Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 8,2 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 8. Koordinuoja regioninės statistikos pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus rengimo procesus.

 9. Rengia regionines namų ūkių sektoriaus sąskaitas NUTS2 lygiu, teikia šią informaciją Eurostatui ir kitiems vartotojams.

 10. Rengia namų ūkių sektoriaus sąskaitas šalies lygiu, dalyvauja sudarant metines nefinansines institucinių sektorių sąskaitas.

 11. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. lapkričio 26 d.