Techninė pagalba 2021 metais

Siekdama 2018–2022 metų strategijoje užsibrėžto tikslo – didinti Statistikos departamento teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu – Statistikos departamentas teikė techninę pagalbą užsienio statistikos tarnyboms. Statistikos departamento specialistai aktyviai dalyvavo techninės pagalbos projektuose.

2021 metais Statistikos departamentas, kaip konsorciumo partneris, kartu su užsienio partneriais pateikė keletą paraiškų dalyvauti naujai skelbiamuose konkursuose ir atsakė į kvietimus teikti paraiškas dėl techninės pagalbos įvairioms šalims projektų. Vadovaujant GOPA pasaulio konsultantams (Worldwide Consultants) laimėtas ES konkursas ESS kokybės sistemų ir standartų ne ES šalims skatinimas (Promotion of ESS Quality Frameworks and Standards to Non-EU Countries).

2021 metais Statistikos departamentas, kaip jaunesnysis partneris, dalyvavo Suomijos statistikos departamento vadovaujamo ES dvynių projekto Azerbaidžane „Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos, siekiant stiprinti verslo statistikos duomenų rinkimą, derinimą, analizę, publikavimą ir sklaidą“ įgyvendinime. 2020 metais minėtas projektas Azerbaidžane sėkmingai startavo nuotoliniu būdu. 2021 metų rudenį, kai leido pandeminė situacija, projektas įgyvendintas tiek nuotoliniu būdu, tiek vietoje. Nuo projekto pradžios 6 Statistikos departamento specialistai dalyvavo įgyvendinant 12 veiklų (3 iš jų Baku) įvairiose statistikos srityse, tokiose kaip Verslo registro tobulinimas, Verslo demografija, SBS, naudojimasis naujais Administracinių duomenų šaltiniais, GSBPM. 2022 metų sausio mėnesį, po tokio ilgo laikotarpio, Statistikos departamentas organizavo Verslo statistikos tyrimų procesų pažintinį vizitą ir priėmė 10 asmenų Azerbaidžano delegaciją. Projektas bus baigtas 2022 metų balandžio mėnesį.

Nuo 2020 metų Statistikos departamentas kartu su konsorciumo partneriais iš INSEE, ISTAT, Danijos statistikos biuro ir Vengrijos centrinės statistikos tarnybos, vadovaujant Prancūzijos ekspertų grupės, įgyvendina ES regioninį projektą STEP (Statistika Rytų partnerystės iniciatyva) Armėnijoje, Azerbaidžane, Moldovoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Gruzijoje. Nuo 2020 metų kovo mėnesio dėl COVID-19 pandemijos projektas įgyvendinamas ne vietoje, o nuotoliniu būdu, tačiau tai neturi didelės įtakos siekiant projekto rezultatų. 2021 metais 5 Statistikos departamento specialistai dalyvavo 3 Verslo registro, NSS kokybės ir koordinavimo veiklose. Tolesnė veikla sėkmingai koordinuojama. Projektas bus baigtas 2022 metų birželio mėnesį. Tikėtina, kad projektas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Statistikos departamento specialistai aktyviai bendradarbiauja statistikos srityje ir buvo pakviesti pasidalyti savo patirtimi kituose partnerių vykdomuose projektuose. Pagal ES IPA 2017 metų daugiašalę PNPP programą regione Statistikos departamento specialistai konsultavo kolegas iš IPA šalių dėl kokybės valdymo ir paslaugų gamintojų kainų indekso; pagal ES projektą „Techninė pagalba Moldovos Respublikos nacionaliniam statistikos biurui paremti“ konsultavo kolegas atsakymų pateikimo naštos mažinimo ir koordinavimo bei bendradarbiavimo su kitomis, oficialiąją statistiką rengiančiomis institucijomis, (ONA) klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: 2022-02-09