Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti; padėti būsto kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti ir koordinuoti tyrimą, sudarant savininkų užimtų būstų kainų indeksą; Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programai (toliau – PGP programa) įgyvendinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją ir kainų statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką, Statinių pagal tipą klasifikatoriumi.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, skaičiuoja savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų bei kapitalinio remonto ir priežiūros kainų subindeksus, reikalingus savininkų užimtų būstų kainų indeksui sudaryti, dalyvauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniame tyrime, rengiant ir atnaujinant tyrimams atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas statybos sąnaudų elementų kainų indeksui (SSKI) skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, paraiškas viešiesiems pirkimams.
 2. Siekdamas įgyvendinti kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius SSKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos ir būsto kainų statistikos rengimo projektuose, mašinų ir įrenginių statistiniame tyrime PGP programai vykdyti ir užtikrina PGP programai reikalingos statistinės informacijos apie statybos projektų kainas pateikimą laiku, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.
 3. Siekdamas užtikrinti statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinių tyrimų dokumentaciją, SSKI metainformaciją ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti aprašą, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.
 4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams laiku, tikrina surinktus statistinius duomenis ir informaciją, analizuoja suvestinius rezultatus, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ir charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir trumpą metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams. 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-06-20. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

2. Statistinės informacijos platinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų rengiamos statistinės informacijos sklaidai Oficialiosios statistikos portale užtikrinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistinės informacijos sklaidos srityje;
 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, nacionaliniais ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Įgyvendindamas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas dėl kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklos rengiant oficialiąją statistiką koordinavimo:
 • organizuoja ir koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos ir metainformacijos skelbimą Oficialiosios statistikos portale;
 • rengia kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos teikimo Rodiklių duomenų bazei šablonus;
 • rengia metinį kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos atnaujinimo ir plėtros kalendorių ir stebi, kad jame numatyta statistinė informacija būtų paskelbta laiku;
 • užtikrina grįžtamąjį ryšį, konsultuoja, moko kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų atsakingus darbuotojus pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos sklaidos klausimais;
 • stebi kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos naudojamumo OSP rodiklius ir teikia siūlymus dėl šios informacijos sklaidos gerinimo.
 1. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku ir tinkamai, atlieka Rodiklių duomenų bazėje paskelbtos statistinės informacijos palaikymo, atnaujinimo ir plėtros darbus.
 2. Siekdamas ugdyti vartotojų statistinį raštingumą, konsultuoja ir moko juos naudotis Rodiklių duomenų baze.
 3. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-06-19. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

3. Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga oficialiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos statistikos departamento veikla, rengti, tvarkyti, valdyti bei Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus archyvinių dokumentų tvarkymui teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti oficialių dokumentų rengimo ir tvarkymo patirties.
 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus, koordinuoja skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.
 2. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir registruoja gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, atlieka pirminį jos tvarkymą. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir galutinai ją paskirsto.
 3. Siekdamas užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą, pagal saugomus duomenis išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus juridiniams faktams patvirtinti.
 4. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, formuoja dokumentų bylas, padeda ruošti jas perduoti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) archyvui.
 5. Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo, koordinuoja Duomenų parengimo skyriuose dokumentų valdymo funkcijas atliekančių darbuotojų pažymų rengimą.
 6. Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, dalyvauja rengiant departamento dokumentacijos planą, rengia šio plano Duomenų parengimo skyrių dalis.
 7. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, organizuoja kalendoriniais metais užbaigtų bylų (dokumentų) atranką nuolat ir laikinai saugoti, sudaro Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus bylų (dokumentų) apskaitos, naikinimo dokumentus. Kontroliuoja, kaip Duomenų parengimo Vilniaus skyriuje formuojamos gautų statistinių ataskaitų ir kitos bylos. Priima ir tvarko bylas jam priskirtame archyve.
 8. Siekdamas užtikrinti departamento vadovybės priimamojo darbą, nesant vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 9. Siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.
 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-06-19. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

4. Informacinių sistemų priežiūros Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 5,80 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą su bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų valdymo administravimo srityje.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 5. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 6. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 7. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

 1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. Dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas;
 7. kKonsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymų, atitinkančių visus pareigybei keliamus reikalavimus, laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt iki š. m. birželio 29 d.

___________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 

Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-06-14