Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 9,1 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties sritis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;

1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 8. Įgyvendina Suderinto vartotojų kainų indekso sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, atlieka SVKI, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamų kainų indeksų, kitų specialiųjų subindeksų sudarymo darbus, rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams..

 9. Įgyvendina ir diegia naujus vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo metodus bei standartus, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, ES statistikos tarnyba, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose..

 10. Rengia SVKI ir SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus statistinių darbų planus, SVKI svorių sistemą, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius kainų formavimo, reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, juos taiko, sudarydamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus bei reguliuojamų prekių ir paslaugų kainų subindeksą, atlieka bandomuosius skaičiavimus..

 11. Gerina vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo informacijos kokybę, analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinius duomenis bei jų charakteristikas, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūrų aprašus; ieško būdų pritaikyti naujas informacines technologijas..

 12. Rengia pasiūlymus vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių kainų duomenų daugiatiksliam panaudojimui, rengia erdvinio koregavimo koeficientus PGP skaičiuoti.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 3 d.