Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42, apibrėžtos:

  • programinės įrangos, skirtos apsaugoti ISIS saugomus asmens duomenis nuo kenksmingos programinės įrangos, naudojimo nuostatos;

  • kompiuterių tinklo apsaugos įrangos (užkardų, turinio kontrolės sistemų, tarpinių tarnybinių stočių ir kt.) pagrindinės naudojimo nuostatos;

  • leistinos kompiuterių (įskaitant nešiojamuosius ir planšetinius) ir kitų mobiliųjų įrenginių naudojimo ribos;

  • metodai, kurie leidžia užtikrinti saugų ISIS saugomų asmens duomenų gavimą;

  • pagrindiniai atsarginių ISIS saugomų asmens duomenų kopijų darymo ir atkūrimo reikalavimai.

Integruotos statistikos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42, apibrėžtos detalios techninės priemonės ir metodai, taikomi:

  • užtikrinant saugią prieigą prie ISIS saugomų asmens duomenų;

  • nurodant ISIS naudotojų ir administratorių įgaliojimus, teises ir pareigas, ISIS naudotojų registravimo ir išregistravimo tvarką, priemones ISIS naudotojų tapatybei nustatyti, slaptažodžio sudarymo, galiojimo trukmės ir keitimo reikalavimus, sąlygas ir atvejus, kai panaikinama ISIS naudotojų teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija, nuotolinio ISIS naudotojų prisijungimo tvarką.

Integruotos statistikos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42, nustato Lietuvos statistikos departamento darbuotojų funkcijas, įgaliojimus ir veiksmus, siekiant laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis bei atstatant ISIS veikimą įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui.