Duomenų teisininkas, dirbantis pagal darbo sutartį, nuo 1600 EUR (neatskaičius mokesčių)


Paskirtis: dalyvauti įgyvendinant duomenų apsaugos priemones, rengti duomenų ar susijusių paslaugų gavimo / teikimo sutarčių projektus, bendradarbiauti derinant sutartis su duomenų teikėjais ir duomenų / paslaugų gavėjais, dalyvauti rengiant su duomenų valdymu susijusius teisės aktus, konsultuoti vidaus ir išorės naudotojus duomenų naudojimo klausimais, analizuoti naujų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų valdymą, poreikį.


Pagrindinės funkcijos:

 • bendradarbiaudamas su Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP), įgyvendina Duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas);

 • konsultuoja departamento darbuotojus duomenų apsaugos teisės klausimais ir skatina jų informuotumo didinimą, padeda organizuojant darbuotojų mokymus duomenų apsaugos temomis;

 • bendradarbiaudamas su DAP, stebi kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo; 

 • prisideda prie departamente atliekamų poveikio duomenų̨ apsaugai vertinimų;

 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus;

 • dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus;

 • dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus;

 • tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus;

 • prisideda prie duomenų apsaugos kultūros vystymo departamente. 


Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (teisės magistro laipsnis būtų privalumas); 

 2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga;

 3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu; 

 4. išmanyti duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 


Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;

 • nuo 1600 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • įgyti patirties asmens duomenų apsaugos srityje.


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt