Eil. Nr.


Pavadinimas


Statistinės veiklos sritis (-ys)

1.

Lietuvos statistikos departamentas

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, aplinkos ir kita statistika, apibrėžta oficialiosios statistikos darbų programoje

2.

Lietuvos bankas

Pinigų ir finansų, mokėjimų balanso, tiesioginių užsienio investicijų, šalies skolos užsieniui, struktūrinė finansinio tarpininkavimo įmonių statistika

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų susidarymo kai kuriuose ekonomikos veiklos rūšyse (išskyrus žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę), vandens išteklių naudojimo ir nuotekų tvarkymo, oro kokybės ir taršos, klimato kaitos statistika

4.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškininkystės statistika: miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

6.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

7.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos atsisakymo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

8.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena, statistika

9.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika: Žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo rinkos politikos statistiniai rodikliai

11.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo statistika, maisto produktų kainų, žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos ir nuomos kainų, mineralinių trąšų gamybos ir prekybos statistika, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika, cukraus balansas

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Valdžios sektoriaus deficito ir nuosavų išteklių statistika

13

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės

14.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Užsienio prekybos statistika (pirminiai duomenys)

15.

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Miško kirtimo, privalomojo atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų statistika, miško gaisrų statistika, miškų urėdijų pagrindiniai ūkiniai-finansiniai rodikliai

16.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Informacinės visuomenės statistika: e. valdžia ir teikiamos e. paslaugos

17.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Užregistruotos nusikalstamos veikos ir jų tyrimo rezultatai, asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, ir užregistruotų asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, statistika, vaikų, kurių paieška paskelbta, statistiniai rodikliai

18.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

19.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų statistika

20.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Požeminio vandens, kietųjų naudingųjų išteklių, naftos bei sūrymų gamybos statistika

21.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Bibliotekų, jų fondų, spaudos statistika

22.

Švietimo informacinių technologijų centras

Nesimokančių vaikų statistika

23.

Valstybinis patentų biuras

Pramoninės nuosavybės objektų (išradimai, dizainas, prekių ženklai) teisinės apsaugos statistika

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-05-23


Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177