Konkursai į laisvas darbo vietas

Kainų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 3,52 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo, A2 lygiu);
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją ir kainų statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymo, SVKI bendrojo indekso bazinio laikotarpio, SVKI laiko aprėpties;
 7. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, dalyvauja organizuojant kainų registratorių mokymus, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas;
 2. atlieka pasikeitimų vartojimo rinkoje nuolatinį stebėjimą ir teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo vartotojų kainų indekse (VKI); pagal savo kompetenciją dalyvauja peržiūrint svorių sistemą VKI skaičiuoti, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūras, vartotojų kainų registratoriaus vadovą; organizuoja vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo anketų formų, paaiškinimų joms pildyti peržiūrėjimą;
 3. dalyvauja, diegiant SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo, pasikeitus jų kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių;
 4. analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, nustato jų kainų registravimo laikotarpius, dalyvauja rengiant procedūrų aprašymus sezoninių prekių kainoms ne sezono metu vertinti;
 5. rengia vartotojų kainų statistikos srities informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant ir skelbiant kita šios srities statistinę informaciją;
 6. pagal savo kompetenciją bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose bei vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose; nagrinėja šalies teisės aktus dėl kainų ir mokesčių ir remiasi jais savo darbinėje veikloje;
 7. gilina žinias vartotojų kainų statistikos metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, įgytas žinias taiko savo darbinėje veikloje, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese;
 8. vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2017-10-12.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai, rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 • Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus nefinansines sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 • Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.
 • Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 • Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 • Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-10-04. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Darbo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 12 kategorija)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistiniams metodams tyrimuose diegti ir taikyti, dirbti su administraciniais šaltiniais, statistinei informacijai analizuoti, rengti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SPSS arba R paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planą, numato priemones jiems įgyvendinti.
 • Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia darbo sąnaudų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio rodiklius, vertina statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, leidinius, rengia statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją ir teikia vartotojams.
 • Siekdamas įgyvendinti pažangius darbo metodus, nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos, duomenų analizės, duomenų kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtimi.
 • Siekdamas užtikrinti darbo statistikos srities tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose.
 • Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, konsultuoja vartotojus, respondentus, teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-09-22. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Nagrinėja statistinių tyrimų anketas, metodinius paaiškinimus joms pildyti, dirba su telefoninių apklausų, elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo bei kitomis programomis.
 2. Atlieka gyventojų apklausas, numatytas Oficialiosios statistikos darbų programoje, telefonu apklausdamas respondentus. Konsultuoja respondentus statistinių duomenų rinkimo klausimais. Koduoja iš respondentų surinktų statistinių duomenų (darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą, profesiją, gyvenamosios vietos adresą, švietimo sritį ir kt.) tekstines reikšmes, naudodamas atitinkamus klasifikatorius.
 3. Dalyvauja testuojant naujas statistines tyrimų anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl gyventojų telefoninių apklausų organizavimo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2017-09-29.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,92)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus poskyrio specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo, duomenų bazių bei viešąsias paslaugas teikiančių informacinių sistemų priežiūrai, vystymui ir apsaugai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 8. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;
 9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 10. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 7. konsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. vykdo kitas skyriaus vedėjo ar vedėjo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio užduotis pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymus siųskite elektroniniu paštu adresu: personalas@stat.gov.lt iki 2017-09-29. Išsamesnė informacija: tel. 2364647 arba 2361431.

im
Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-09-14