Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijų vertinimą, statistinių ekonominių procesų laiko eilučių modeliavimą ir analizę bei koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių analizės metodų diegimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriuose.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. siekdamas užtikrinti šiuolaikinių matematinės statistikos ir ekonometrinių metodų taikymą departamente, seka šių metodų vystymąsi pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes;
 2. siekdamas pateikti vartotojams kokybišką statistinę informaciją, atlieka atskirų ekonominių procesų ekonometrinį modeliavimą ir vertinimą, analizuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas ir rengia išvadas;
 3. siekdamas koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą departamente, seka šių metodų vystymąsi ES ir analizuoja jų diegimo galimybes;
 4. siekdamas užtikrinti šiuolaikinių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes, koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-05-11. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

2, Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijų vertinimą, statistinių ekonominių procesų laiko eilučių modeliavimą ir analizę bei koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių analizės metodų diegimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriuose. 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. . turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistinių programų paketais;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. siekdamas praktiškai pritaikyti racionalias idėjas departamente, seka pasaulyje taikomų matematinės statistikos ir ekonometrinių metodų naujoves, analizuoja jų taikymo galimybes skyriaus ir kitų skyrių darbe;
 2. siekdamas pateikti vartotojams kokybišką statistinę informaciją, atlieka atskirų ekonominių procesų ekonometrinį modeliavimą ir vertinimą, analizuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas ir rengia apžvalgas;
 3. siekdamas koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą departamente, seka atitinkamų metodų raidą ES ir analizuoja jų diegimo galimybes; 
 4. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-05-11. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

3. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis
Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus atitinkančioms metinių ir ketvirtinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNP) ir kitiems rodikliams, atspindintiems šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, įvertinti, šios srities metaduomenims rengti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu; 
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. siekdamas laiku ir kokybiškai pateikti Lietuvos BNP rodiklius Europos Bendrijos nuosaviems ištekliams įvertinti, rengia Lietuvos BNP statistiką, įvertina duomenų šaltinius ir jų tinkamumą šalies pirminėms pajamoms apskaičiuoti; 
 2. siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus, įvertina metines, ketvirčio BNP ir kitus rodiklius, atspindinčius šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, dalyvauja sudarant metines nefinansines institucinių sektorių sąskaitas;
 3. siekdamas užtikrinti regioninės statistikos parengimą pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus, dalyvauja rengiant regionines namų ūkių sąskaitas NUTS2 lygiu;
 4. siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia šios srities informaciją ir metainformaciją Oficialiosios statistikos portalui, leidiniams bei Eurostatui ir kitiems vartotojams teikti;
 5. siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais; 
 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-05-02. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

4. Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga oficialiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos statistikos departamento veikla, rengti, tvarkyti, valdyti bei Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus archyvinių dokumentų tvarkymui teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti oficialių dokumentų rengimo ir tvarkymo patirties.
 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančiovalstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus, koordinuoja skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.
 2. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir registruoja gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, atlieka pirminį jos tvarkymą. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir galutinai ją paskirsto.
 3. Siekdamas užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą, pagal saugomus duomenis išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus juridiniams faktams patvirtinti.
 4. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, formuoja dokumentų bylas, padeda ruošti jas perduoti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) archyvui.
 5. Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo, koordinuoja Duomenų parengimo skyriuose dokumentų valdymo funkcijas atliekančių darbuotojų pažymų rengimą.
 6. Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, dalyvauja rengiant departamento dokumentacijos planą, rengia šio plano Duomenų parengimo skyrių dalis.
 7. Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, organizuoja kalendoriniais metais užbaigtų bylų (dokumentų) atranką nuolat ir laikinai saugoti, sudaro Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus bylų (dokumentų) apskaitos, naikinimo dokumentus. Kontroliuoja, kaip Duomenų parengimo Vilniaus skyriuje formuojamos gautų statistinių ataskaitų ir kitos bylos. Priima ir tvarko bylas jam priskirtame archyve.
 8. Siekdamas užtikrinti departamento vadovybės priimamojo darbą, nesant vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 9. Siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.
 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-04-23. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

5, Duomenų parengimo Kauno skyriaus patarėjas (A lygio 13 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą, vykdyti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, užtikrinti duomenų parengimo metų plano įgyvendinimą, respondentams konsultuoti ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos ir darbų saugos srityje;
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Oracle DBVS;
 4. šmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos
 1. siekdamas užtikrinti Oficialiosios statistikos darbų programos vykdymą statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo srityje, dalyvauja planuojant skyriaus metų veiklą ir biudžetą;
 2. siekdamas laiku atlikti Duomenų parengimo metų plane numatytus darbus, koordinuoja skyriui pavestų užduočių ir funkcijų, susijusių su statistinių ataskaitų surinkimu iš Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių respondentų, ir pirminių duomenų bazių parengimu, vykdymą;
 3. siekdamas užtikrinti statistinių duomenų kokybę, stebi statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo proceso eigą, pateiktų statistinių duomenų patikimumą, išsamumą ir punktualumą, respondentų atsiskaitymo lygį, taiko priemones jam didinti, nustato neatsiskaitymo priežastis ir kontroliuoja bei analizuoja skyriaus specialistų taikomas priemones šalinti statistinės atskaitomybės ignoravimą, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo, taip pat klasifikatorių taikymo klausimais;
 4. siekdamas įgyvendinti Lietuvos statistikos departamento tikslą – supaprastinti ir paspartinti statistinių duomenų pateikimo procedūras – informuoja respondentus apie statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemą e. statistika, juos konsultuoja prisijungimo, statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo šioje sistemoje klausimais;
 5. įgyvendindamas Lietuvos statistikos departamento tikslą plėtoti viešąsias elektronines paslaugas, stebi elektroniniu būdu statistines ataskaitas teikiančių respondentų skaičiaus pokytį, informuoja respondentus apie galimybę teikti statistines ataskaitas elektroniniu būdu ir skatina tai daryti;
 6. prižiūri, ar skyriuje darbo vietos, eksplotuojamos darbo priemonės, darbo organizavimas atitinka saugos darbe normatyvų reikalavimus, dalyvauja rengiant skyriaus darbų saugos instrukcijas, tiriant nelaimingus atsitikimus, padeda organizuoti darbuotojų sveikatos tikrinimą;
 7. dalyvauja rengiant skyriaus priešgaisrinės apsaugos intrukcijas, instruktuoja priimamus į darbą darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, dalyvauja vykdant valstybės priežiūros inspektoriaus raštiškus reikalavimus. Rengia civilinės saugos priemonių planus, organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos klausimais;
 8. siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 9. siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus, vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-04-24. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

6. Informacinių sistemų priežiūros Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 5,80 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą su bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų valdymo administravimo srityje.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 5. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 6. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 7. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

 1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. Dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas;
 7. kKonsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymų, atitinkančių visus pareigybei keliamus reikalavimus, laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt iki š. m. balandžio 27 d.

___________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 

Informacija studentams apie praktiką

 


Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

   
 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 

 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-04-23