Konkursai į laisvas darbo vietas

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusiems dokumentams, teisės aktams, sutarčių projektams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) teismuose.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti.
 5. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas, informaciją „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ ir kt.), organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijos darbe.
 2. Siekdamas užtikrinti departamento pasirašomų sutarčių teisėtumą, rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams, tarp jų sutarčių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams.
 3. Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat teisės klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu.
 4. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų atlikimą, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
 5. Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, tarp jų teisės aktų projektams ir dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais.
 6. Siekdamas užtikrinti departamento gaunamuose prašymuose, pranešimuose, skunduose ar kituose dokumentuose išdėstytų teisinių klausimų tinkamą sprendimą, nagrinėja minėtus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, tarp jų susijusius su viešaisiais pirkimais, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-03-02. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento publikacijoms į anglų kalbą versti, dokumentams, straipsniams ir kitai medžiagai anglų kalba redaguoti ir (ar) versti į lietuvių kalbą, dalyvauti oficialiosios statistikos terminijos norminimo darbe.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (vertimo arba anglų filologijos programos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vertėjo iš ir į anglų kalbą darbo patirtį.
 3. Mokėti anglų kalbą (įgudęs vartotojas, C2 lygis).
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.
 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas, kad Lietuvos statistikos departamento leidinių, pranešimų spaudai, informacinių biuletenių, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų bei dalykinės terminijos anglų kalba būtų tiksli ir taisyklinga, verčia šiuos tekstus į anglų kalbą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę.
 2. Siekdamas, kad ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimų projektuose vartojama statistikos terminija atitiktų Lietuvos statistikos departamento vartojamą oficialiosios statistikos terminiją, dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka šių teisės aktų vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, Ryšių su visuomene skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų Lietuvos statistikos departamento skyrių specialistais.
 3. Siekdamas, kad statistikos terminijos norminimo darbas būtų efektyvus, planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektronino Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

 Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-03-02. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Demografinės ir migracijos statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga demografinei ir migracijos statistinei informacijai rengti, naudojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir kitų administracinių šaltinių duomenis bei naudojamų administracinių šaltinių kokybei vertinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R ar SAS programa, gebėti kurti informacines sistemas.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę statistiką, asmens duomenų ir informacinių sistemų tvarkymą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas užtikrinti demografinės ir migracijos statistikos pirminių duomenų kokybę, analizuoja administracinių duomenų šaltinių būklę, nustato jų ir Gyventojų registro duomenų integravimo galimybes, rengia technines užduotis pirminiams statistiniams duomenims formuoti, domisi kitų valstybių nacionalinių statistikos institucijų gerąja praktika ir siūlo pritaikyti gyventojų statistikos srityje.
 2. Siekdamas užtikrinti tinkamą administracinių duomenų naudojimą demografinės ir migracijos statistikos reikmėms, dirba su Gyventojų registro ir kitų administracinių šaltinių, demografinės ir migracijos statistikos duomenų bazėmis, vertina duomenų kokybę, parenka metodus gyventojų grupių, migrantų skaičiaus nustatymui naudojant administracinius šaltinius.
 3. Siekdamas užtikrinti naštos mažinimą respondentams, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose dėl Gyventojų registro duomenų taikymo, konsultuoja duomenų naudotojus.
 4. Siekdamas atstovauti departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinėse ir Eurostato darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, kitų institucijų projektuose, bendrauja su ekspertais.
 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-03-02. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Įmonių statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga struktūrinės verslo statistikos ir įmonių pagrindinių finansinių rodiklių tyrimų statistiniams duomenims apdoroti, statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo, B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir SAS;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, buhalterinę ir finansinę apskaitą bei nacionalinius verslo apskaitos standartus;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. siekdamas užtikrinti kokybiškos struktūrinės verslo statistikos tyrimo statistinės informacijos parengimą, tikslina metinio verslo struktūros tyrimo veikiančių nefinansinių įmonių sąrašą, redaguoja statistinius duomenis bei atlieka jų suderinamumo ir palyginamumo analizę;
 2. siekdamas patenkinti statistinės informacijos vartotojų poreikius, teikia struktūrinės verslo statistikos ir ketvirtinio pagrindinių finansinių rodiklių tyrimų statistinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams (įskaitant individualias vartotojų užklausas), rengia skelbiamos statistinės informacijos apžvalgas ir tobulina jos teikimo formas;
 3. siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnį, nustato konfidencialius statistinius duomenis ir užtikrina jų apsaugą;
 4. siekdamas gerinti Statistikos departamento veiklą, dalyvauja Statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ar (ir) komisijų veikloje;
 5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 16 d.

___________________

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;
 5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką, dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;
 2. siekdamas užtikrinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rezultatų reprezentatyvumą, tikrina ir redaguoja pirminius tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su klausėjais, priskiria trūkstamas reikšmes;
 3. siekdamas pagerinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacijos patikimumą ir sumažinti naštą tyrimo respondentams, apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;
 4. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal kompetenciją;
 5. siekdamas įgyvendinti suderintą Europos Sąjungos programą verslo ir vartotojų nuomonių tendencijų tyrimams, dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;
 6. siekdamas pritaikyti racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 16 d.

___________________

Ūkio subjektų registro skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti statistinius vienetus „įmones“, užtikrinti jų diegimą ir atnaujinimą Statistiniame ūkio subjektų registre.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statistinių verslo registrų tvarkymą.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas užtikrinti Statistinio ūkio subjektų registro aktualumą, nuolat naujina registro duomenų bazę, tiesiogiai bendrauja su duomenų teikėjais – ūkio subjektais.
 2. Siekdamas, kad Statistinis ūkio subjektų registras atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, nustato ir profiliuoja įmonių grupes, organizuoja kasmetinį duomenų atnaujinimą, diegia ir naujina statistinius vienetus „įmones“.
 3. Siekdamas tinkamai atstovauti Lietuvai Europos statistinių verslo registrų sistemoje, rengia ir siunčia Eurogrupių registrui informaciją apie išprofiliuotas įmonių grupes, keičiasi informacija su kitomis ES šalimis. Dalyvauja Eurostato projektuose statistinio registro tobulinimo klausimais, rengia ir skaito pranešimus seminaruose ir darbo grupėse.
 4. Siekdamas užtikrinti Statistinio ūkio subjektų registro tobulinimą ir plėtrą, rengia informaciją pranešimams, pasitarimams, vadovybei, Eurostato rengiamiems seminarams, dalyvauja darbo grupėse pagal savo kompetenciją. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas.
 5. Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, teikia metodinę ir praktinę pagalbą teritoriniams duomenų parengimo skyriams, bendradarbiauja su statistikos skyriais – registro naudotojais, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl registro eksploatavimo ir tobulinimo.
 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 20 d.

___________________

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai,rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus nefinansines sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.
 4. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 15 d.

___________________

Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus atitinkančioms metinių ir ketvirtinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau –BNP) ir kitiems rodikliams, atspindintiems šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, įvertinti, šios srities metaduomenims rengti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas laiku ir kokybiškai pateikti Lietuvos BNP rodiklius Europos Bendrijos nuosaviems ištekliams įvertinti, rengia Lietuvos BNP statistiką, įvertina duomenų šaltinius ir jų tinkamumą šalies pirminėms pajamoms apskaičiuoti.
 2. Siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus, įvertina metines ir ketvirčio BNP ir kitus rodiklius, atspindinčius šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, dalyvauja sudarant metines nefinansines institucinių sektorių sąskaitas.
 3. Siekdamas užtikrinti regioninės statistikos parengimą pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus, dalyvauja rengiant regionines namų ūkių sąskaitas NUTS2 lygiu.
 4. Siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia šios srities informaciją ir metainformaciją  Oficialiosios statistikos portalui, leidiniams bei Eurostatui ir kitiems vartotojams teikti.
 5. Siekdamas atstovauti departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais.
 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 15 d.

___________________

Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti; padėti būsto kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti ir koordinuoti tyrimą, sudarant savininkų užimtų būstų kainų indeksą; Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programai (toliau – PGP programa) įgyvendinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją ir kainų statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką, Statinių pagal tipą klasifikatoriumi.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, skaičiuoja savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų bei kapitalinio remonto ir priežiūros kainų subindeksus, reikalingus savininkų užimtų būstų kainų indeksui sudaryti, dalyvauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniame tyrime, rengiant ir atnaujinant tyrimams atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas statybos sąnaudų elementų kainų indeksui (SSKI) skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, paraiškas viešiesiems pirkimams.
 2. Siekdamas įgyvendinti kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius SSKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos ir būsto kainų statistikos rengimo projektuose, mašinų ir įrenginių statistiniame tyrime PGP programai vykdyti ir užtikrina PGP programai reikalingos statistinės informacijos apie statybos projektų kainas pateikimą laiku, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.
 3. Siekdamas užtikrinti statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinių tyrimų dokumentaciją, SSKI metainformaciją ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti aprašą, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.
 4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams laiku, tikrina surinktus statistinius duomenis ir informaciją, analizuoja suvestinius rezultatus, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ir charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir trumpą metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.
 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentų, pateiktų per sistemą www.testavimas.vtd.lt laukiame iki š. m. vasario 15 d.

___________________

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, B lygis 9 kategorija)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga sklandžiam Lietuvos statistikos departamento (toliau – Departamentas) vadovybės priimamojo darbui užtikrinti ir ryšiams tarp generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir besikreipiančių institucijų, statistinės informacijos vartotojų, respondentų bei Departamento darbuotojų palaikyti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti oficialių dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo patirties.
 3. Turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema.
 4. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Organizuoja Departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame.
 2. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją.
 3. Pateikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams Departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą.
 4. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – kalbų ir pranešimų projektus, atmintines.
 5. Informuoja Departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt. Parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą.
 6. Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, kas savaitę teikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams apibendrintą informaciją apie jų kontroliuojamas įvykdytas ir vėluojamas įvykdyti užduotis.
 7. Vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.
 8. Organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą.
 9. Pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui.
 10. Stebi ir analizuoja elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ naudojimą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos plėtros galimybių.
 11. Verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus.
 12. Inicijuoja kokybės vadybos procesų žemėlapio atnaujinimą.
 13. Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus.
 14. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-02-07. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,92)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus poskyrio specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo, duomenų bazių bei viešąsias paslaugas teikiančių informacinių sistemų priežiūrai, vystymui ir apsaugai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 8. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;
 9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 10. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 7. konsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. vykdo kitas skyriaus vedėjo ar vedėjo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio užduotis pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymus siųskite elektroniniu paštu adresu: personalas@stat.gov.lt iki 2018-02-28. Išsamesnė informacija: tel. 2364647 arba 2361431.

___________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 

Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-02-12