Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos ir darbo grupės svarbesniems klausimams spręsti


  


Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija
(komisijos pirmininkė – V. Lapėnienė)
 


 


Tikslas – teikti siūlymus Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui svarbiausiais oficialiosios statistikos ir Lietuvos statistikos departamento veiklos organizavimo klausimais.
 


 


Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo darbo grupė
(vad. D. Kavaliauskienė)
 


 

Tikslas – mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą ir plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams.


 


Terminijos komisija 
(vad. J. Markelevičius)

 


 


Tikslas – inventorizuoti ir teikti Lietuvos Respublikos Terminų bankui oficialiajai statistikai priskirtinus terminus, atlikti statistikos terminijos norminimo darbus, rengti ir teikti rekomendacijas statistikos terminijos klausimais, spręsti su statistikos terminija susijusias problemas bei rūpintis naujų statistikos terminų kūrimu.
 

 


Metodinė komisija 
(vad. J. Markelevičius)


 


Tikslas – koordinuoti ir sisteminti metodinį darbą Lietuvos statistikos departamente.
 

 


Rizikų valdymo darbo grupė 
(vad. L. Lukšaitė-Balakauskienė)


 


Tikslas – nustatyti ir valdyti rizikas Lietuvos statistikos departamente.
 

 


Didžiųjų duomenų (Big Data) rinkinių panaudojimo statistinei informacijai rengti darbo grupė 
(vad. R. Rimša)

 


Tikslas – išanalizuoti galimybes panaudoti didžiuosius duomenis (Big Data) statistinei informacijai rengti.

 


Tarpinstitucinė tiesioginių užsienio investicijų statistikos darbo grupė EBPO reikalavimams įgyvendinti
(vad. E. Blynaitė)

 


Tikslas – užtikrinti sėkmingą pasirengimą Lietuvos narystei EBPO ir įvykdyti reikalavimus, keliamus tiesioginių užsienio investicijų statistikai.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2018-08-30