Užtikrindamas statistinės informacijos ir savo veiklos kokybę Lietuvos statistikos departamentas vadovaujasi Jungtinių Tautų Fundamentaliaisiais oficialiosios statistikos principais (PDF), Europos statistikos sistemos (ESS) kokybės deklaracijos (PDF) ir Europos statistikos praktikos kodekso (PDF) nuostatomis.

2014 m. spalio 20–24 d. Lietuvoje vyko Eurostato inicijuota Kodekso įgyvendinimo ESS patikra, kurios tikslas – nustatyti Europos oficialiąją statistiką rengiančių šalies įstaigų atitiktį Kodeksui ir identifikuoti gerintinas sritis, sustiprinant statistikos vartotojų, respondentų bei partnerių pasitikėjimą oficialiąja statistika ir užtikrinant jos kokybę. Patikrą atlikusių ekspertų išvados ir rekomendacijos pateikiamos Lietuvos statistikos departamento atitikties Kodeksui ir koordinacinio vaidmens vertinimo ataskaitoje (PDF). Lietuvos statistikos departamento veiksmai, numatyti atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, skelbiami Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane (PDF). Informacija apie šio plano vykdymą pateikiama Pažangos ataskaitoje dėl Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo (PDF). (Daugiau informacijos apie ESS kokybės reikalavimus galima rasti Eurostato kokybės interneto svetainėje)

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus. 2019 m. sistema sertifikuota penktą kartą, patvirtinant  jos atitiktį ISO 9001:2015 standartui.

Lietuvos statistikos departamento kokybės vadybos sistema – efektyvi institucijos valdymo sistema, padedanti visą institucijos veiklą nukreipti pagrindiniam tikslui – nuolatiniam statistinės informacijos kokybės gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, vadovaujantis nustatyta institucijos vertybių sistema, didinant veiklos procesų  (PDF) efektyvumą, valdant rizikas juose ir įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau darbuotojų.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą nustatytos Statistikos departamento kokybės politikos gairėse (PDF) ir kokybės tiksluose.

Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę ir efektyviai organizuoti savo veiklą, Lietuvos statistikos departamentas taiko šias priemones: veiklos rodiklių matavimas ir stebėsena, kokybės ataskaitų rengimas, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimas, statistinių formuliarų testavimas ir peržiūra, vartotojų pasitenkinimo ir statistikos naudojamumo stebėjimas, rizikų valdymas, kokybės vadybos sistemos auditai ir kt.

Svarbi Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptis – atskaitomybės naštos respondentams mažinimas. Daugiau informacijos šia tema galima rasti Lietuvos statistikos departamento svetainės Statistinės atskaitomybės naštos mažinimo skyrelyje.

Lietuvos statistikos departamentas didelį dėmesį skiria ryšiams su vartotojais stiprinti. Vartotojams sudaromos sąlygos teikti savo siūlymus ir pageidavimus el. paštu ir internetu, reguliariai organizuojami susitikimai su vartotojais, jų mokymai. Vadovaudamasis Kodekso nuostatomis Lietuvos statistikos departamentas  Oficialiosios statistikos portale skelbia statistinių tyrimų metodikas ir statistinių rodiklių kokybės aprašus, sudaromus remiantis ESS reikalavimais statistinės informacijos kokybei. Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Šių tyrimų metu gauta informacija išsamiai analizuojama ir numatomos priemonės kokybei gerinti. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas.

Vadovaudamasis Europos statistikos praktikos kodeksu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos šalių statistikos tarnybų patirtį, Lietuvos statistikos departamentas sudaro galimybę Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir finansų, ūkio bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams arba jų įgaliotiems asmenims gauti informacinius pranešimus apie bendrąjį vidaus produktą (BVP), infliaciją ir nedarbo lygį ir kitus informacinius pranešimus apie aktualius socialinius ir ekonominius reiškinius  1 d. anksčiau, nei ši statistinė informacija yra oficialiai paskelbiama.

Išvardyti asmenys, prieš pasinaudodami paankstinto statistinės informacijos gavimo teise, pasirašo  įsipareigojimus (PDF) neskleisti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.

Savo parašu asmuo įsipareigoja naudoti gautą statistinę informaciją tik susipažinti, rengiantis komentuoti statistinę informaciją, ir jokiais būdais neperduoti bei nesudaryti galimybės gauti jos tretiesiems asmenims. Pažeidus įsipareigojimą neplatinti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta, teisė gauti statistinę informaciją anksčiau, nei numatyta, prarandama.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-09-06