statistinių tyrimų – 2 metus pasibaigus tyrimui

metinių statistinių tyrimų – 3 metus pasibaigus tyrimui

gyventojų ir būstų surašymų – 50 metų pasibaigus surašymui

žemės ūkio surašymų – 50 metų pasibaigus surašymui

žemės ūkio struktūros tyrimo – 10 metų pasibaigus tyrimui

statistinio ūkių sąrašo – 10 metų pasibaigus tyrimui

pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo – 10 metų pasibaigus tyrimui

verslo struktūros tyrimo – 7 metus pasibaigus tyrimui

darbo užmokesčio tyrimų – 6 metus pasibaigus tyrimui

centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio tyrimo – 3 metus pasibaigus tyrimui

 • Lietuvos statistikos departamento interneto svetainių registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi tol, kol tai yra reikalinga el. paslaugoms šiems vartotojams teikti arba jų pateiktiems statistiniams duomenims tvarkyti.

 • Lietuvos statistikos departamento lankytojų asmens duomenys, surinkti registruojant lankytoją Lietuvos statistikos departamento Leidimų sistemoje ar tam skirtuose žurnaluose saugoma 12 mėn. Į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių lankytojų vaizdo duomenys saugomi 20 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos galite rasti Asmens duomenų tvarkymo statistikos tikslais Lietuvos statistikos departamente tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮ-117 „Dėl asmens duomenų tvarkymo statistikos tikslais Statistikos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“ (PDF).


Dokumento atnaujinimo data: 2020-05-25