Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Vadovybės priimamasis
Tel. (8 5) 236 4800
Faksas (8 5) 236 4845
El. p. statistika@stat.gov.lt

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Vilija Lapėnienė
Generalinė direktorė 236 4822

STRATEGINIAI TIKSLAI PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Lietuvos statistikos departamento generalinį direktorių finansų ministro teikimu ketveriems metams į pareigas priima ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Departamento generalinis direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir finansų ministrui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka departamento generalinis direktorius atsiskaito už departamento veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar finansų ministro reikalavimu – už savo veiklą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Jurelevičienė
Generalinio direktoriaus pavaduotoja 236 4821

-----------------------------------------------
PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-160

    Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Siekdamas užtikrinti Departamentui priskirtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą statistikos metodologijos ir makroekonomikos statistikos organizavimo srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti Departamentui priskirtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą verslo, žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos organizavimo srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo, kitų nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių verslo, žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos rengimą, nuostatų įgyvendinimą ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus.
 • Organizuoja ir koordinuoja statistinių duomenų iš ūkio subjektų rinkimo procesą ir statistinės atskaitomybės naštos respondentams stebėseną.  
 • Vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, stebi ir analizuoja kuruojamų Departamento skyrių darbą, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų.
 • Pasitelkęs kuruojamų padalinių vadovus organizuoja ir koordinuoja statistinius tyrimus, kontroliuoja jų eigą visuose tyrimų etapuose;
 • Palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja Departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei Departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse.
 • Organizuoja padalinių analitinį darbą, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis.
 • Teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei Departamento veiklos tobulinimo.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant.
 • Vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

   Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties.
 • Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.
 • Išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Lietuvos statistikos departamento veiklą.
 • Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais.
 • Būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Ambrozaitienė
Generalinio direktoriaus pavaduotoja 236 4815

-----------------------------------------------
PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-160

    Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Siekdamas užtikrinti Departamentui priskirtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą socialinės ir demografinės statistikos organizavimo srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo kitų nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių socialinės ir demografinės statistikos rengimą, nuostatų įgyvendinimą ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus.
 • Vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, stebi ir analizuoja kuruojamų Departamento skyrių darbą, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų.
 • Pasitelkęs kuruojamų padalinių vadovus organizuoja ir koordinuoja statistinius tyrimus, kontroliuoja jų eigą visuose tyrimų etapuose;
 • Palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja Departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei Departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse.
 • Organizuoja padalinių analitinį darbą, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis.
 • Teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei Departamento veiklos tobulinimo.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant.
 • Vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties.
 • Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.
 • Išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Lietuvos statistikos departamento veiklą.
 • Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais.
 • Būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimondas Rimša
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 236 4929

-----------------------------------------------
PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-160

    Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą statistinių duomenų parengimo, informacinių technologijų ir sistemų priežiūros ir plėtros, statistinės informacijos sklaidos ir infrastruktūros palaikymo srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo, kitų nacionalinių ir ES teisės aktų reglamentuojančių, statistinių duomenų parengimą, informacinių technologijų ir sistemų priežiūrą ir plėtrą, statistinės informacijos sklaidą ir infrastruktūros palaikymą, nuostatų įgyvendinimą ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus.
 • Vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, koordinuoja ir kontroliuoja jiems pavestų užduočių vykdymą, atsako už užduočių įvykdymą kokybiškai ir laiku.
 • Planuoja kuruojamų Departamento skyrių darbą, nustato veiklos tobulinimo kryptis ir perspektyvas.
 • Generalinio direktoriaus reikalavimu atsiskaito už kuruojamų padalinių veiklą.
 • Dalyvauja planuojant statistinius tyrimus (darbus).
 • Pagal kompetenciją vadovauja projektams ir atsako už jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, atstovauja Departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, darbo grupėse ir komitetuose.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei Departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse.
 • Pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene.
 • Teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei Departamento veiklos tobulinimo.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.
 • Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant.
 • Vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų diegimo ir valdymo srityje taip pat turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.
 • Gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties.
 • Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu, valstybės registrų sistema.
 • Išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Departamento veiklą, informacinių technologijų valdymą ir plėtrą, viešuosius pirkimus.
 • Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais pagal savo kompetenciją.
 • Būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)