Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo komponentams vertinti pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti ir atnaujinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. rengia mokslinių tyrimų ir plėtros statistinius rodiklius ir susijusius metaduomenis pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodikliams įvertinti.
 2. rengia nuosavos gamybos programinės įrangos statistinius rodiklius ir susijusius meta duomenis pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus.
 3. rengia pramogų literatūros ir meno kūrinių originalų statistiką pagal ESS kategorijas ir šios srities metaduomenis.
 4. dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklius pagal ESS kategorijas.
 5. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 17 d.

__________________
 

2. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti statistinę informaciją apie formalųjį švietimą, plėtoti aukštojo mokslo statistiką ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, sociologijos, vadybos ir verslo administravimo, ar viešojo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbi Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendinant šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius švietimo statistiką, organizuoja ir koordinuoja švietimo statistinių duomenų (bendrojo ugdymo mokyklų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų doktorantūros studijų) gavimą iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams;
 2. rengia statistinių tyrimų metodikas, nagrinėja nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, diegia tarptautines metodikas, klasifikacijų standartus, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, konsultuoja respondentus pagal kompetenciją;
 3. rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius pagal kompetenciją, teikia statistinę informaciją vartotojams;
 4. įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius švietimo statistiką, diegia tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED 2011), atlieka švietimo statistinių duomenų skaičiavimus pagal Eurostato, EBPO ir UNESCO UIS metodiką, analizuoja švietimo duomenų kokybę ir parengia švietimo duomenų masyvus Eurostatui, EBPO, UNESCO UIS, rengia duomenų kokybės ataskaitas ir metainformaciją;
 5. rengia ir teikia aukštųjų mokyklų statistinius duomenis Europos aukštųjų mokyklų registrui pagal Europos Komisijos parengtą ir tarptautiniu lygmeniu suderintą metodiką, dalyvauja Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato darbo grupės veikloje;
 6. rengia metainformaciją apie Lietuvos švietimo institucijų teikiamas profesines kvalifikacijas bei jų laipsnius, Lietuvos studijų ir mokymo programas ir nustatyta tvarka teikia Eurostatui ir kitiems vartotojams;
 7. dalyvauja tarptautinėse ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, teikia pastabas ir siūlymus Eurostato, EBPO, kitų Europos Komisijos institucijų parengtiems statistinių publikacijų projektams;
 8. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 17 d.

__________________
 

3. Kainų statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams organizuoti ir atlikti, Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti, statistinei informacijai apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų indeksus (EKI ir IKI) ir jų pokyčius rengti bei teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ar verslo ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir atnaujina tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas EKI ir IKI skaičiuoti;
 2. įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius EKI ir IKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja ir vadovauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 3. užtikrina eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašus ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus;
 4. užtikrina kokybiškos eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, skaičiuoja EKI ir IKI įvairiais laiko bei taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 16 d.

__________________
 

4. Teisės skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusiems dokumentams, teisės aktams, sutarčių projektams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) teismuose.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti.
 5. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas ir kt.), organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijos darbe.
 2. Siekdamas užtikrinti departamento pasirašomų sutarčių teisėtumą, rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams, įskaitant sutarčių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams.
 3. Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais.
 4. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų atlikimą, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
 5. Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, įskaitant teisės aktų projektams ir dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais.
 6. Siekdamas užtikrinti departamento gaunamuose prašymuose, pranešimuose, skunduose ar kituose dokumentuose išdėstytų teisinių klausimų tinkamą sprendimą, nagrinėja minėtus dokumentus, priskirtus Teisės skyriaus kompetencijai, įskaitant susijusius su viešaisiais pirkimais, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 16 d.

__________________
 

5. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijų vertinimą, statistinių ekonominių procesų laiko eilučių modeliavimą ir analizę bei koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių analizės metodų diegimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriuose.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius, atsako už užimtumo statistinių rodiklių išankstinių įverčių parengimą;
 2. siekdamas užtikrinti šiuolaikinių matematinės statistikos ir ekonometrinių metodų taikymą departamente, seka šių metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes;
 3. siekdamas pateikti vartotojams kokybišką statistinę informaciją, atlieka atskirų ekonominių procesų ekonometrinį modeliavimą ir vertinimą, analizuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas ir rengia išvadas;
 4. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, analizuoja statistinių rodiklių suderinamumą bei teikia departamento skyriams siūlymus rodiklių suderinamumo klausimais;
 5. siekdamas koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą departamente, seka šių metodų vystymąsi Europos Sąjungoje ir analizuoja jų diegimo galimybes;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 16 d.

__________________
 

6. Gyvenimo lygio ir užimtumo skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga gyventojų užimtumo, pajamų ir gyvenimo sąlygų ir kitiems skyriaus atliekamiems statistiniams tyrimams organizuoti, statistinei informacijai rengti, analizuoti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo santykius;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo statistinio tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus;
 2. tikrina ir redaguoja pirminius gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes, rengia ir teikia šios srities statistinę informaciją ir metaduomenis vartotojams;
 3. tikrina ir redaguoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo pirminius duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes;
 4. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;
 5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, skelbia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje;
 6. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų ir  kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.
 7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 16 d.

__________________
 

7. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir atlikti narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną, smurto artimoje aplinkoje rodiklius ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, sociologijos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nusikalstamumo bei baudžiamosios teisenos statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimą, organizuoja ir atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti;
 2. įgyvendinant ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką ir vadovaudamasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis, atlieka statistinius tyrimus, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą;
 3. įgyvendindamas šalies ir ES teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams;
 4. rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją;
 5. rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos;
 6. atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;
 7. nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;
 8. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 16 d.

__________________
 

8. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,10 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga naujiems vartotojų kainų statistiniams rodikliams bei priemonėms ir metodams, taikomiems renkant, tvarkant statistinius duomenis bei rengiant statistinius rodiklius, diegti, vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių integracijai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti vienų metų darbo patirtį ekonomikos srityje;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS ar R programa;
 5. išmanyti koreliacinės-regresinės analizės metodus;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarka, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą;
 8. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, atlieka SVKI, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamų kainų indeksų, kitų specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų subindeksų sudarymo darbus, taiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartotojų kainų statistiniams tyrimams, vykdo šių tyrimų optimizavimo ir kokybės gerinimo darbus;
 2. įgyvendina vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo dėl produktų kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, ES statistikos tarnyba ir ES valstybių narių statistikos institucijomis, diegia tinkamus metodus, rengia regresijos lygtis vartojimo prekių ir paslaugų kainoms vertinti, atlieka numanomų kokybės indeksų skaičiavimus, rengia standartų ir pasirinktų metodų taikymo procedūrų aprašus, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;
 3. rengia SVKI ir SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus statistinių darbų planus, SVKI svorių sistemą, technines užduotis šios srities statistinių duomenų apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo programinei įrangai rengti ir tobulinti, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių ir paslaugų kainų formavimo, reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, ir remiasi jų nuostatomis, sudarydamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus bei reguliuojamų prekių ir paslaugų kainų subindeksą;
 4. gerina vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo informacijos kokybę, analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinius duomenis bei jų charakteristikas, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūrų aprašus;
 5. ieško būdų naujoms informacinėms technologijoms, pažangiems pirminių statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo, imčių optimizavimo metodams diegti, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo, suvestinių rodiklių skaičiavimo ir statistinio tyrimo kokybės stebėjimo programinei įrangai ruošti bei atlieka bandomuosius skaičiavimus;
 6. rengia pasiūlymus vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių kainų duomenų daugiatiksliam panaudojimui, rengia erdvinio koregavimo koeficientus PGP skaičiuoti;
 7. rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams;
 8. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 15 d.

__________________
 

9. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,10 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išvykstamojo turizmo statistikos metodikai rengti ir statistiniam tyrimui organizuoti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne trumpesnę nei vienų metų patirtį statistikos srityje;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS arba R paketu;
 5. būti išklausęs imčių metodų kursą;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 8. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. organizuoja išvykstamojo turizmo statistinį tyrimą, rengia metodiką, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, konsultuoja respondentus ir klausėjus statistinių formuliarų pildymo klausimais, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, rengia statistinę informaciją naudodamas SAS ar R programinę įrangą;
 2. užtikrina išvykstamojo turizmo duomenų kokybę, analizuoja išvykstamojo turizmo ir kelionių agentūrų bei kelionių organizatorių statistinių tyrimų duomenų suderinamumą, analizuoja privataus apgyvendinimo statistinio tyrimo duomenis, rengia suvestinę informaciją ir atnaujina metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 3. laiku teikia duomenis Eurostatui, formuoja išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo mikroduomenų masyvus pagal Eurostato nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 4. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 5. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 15 d.

__________________
 

10. Statistikos plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,10 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimą.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Visual Basic, R, Python, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį;
 5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, bei teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 2. dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;
 3. teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente;
 4. bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį;
 5. rengia teikimo sutartis su didžiųjų duomenų valdytojais ir derina jų gavimą laiku;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 15 d.

__________________
 

11. Kainų statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,30 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti priskirtos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities statistinės informacijos apie vartotojų kainų indeksus (VKI), kainų pokyčius rengimą ir teikimą vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ar verslo ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą su Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (COICOP 2018) ir Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatoriais;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo pasikeitus prekių kokybei metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;
 2. pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir tobulina jam pavestos šio tyrimo srities klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus;
 3. atlieka vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, renka, tikrina, apdoroja pavestos vartotojų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, jų pagrindu skaičiuoja kainų indeksus ir vidutines kainas, naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas;
 4. užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, stebi kainų registratorių darbo kokybės rodiklius;
 5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 15 d.

__________________
 

12. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,6 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistiniams tyrimams atlikti, rengti ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities vadybos  ir verslo administravimo ar rekreacijos ir turizmo krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. atlieka atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinius tyrimus, atnaujina statistinių tyrimų metodikas, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus, klausėjus ir respondentus savo darbo srities statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinę informaciją;
 2. analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 3. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 4. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją;
 5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 15 d.

__________________
 

13. Informacinių technologijų skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 4. mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. atlieka programinės įrangos testavimą;
 5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;
 7. įsisavina įdiegtus Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-07-31.

__________________
 

14. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentas;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);
 4. turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių;
 5. mokėti dirbti MS Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 6. būti susipažinęs su SharePoint, Microsoft SQL Server;
 7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 9. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. atlieka programinės įrangos bandymus;
 5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 7. rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 8. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-07-31.

__________________
 

15. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 4. Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-07-19

__________________
 

16. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R arba SAS programa;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;
 5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką, dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;
 2. siekdamas užtikrinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rezultatų reprezentatyvumą, tikrina ir redaguoja pirminius tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su klausėjais, priskiria trūkstamas reikšmes;
 3. siekdamas pagerinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacijos patikimumą ir sumažinti naštą tyrimo respondentams, apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;
 4. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal kompetenciją;
 5. siekdamas įgyvendinti suderintą Europos Sąjungos programą verslo ir vartotojų nuomonių tendencijų tyrimams, dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;
 6. siekdamas pritaikyti racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 18 d.

__________________

 

17. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, vykdant Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programą (toliau – PGP programa), užtikrinti pasirengimą kainų statistiniams tyrimams, statistinių duomenų apie investicinių prekių (mašinų ir įrenginių, statybos objektų), vartojimo prekių ir paslaugų, kainų surinkimą bei apdorojimą, analizę, pagrindinės statistinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, parengimą ir pateikimą Eurostatui.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties, technologijos mokslų srities statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus, rengia ir tobulina mašinų ir įrenginių, statybos projektų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus ir jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, taiko Eurostato darbui su statistiniais duomenimis parengtas priemones, organizuoja statistinių duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 2. pasirengia ir atlieka kainų statistinius tyrimus, tiria mašinų ir įrenginių bei vartojimo prekių ir paslaugų buvimą šalies rinkoje ir jų reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, parduotuvių, prekybos firmų specialistais ir kitais ekspertais šiais klausimais, rengia pasiūlymus dėl naujų produktų įtraukimo į kainų statistiniams tyrimams parengtus produktų sąrašus ir pateikia juos kartu su detaliais charakteristikų aprašymais Eurostatui;
 3. pasirengia ir atlieka statybos projektų kainų statistinį tyrimą, rengia dokumentaciją ekspertų paslaugos dėl standartinių statybos projektų įkainavimo PGP programai vykdyti, viešiesiems pirkimams, koordinuoja ryšius tarp Eurostato ir statybos ekspertų, vykdančių statybos projektų įkainavimą;
 4. užtikrina mašinų ir įrenginių, vartojimo prekių ir paslaugų, statybos projektų kainų statistinių tyrimų informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, statybos ekspertais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas, duomenų šaltinių ir taikomų metodų aprašus;
 5. užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos ir kokybės rodiklių rengimą;
 6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 18 d.

__________________

 

18. Darbo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 2. užtikrina darbo sąnaudų indekso, darbo užmokesčio atotrūkio ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja/vertina darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 3. dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 4. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. liepos 18 d.

__________________

 


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-07-12