Konkursai į laisvas darbo vietas

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusiems dokumentams, teisės aktams, sutarčių projektams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – – departamentas) teismuose.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti.
 •  Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas, informaciją „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ ir kt.), organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijos darbe.
 • Siekdamas užtikrinti departamento pasirašomų sutarčių teisėtumą, rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams, tarp jų sutarčių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams.
 • Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat teisės klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu.
 • Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų atlikimą, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
 • Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, tarp jų teisės aktų projektams ir dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais.
 • Siekdamas užtikrinti departamento gaunamuose prašymuose, pranešimuose, skunduose ar kituose dokumentuose išdėstytų teisinių klausimų tinkamą sprendimą, nagrinėja minėtus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, tarp jų susijusius su viešaisiais pirkimais, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-03. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Dokumentų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas (B lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto  pareigybė reikalinga sklandžiam Lietuvos statistikos departamento (toliau – Departamentas) vadovybės priimamojo darbui užtikrinti ir ryšiams tarp generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir besikreipiančių institucijų, statistinės informacijos vartotojų, respondentų bei Departamento darbuotojų palaikyti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
 • Turėti oficialių dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo patirties.
 • Turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Organizuoja Departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame.
 • Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją.
 • Pateikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams Departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – kalbų ir pranešimų projektus, atmintines.
 • Informuoja Departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt. Parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą.
 • Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, kas savaitę teikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams apibendrintą informaciją apie jų kontroliuojamas įvykdytas ir vėluojamas įvykdyti užduotis.
 • Vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.
 • Organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą.
 • Pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui.
 • Stebi ir analizuoja elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ naudojimą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos plėtros galimybių.
 • Verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus.
 • Inicijuoja kokybės vadybos procesų žemėlapio atnaujinimą.
 • Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-03. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Metodologijos ir kokybės skyriaus Imčių metodų poskyrio vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose, rengia ir diegia imčių planus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis.
 • Siekdamas pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.
 • Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, matuoja statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas.
 • Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.
 • Siekdamas koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-05. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Metodologijos ir kokybės skyriaus Imčių metodų poskyrio vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketai;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose, rengia ir diegia imčių planus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • Siekdamas pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, matuoja statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • Siekdamas koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-04. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pašto, informacijos ir ryšių, socialinių ir kultūros paslaugų įmonių veiklos statistiniam tyrimui atlikti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

 

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa arba R paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykle;
 • Išmanyti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.);
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikę paslaugų statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, atlieka pašto, informacijos ir ryšių bei socialinių ir kultūros paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina tyrimo metodiką, statistinių ataskaitų formas bei nurodymus joms pildyti. Rengia programavimo darbų technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja duomenų pokyčius ir nukrypimų priežastis, rengia galutinius tyrimo rezultatus;
 • Siekdamas užtikrinti statistinio tyrimo duomenų kokybę, atlieka rezultatų kokybinę analizę, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformaciją;
 • Siekdamas užtikrinti sklandų paslaugų vartotojams teikimą, reikiamu formatu parengia statistinę informaciją sklaidai ir vartotojams pagal individualias užklausas;
 • Siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių įgyvendinimą;
 • Siekdamas atstovauti departamentui, dalyvauja projektuose, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis paslaugų statistikos klausimais;
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-06-28. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

iuo me

Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.
_____________________________________________________________________________

 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.

tu skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-06-09