Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusių dokumentų prevencinei kontrolei atlikti, teisės aktams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius įgyvendinimą.

Specialieji reikalavimai valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus,korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisykles ir kitus Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, vizuoja Viešųjų pirkimų plano ir keitimo procedūrų patikros lapus, pirkimų iniciatorių pateiktas paraiškas, prevenciniam patikrinimui pasirinktą pirkimo sutarties sudarymo procedūros patikros lapą, mažos vertės pirkimo pažymą, pirkimo iniciatorių užpildytus pirkimo sutarčių keitimo procedūros patikros lapus, viešojo pirkimo dokumentų rengimo patikros lapą, tikrina prevenciniam patikrinimui atrinktus viešojo pirkimo dokumentus.
 2. Atsižvelgdamas į galimų rizikos veiksnių ir departamento vykdomų viešųjų pirkimų vertinimo rezultatus prevenciniam patikrinimui pasirenka rizikingiausius pirkimus arba atskirus jų etapus, įvertina šių pirkimų procedūras ir vizuoja su jais susijusius pirkimo procedūrų patikros lapus, pasirinktinai tikrina Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytos informacijos pateikimo terminų laikymąsi, dalyvauja stebėtojo teisėmis (be balso teisės) departamento Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose.
 3. Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų sklandų vykdymą, analizuoja informaciją apie įstaigos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą, teikia departamento generaliniam direktoriui siūlymus kaip tobulinti įstaigos vykdomas pirkimų procedūras ir informaciją apie pastebėtus trūkumus, nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos prevenciniam patikrinimui tvarką.
 4. Siekdamas užtikrinti darbo santykius ir valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą departamente, rengia teisines išvadas, padeda, konsultuoja  ir teikia siūlymus Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui, vykdo šio skyriaus parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų teisinę ekspertizę ir nustatyta tvarka juos vizuoja, nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas; atstovauja  departamento interesams teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.
 5. Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja darbo teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat konsultuoja teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
 6. Siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją departamente, atlieka departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą, rengia  korupcijos prevencijos programos projektą, korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atlieka korupcijos prevencijos analizę ir departamento teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
 7. Siekdamas įgyvendinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo jo nuostatas: vykdo deklaravimo administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK ir kontrolės funkcijas.
 8. Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams.
 9. Siekdamas užtikrinti Teisės skyriui pavestų funkcijų vykdymą, bendradarbiauja su departamento ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
 10. Vykdo kitus departamento vadovybės, Teisės skyriaus vedėjo bei Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-10-12. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

2. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

 1. Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 4. Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt  iki 2018-09-20.

___________________

3. Informacinių sistemų priežiūros Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 5,80 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą su bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų valdymo administravimo srityje.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 5. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 6. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 7. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

 1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. Dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas;
 7. kKonsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymų, atitinkančių visus pareigybei keliamus reikalavimus, laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt iki š. m. rugsėjo 28 d.

___________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 

Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-09-10