Konkursai į laisvas darbo vietas

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, B lygis 9 kategorija)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga sklandžiam Lietuvos statistikos departamento (toliau – Departamentas) vadovybės priimamojo darbui užtikrinti ir ryšiams tarp generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir besikreipiančių institucijų, statistinės informacijos vartotojų, respondentų bei Departamento darbuotojų palaikyti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti oficialių dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo patirties.
 3. Turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema.
 4. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Organizuoja Departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame.
 2. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją.
 3. Pateikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams Departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą.
 4. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – kalbų ir pranešimų projektus, atmintines.
 5. Informuoja Departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt. Parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą.
 6. Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, kas savaitę teikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams apibendrintą informaciją apie jų kontroliuojamas įvykdytas ir vėluojamas įvykdyti užduotis.
 7. Vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.
 8. Organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą.
 9. Pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui.
 10. Stebi ir analizuoja elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ naudojimą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos plėtros galimybių.
 11. Verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus.
 12. Inicijuoja kokybės vadybos procesų žemėlapio atnaujinimą.
 13. Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus.
 14. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-02-07. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Demografinės ir migracijos statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga demografinei ir migracijos statistinei informacijai rengti, naudojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir kitų administracinių šaltinių duomenis bei naudojamų administracinių šaltinių kokybei vertinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R ar SAS programa, gebėti kurti informacines sistemas.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę statistiką, asmens duomenų ir informacinių sistemų tvarkymą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas užtikrinti demografinės ir migracijos statistikos pirminių duomenų kokybę, analizuoja administracinių duomenų šaltinių būklę, nustato jų ir Gyventojų registro duomenų integravimo galimybes, rengia technines užduotis pirminiams statistiniams duomenims formuoti, domisi kitų valstybių nacionalinių statistikos institucijų gerąja praktika ir siūlo pritaikyti gyventojų statistikos srityje.
 2. Siekdamas užtikrinti tinkamą administracinių duomenų naudojimą demografinės ir migracijos statistikos reikmėms, dirba su Gyventojų registro ir kitų administracinių šaltinių, demografinės ir migracijos statistikos duomenų bazėmis, vertina duomenų kokybę, parenka metodus gyventojų grupių, migrantų skaičiaus nustatymui naudojant administracinius šaltinius.
 3. Siekdamas užtikrinti naštos mažinimą respondentams, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose dėl Gyventojų registro duomenų taikymo, konsultuoja duomenų naudotojus.
 4. Siekdamas atstovauti departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinėse ir Eurostato darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, kitų institucijų projektuose, bendrauja su ekspertais.
 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-01-23. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas, vertėjas)

Paskirtis

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento publikacijoms į anglų kalbą versti, dokumentams, straipsniams ir kitai medžiagai anglų kalba redaguoti ir (ar) versti į lietuvių kalbą, dalyvauti oficialiosios statistikos terminijos norminimo darbe.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (vertimo arba anglų filologijos programos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vertėjo iš ir į anglų kalbą darbo patirtį.
 3. Mokėti anglų kalbą (įgudęs vartotojas, C2 lygis).
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.
 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas, kad Lietuvos statistikos departamento leidinių, pranešimų spaudai, informacinių biuletenių, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų bei dalykinės terminijos anglų kalba būtų tiksli ir taisyklinga, verčia šiuos tekstus į anglų kalbą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę.
 2. Siekdamas, kad ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimų projektuose vartojama statistikos terminija atitiktų Lietuvos statistikos departamento vartojamą oficialiosios statistikos terminiją, dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka šių teisės aktų vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, Ryšių su visuomene skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų Lietuvos statistikos departamento skyrių specialistais.
 3. Siekdamas, kad statistikos terminijos norminimo darbas būtų efektyvus, planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektronino Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-01-19. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,92)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus poskyrio specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo, duomenų bazių bei viešąsias paslaugas teikiančių informacinių sistemų priežiūrai, vystymui ir apsaugai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 8. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;
 9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 10. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 7. konsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. vykdo kitas skyriaus vedėjo ar vedėjo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio užduotis pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymus siųskite elektroniniu paštu adresu: personalas@stat.gov.lt iki 2018-01-31. Išsamesnė informacija: tel. 2364647 arba 2361431.

___________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 

Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-11-15