Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,9 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio Kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus, funkcionavimą ir Europos statistikos praktikos kodekso (toliau – Kodeksas) reikalavimų taikymą Lietuvos statistikos sistemoje.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos, ar viešojo administravimo studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su kokybės vadybos sistemų modeliais ir standartais;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. koordinuoja kokybės vadybos sistemos priežiūros ir tobulinimo darbus departamente; rengia su kokybės vadybos sistemos funkcionavimu susijusius organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus; organizuoja pasirengimo kokybės vadybos sistemos išorės auditui darbus; analizuoja kokybės vadybos sistemų diegimo tarptautinę patirtį; seka šios srities naujoves pasaulyje ir Lietuvoje, inicijuoja jų diegimą;
 2. tvarko departamento kokybės vadybos sistemos procesų žemėlapį, organizuoja jo atnaujinimo darbus; sudaro ir atnaujina departamento kokybės rodiklių matavimo planą, vykdo kokybės vadybos procesų matavimo rezultatų stebėseną;
 3. organizuoja ir dalyvauja su rizikų identifikavimu, analize ir vertinimu bei valdymu susijusiuose darbuose, rengia rizikų valdymo veiksmų planą ir stebi jo įgyvendinimą;
 4. dalyvauja standartizuojant ir tobulinant metaduomenis;
 5. koordinuoja neatitikčių šalinimo darbus, vykdo jų stebėseną; sistemina ir analizuoja gautus siūlymus dėl departamento veiklos gerinimo ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 6. koordinuoja Kodekso nuostatų įgyvendinimą departamente ir inicijuoja jų taikymą kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose institucijose, analizuoja šių institucijų atitiktį Kodekso reikalavimams; Kodekso įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, kitų šalių statistikos tarnybomis;
 7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 28 d.

__________________

2. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išvykstamojo turizmo statistikos metodikai rengti ir statistiniam tyrimui organizuoti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS arba R paketu;
 4. būti išklausęs imčių metodų kursą;
 5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. organizuoja išvykstamojo turizmo statistinį tyrimą, rengia metodiką, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, konsultuoja respondentus ir klausėjus statistinių formuliarų pildymo klausimais, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, rengia statistinę informaciją naudodamas SAS ar R programinę įrangą;
 2. užtikrina išvykstamojo turizmo duomenų kokybę, analizuoja išvykstamojo turizmo ir kelionių agentūrų bei kelionių organizatorių statistinių tyrimų duomenų suderinamumą, analizuoja privataus apgyvendinimo statistinio tyrimo duomenis, rengia suvestinę informaciją ir atnaujina metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 3. laiku teikia duomenis Eurostatui, formuoja išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo mikroduomenų masyvus pagal Eurostato nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 4. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 5. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;
 6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 28 d.

__________________

3. Darbo statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 2. užtikrina darbo užmokesčio ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo užmokesčio rodiklius, statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus, duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus pagal kompetenciją;
 3. dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 4. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 28 d.

__________________

4. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nacionalinių sąskaitų statistinei informacijai rengti, teikti ją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazei, leidiniams, Eurostatui ir kitiems vidaus ir užsienio vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. rengia nacionalinių sąskaitų informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais ir priemonėmis;
 2. rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją Rodiklių duomenų bazei, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas. Teikia siūlymus nacionalinių sąskaitų statistinės informacijos sklaidos procesams tobulinti;
 3. prižiūri skyriuje naudojamą automatizuotą duomenų apsikeitimo sistemą ir rūpinasi jos plėtra;
 4. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti;
 5. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 28 d.

__________________

5. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir atlikti narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną, smurto artimoje aplinkoje rodiklius ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar sociologijos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar viešojo administravimo, ar matematikos, ar statistikos studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nusikalstamumo bei baudžiamosios teisenos statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimą, organizuoja ir atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti;
 2. įgyvendinant ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką ir vadovaudamasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis, atlieka statistinius tyrimus, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą;
 3. įgyvendindamas šalies ir ES teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams;
 4. rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją;
 5. rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos;
 6. atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;
 7. nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;
 8. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 28 d.

__________________

6. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinio valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas 7,1)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos, ar matematikos, ar informatikos, ar ekonomikos, ar sociologijos studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;
 5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;
 2. tikrina ir redaguoja pirminius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais), priskiria trūkstamas reikšmes;
 3. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis papildo administracinių šaltinių duomenimis;
 4. dalyvauja rengiant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal kompetenciją;
 5. dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 21 d.

__________________

7. Informacinių technologijų skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 4,64 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 4. mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais;
 5. būti susipažinęs su Microsoft Office, Microsoft SQL Server;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. atlieka programinės įrangos bandymus;
 5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;
 7. įsisavina įdegtus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą;
 8. rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 9. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-11-29.

__________________

8. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,2 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 4. Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-11-29.

__________________

9. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,8 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);
 4. turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių;
 5. mokėti dirbti MS Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 6. būti susipažinęs su SharePoint, Microsoft SQL Server;
 7. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. atlieka programinės įrangos bandymus;
 5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 7. rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 8. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-11-29.

__________________

 


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-10-03