(Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573)

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Statistikos departamentas) yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti.

2. Statistikos departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 144-3299) ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Statistikos departamentas yra biudžetinė įstaiga.

4. Statistikos departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos statistikos departamentas". Statistikos departamento buveinės adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Statistikos departamentas išlaikomas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Statistikos departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

6. Statistikos departamento savininkė yra valstybė, Statistikos departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri:

6.1. tvirtina Statistikos departamento nuostatus;

6.2. priima sprendimą dėl Statistikos departamento buveinės pakeitimo;

6.3. sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Statistikos departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Statistikos departamento vieši pranešimai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje (www.stat.gov.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Statistikos departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. STATISTIKOS DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Statistikos departamento veiklos tikslai yra:

9.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinti;

9.2. įgyvendinti bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityse.

10. Statistikos departamentas, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. dalyvauja formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendina:

10.1.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą;

10.1.2. padeda rengti Lietuvos Respublikos ūkio raidos prognozes;

10.1.3. prognozuoja laukiamą gyventojų skaičių ir sudėtį, skaičiuoja bendrąjį vidaus produktą ir trumpalaikius infliacijos pokyčius;

10.1.4. analizuoja Lietuvos Respublikoje vykstančius ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius, informuoja apie juos valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo institucijas, visuomenę;

10.1.5. atlieka statistikos valdymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektų kompleksinį ar dalinį nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus, kurie daro poveikį šių teisės aktų projektų kokybei;

10.1.6. rengia ir tvirtina Oficialiosios statistikos darbų programą;

10.1.7. rengia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Oficialiosios statistikos darbų programos įvykdymo ataskaitą;

10.2. įgyvendina bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityse:

10.2.1. nustato statistinių stebėjimų formas ir būdus;

10.2.2. nustato statistinius rodiklius ir jų parengimo metodikas;

10.2.3. rengia ir tvirtina statistinių tyrimų, visuotinių surašymų programas;

10.2.4. rengia ir tvirtina statistinių tyrimų ir statistinės atskaitomybės formuliarus, ataskaitas, anketas, klausimynus, jų pildymo taisykles ir instrukcijas, aprūpina jais respondentus;

10.2.5. renka, kaupia, nagrinėja ir apibendrina statistinius duomenis, rengia ir skelbia informaciją apie asmenų gamybinę, komercinę, finansinę, socialinę veiklą ir jos sąlygas;

10.2.6. rengia statistines apžvalgas;

10.2.7. kaupia ir apibendrina statistinę informaciją apie užsienio valstybėse vykstančius ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius, skelbia pagrindinius lyginamuosius Lietuvos ir užsienio valstybių rodiklius;

10.2.8. kuria statistikos informacinę sistemą ir jungia ją prie Lietuvos valstybinės informacinės infrastruktūros ir Europos Sąjungos statistikos sistemos;

10.2.9. tvarko statistinius registrus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu – kitus registrus;

10.2.10. rengia ir leidžia statistikos metraščius, biuletenius, kitus informacinius leidinius, teikia informaciją įvairiose laikmenose;

10.2.11. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms statistinę informaciją pagal Oficialiosios statistikos darbų programą neatlygintinai, o nenumatytą šioje programoje – jeigu padengiamos jos parengimo išlaidos;

10.2.12. (neteko galios) Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21);

10.2.13. pagal kompetenciją koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinius tyrimus ir juos registruoja, derina statistinių tyrimų ir statistinės atskaitomybės formas ir metodikas;

10.2.14. sudaro su ministerijomis ir kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis įstaigomis, Lietuvos banku sutartis dėl tvarkomų statistikos sričių, metodikų ir statistinės informacijos parengimo, informacijos mainų ir jos skelbimo tvarkos;

10.2.15. diegia su statistika susijusias tarptautines klasifikacijas ir standartus;

10.2.16. apibendrina ir taiko užsienio valstybių statistikos tarnybų darbo patirtį;

10.2.17. rūpinasi statistikos mokslo tyrimų plėtra;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis;

10.4. dalyvauja tarptautinių statistikos organizacijų veikloje tobulinant ir plėtojant tarptautinę statistiką;

10.5. įgyvendina organizacines, technologines ir technines priemones, užtikrinančias statistinių duomenų ir informacijos apsaugą ir konfidencialumą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

10.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21)

III. STATISTIKOS DEPARTAMENTO TEISĖS

11. Statistikos departamentas, siekdamas šių nuostatų 9 punkte nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti informaciją apie numatomus statistinius tyrimus, kurių reikia Oficialiosios statistikos darbų programai rengti, iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pagal Statistikos departamento pateiktą formą ir jo pagrįstai nustatytu laiku;

11.2. gauti neatlygintinai iš respondentų, valstybės registrų ir informacinių sistemų statistinius duomenis, kurių reikia Oficialiosios statistikos darbų programai vykdyti;

11.3. gauti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų jų parengtus statistinius leidinius Statistikos departamento bibliotekos fondams formuoti;

11.4. organizuoti statistinį namų ūkių stebėjimą, atlikti statistinius tyrimus respondentų savanoriškumo pagrindu;

11.5. organizuoti ir atlikti visuotinius surašymus, prireikus tam pasitelkti gyventojus įstatymų arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

11.6. organizuoti statistinės informacijos leidybą ir teikti šią informaciją įvairiose laikmenose;

11.7. teikti nekonfidencialius statistinius duomenis suinteresuotų asmenų prašymu (sprendimą dėl šių duomenų teikimo priima Statistikos departamento generalinis direktorius);

11.8. teikti konfidencialius statistinius duomenis mokslo tikslais mokslo institucijoms pagal sutartis; šie duomenys turi būti teikiami taip, kad pagal juos nebūtų galima tiesiogiai nustatyti respondentų;

11.9. tikrinti, ar pateikti statistiniai duomenys apskaičiuoti pagal patvirtintas metodikas;

11.10. prireikus kviestis ekspertus statistinės informacijos patikimumui nustatyti;

11.11. bendradarbiauti su Lietuvos mokslų akademija, universitetais, kitomis mokslo institucijomis;

11.12. valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti patikėjimo teise;

11.13. atlikti kitus su statistika, apskaita ir analize susijusius darbus pagal sutartis su savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais asmenimis;

11.14. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21)

12. Statistikos departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia teisės aktai.

IV. STATISTIKOS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Statistikos departamentas veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus strateginį ir metinį veiklos planus. Statistikos departamento strateginį veiklos planą tvirtina finansų ministras. Statistikos departamento metinį veiklos planą tvirtina Statistikos departamento generalinis direktorius, suderinęs su finansų ministru. Statistikos departamento strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka Statistikos departamento Vidaus audito skyrius. Statistikos departamento administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

14. Statistikos departamento ir jo administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Statistikos departamento generalinio direktoriaus tvirtinami Statistikos departamento administracijos padalinių nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

15. Statistikos departamentui vadovauja generalinis direktorius – valstybės pareigūnas, kurį finansų ministro teikimu ketveriems metams į pareigas priima ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Statistikos departamento generalinis direktorius gali būti skiriamas eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Statistikos departamento generalinis direktorius atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir finansų ministrui.

16. Generalinis direktorius vadovauja Statistikos departamento administracijos padaliniams tiesiogiai ar per generalinio direktoriaus pavaduotojus. Generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi generaliniam direktoriui. Generalinio direktoriaus pavaduotojai organizuoja ir kontroliuoja jų kuruojamų administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, atlieka kitas generalinio direktoriaus jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21)

17. Statistikos departamento generalinis direktorius:

17.1. sprendžia Statistikos departamento kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Statistikos departamentui nustatyti veiklos tikslai ir tinkamai atliktos funkcijos jiems įgyvendinti;

17.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

17.3. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

17.4. priima įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;

17.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Statistikos departamento veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

17.6. tvirtina Statistikos departamento administracijos padalinių nuostatus, šio departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

17.7. (neteko galios) Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21);

17.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotojus, kitus Statistikos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka jų atžvilgiu kitus teisės aktuose nustatytus personalo valdymo veiksmus;

17.9. (neteko galios) Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21);

17.10. tvirtina Statistikos departamento rengiamos statistinės informacijos leidybos ir pateikimo įvairiose laikmenose planus;

17.11. tvirtina Statistikos departamento vidaus tvarkos taisykles;

17.12. vykdo kitus teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 573, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2900 (2011-05-21)

18. Statistikos departamento generalinio direktoriaus nesant, generalinį direktorių pavaduoja pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – kitas generalinio direktoriaus pavaduotojas generalinio direktoriaus pavedimu.

19. Statistikos departamente veikia Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo nustatyta tvarka sudaryta Statistikos taryba.

20. Specifiniams statistikos ir apskaitos klausimams nagrinėti gali būti sudaromos ekspertų komisijos ir darbo grupės. Jų personalinę sudėtį tvirtina, užduotis joms nustato Statistikos departamento generalinis direktorius.

V. STATISTIKOS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

21. Statistikos departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22. Statistikos departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka finansų ministras ir Statistikos departamento generalinis direktorius.

23. Statistikos departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Statistikos departamento generalinis direktorius.

24. Statistikos departamento vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Statistikos departamento Vidaus audito skyrius.

25. Statistikos departamento finansų kontrolę atlieka Statistikos departamento generalinio direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Statistikos departamentas gali būti reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––