Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, 5 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar, statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

4. konsultuoja respondentus;

5. tikrina, analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

5. rengia statistinę informaciją skelbti;

6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-07-31.
 


2. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, 7 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. mokėti dirbti R programa ar kita statistinės analizės programa;

6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

4. konsultuoja respondentus;

5. tikrina surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

6. analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes;

7. surašymo apklausos duomenis papildo administraciniais duomenimis;

8. rengia statistinę informaciją skelbti;

9. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-07-31.
 


3. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir atlikti narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną, smurto artimoje aplinkoje rodiklius ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar sociologijos, ar vadybos, ar verslo, ar viešojo administravimo, ar matematikos, ar statistikos studijų krypčių išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nusikalstamumo bei baudžiamosios teisenos statistiką;

6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimą, organizuoja ir atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti;

2. įgyvendinant ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką ir vadovaudamasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis, atlieka statistinius tyrimus, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą;

3. įgyvendindamas šalies ir ES teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams;

4. rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją;

5. rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos;

6. atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;

7. nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;

8. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 27 d.


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento puslapyje http://vtd.lrv.lt.


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu www.vtd.lt/index.php:

  1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
  2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
  3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-07-17