Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, dirbantis
pagal darbo sutartį,
2354 EUR (neatskaičius mokesčių)


Paskirtis:

a) vykdyti VDV IS saugos įgaliotinio funkcijas, įgyvendinti elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimus departamente, vykdyti elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų prevenciją, diegti ir administruoti departamento kibernetinio saugumo kontrolės sistemas.

b) departamento fiziniai saugai organizuoti, leidimų režimo priemonėms diegti, saugiam darbui, priešgaisrinei apsaugai bei civilinei saugai užtikrinti.


Pagrindinės funkcijos:

 1. atlieka ir dalyvauja atliekant Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) rizikos vertinimą, informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimą, pažeidžiamumų bandymą, siekiant užtikrinti, kad duomenų apdorojimas vykdomas, o saugumo priemonės veikia, teikia jų rezultatus į Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), prireikus rengia vertinimo ataskaitas, trūkumų ir pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumų šalinimą;
 2. vykdo VDV IS elektroninės informacijos saugos būklės, atitikties elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną, rengia ataskaitas, rekomendacijas ir teikia informaciją skyriaus vedėjui;
 3. diegia ir administruoja departamento saugos įvykių kaupimo, koreliavimo ir analizės, privilegijuotų naudotojų veiksmų priežiūros ir kontrolės sistemas, prižiūri tarnybines stotis ir kompiuterines darbo vietas, susijusias su duomenų apsauga ir kibernetiniu saugumu;
 4. dalyvauja vykdant elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų prevenciją, dalyvauja jų valdyme, rengia su tuo susijusias ataskaitas, teikia siūlymus dėl saugos sistemų efektyvumo didinimo;
 5. pagal kompetenciją rengia ir derina saugos politiką įgyvendinančių dokumentų projektus;
 6. analizuoja informaciją apie naujas elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo technines bei programines priemones, tiria jų galimybes ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl jų panaudojimo departamento uždaviniams įgyvendinti;
 7. naudotojų mokymas ir informuotumo apie saugumą sklaida, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir didinti tarnybinių stočių ir tinklo veiksmingumą;
 8. naudotojų konsultavimas, siekiant aptarti tokius klausimus, kaip prieigos prie kompiuterių duomenų poreikiai, saugumo pažeidimai, saugos politikos įgyvendinimo klausimai ir programinės įrangos pokyčiai;
 9. esamų kenksmingos programinės įrangos aptikimo ataskaitų stebėsena, siekiant nustatyti, kada reikia atnaujinti apsaugos nuo virusų sistemas bei vykdyti kibernetinio saugumo incidentų prevenciją;
 10. prieigos prie duomenų failų stebėsena ir prieigos reguliavimas, siekiant apsaugoti kompiuterių failuose esančią informaciją;
 11. rengia ar dalyvauja rengiant periodines saugos ataskaitas bei apžvalgas;
 12. organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių įgyvendinimą departamente;
 13. organizuoja ir kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą departamente;
 14. tvarko gaunamus ir siunčiamus valstybės ir tarnybos paslaptimi pripažintus dokumentus, organizuoja jų apsaugą, organizuoja departamento patalpų fizinę apsaugą;
 15. rengia civilinės saugos priemonių dokumentus, organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos klausimais, planuoja civilinės saugos priemones darbuotojams ir turtui apsaugoti;
 16. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir tvarko jų apskaitą, organizuoja išankstinius ir periodinius profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 17. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacijos saugos užtikrinimo srityje;
 5. išmanyti šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, jų architektūrą, informacijos saugos užtikrinimo technologijas (SIEM, IDS/ISP ir pan.), didelių sistemų organizavimo principus, kompiuterinių tinklų diegimo, veikimo ir saugos principus;
 6. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei civilinės saugos priemones, gaisrinės saugos reikalavimus.


Siūlome:

 • darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;

 • 2354 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų.


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt