Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys užtikrinant informacijos saugumo valdymą ir nuolatinį gerinimą nustatytos Lietuvos statistikos departamento Informacijos saugumo politikoje.
 

PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. DĮ‑192
(Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. DĮ‑45 redakcija)

 

Lietuvos statistikos departamento informacijos saugumo politika


Suprasdamas Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje tvarkomų ir kaupiamų duomenų, kitų valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų šaltinių duomenų, šių duomenų teikimo, atliekant valstybės ekonominės ir socialinės raidos stebėseną ir analizę ir užtikrinant efektyvius informacijos mainus, bei rengiamos statistinės informacijos saugumo svarbą, Lietuvos statistikos departamentas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, įsipareigoja:

 1. vykdyti veiklą, atsižvelgiant į pagrindinius informacijos saugos principus – konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, siekiant apsaugoti respondentų bei kitų suinteresuotų šalių pateiktą informaciją;

 2. tvarkyti duomenis, kurti ir vystyti duomenų tvarkymo procesus, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

 3. užtikrinti saugų statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą ir jų pagrindu parengtos statistinės informacijos sklaidą;

 4. užtikrinti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos pažeidžiamumo valdymą, apsaugoti jos duomenis nuo neteisėto atskleidimo arba platinimo be leidimo;

 5. siekti užsibrėžtų Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos saugumo užtikrinimo tikslų įgyvendinimo;

 6. ugdyti Lietuvos statistikos departamento darbuotojų gebėjimus informacijos saugos srityje;

 7. dalyvauti įvairaus lygio kibernetinio saugumo pratybose bei mokymuose;

 8. nuolat atnaujinti informacijos saugai užtikrinti naudojamas technines priemones, skirti kitus tinkamam informacijos saugos vadybos sistemos veikimui reikalingus išteklius;

 9. užtikrinti nuolatinį Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos saugumo valdymo ciklą, atliekant kasmetinį Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos saugumo auditą;

 10. nuolat gerinti informacijos saugumo valdymo sistemą, jos rezultatyvumą, užtikrinant LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartų ir kitų Lietuvos statistikos departamentui keliamų reikalavimų vykdymą;

 11. stiprinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą informacijos apsaugos srityje, aktyviai dalyvauti šiuo klausimu Europos statistikos sistemos ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje.


__________________________________