Violeta Skamaročienė, skyriaus vedėja

Fubkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Užtikrina Oficialiosios statistikos darbų programos vykdymą, organizuoja ir koordinuoja gyventojų apklausų atlikimą, reprezentatyviųjų produktų kainų registravimą.

11. Užtikrina departamento vadovybės nurodymų ir pavedimų vykdymą, rengia pranešimus ir kitą informaciją departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – statistika;

1.4.studijų kryptis – matematika;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-14

 

Rasa Uzdrė, patarėja

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

4. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja specialistų (apklausų organizatorių), tarnautojų (klausėjų ir kainų registratorių) (toliau – darbuotojai) darbą: paskirsto jiems užduotis, nustato darbų atlikimo eiliškumą, kontroliuoja jiems priskirtų funkcijų vykdymą.

8. Organizuoja darbuotojų darbą, paskirsto jiems respondentų sąrašus, atsako už darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, metodine medžiaga ir statistiniais formuliarais, stebi gyventojų apklausų eigą, atsako už statistinių duomenų bazės perdavimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atitinkamiems statistikos skyriams. Dalyvauja priimant darbuotojus ir apmoko naujus.

9. Efektyviai organizuoja skyriaus darbą koordinuoja telefoninių apklausų centro darbuotojų darbą.

10. Užtikrina veiklos efektyvumą, dalyvauja testuojant naujas statistines anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo.

11. Atstovauja departamentui ir skyriui, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

12. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6.  darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16

 

Aurelija Skrebienė, patarėja

Funkcijos

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja specialistų (apklausų organizatorių), tarnautojų (klausėjų ir kainų registratorių) (toliau – darbuotojai) darbą: paskirsto jiems užduotis, nustato darbų atlikimo eiliškumą, kontroliuoja jiems priskirtų funkcijų vykdymą.

8. Organizuoja darbuotojų darbą, paskirsto jiems respondentų sąrašus, atsako už darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, metodine medžiaga ir statistiniais formuliarais, stebi gyventojų apklausų eigą, atsako už statistinių duomenų bazės perdavimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atitinkamiems statistikos skyriams.

9. Užtikrina veiklos efektyvumą, siūlo priemones, kaip modernizuoti ir optimizuoti duomenų surinkimą iš gyventojų, dirba su elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistema, rengia statistinių tyrimų elektroninio pildymo kalendorius gyventojams, patekusiems į tyrimų imtį.

10. Informuoja gyventojus apie departamento vykdomas gyventojų apklausas, užtikrina laiškų gyventojams siuntimą laiku, konsultuoja respondentus elektroninių statistinių klausimynų pildymo ir pateikimo klausimais.

11. Atstovauja departamentui ir skyriui, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

12. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16

 

Asta Vildžiūnienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Administruoja apklausų centro sistemą, informuoja apie sistemos veikimo sutrikimus, analizuoja sistemos veikimo klaidas.

5. Tvarko sistemos naudotojų duomenis, jų prieigos teises. Tvarko respondentų skambinimo sąrašą, nustato skambinimo laiką, stebi automatinį skambinimą, aktyvina arba stabdo skambinimą, perskirsto skambučius apklausų centro klausėjams (toliau – klausėjai), kontroliuoja atidėtų skambučių būklę.

6. Rengia darbo instrukcijas ir nurodymus klausėjams, konsultuoja, moko naujai įdarbintus klausėjus, sudaro klausėjų darbo grafikus.

7. Stebi klausėjų darbą, kontroliuoja jiems priskirtų funkcijų vykdymą, rengia ataskaitas apie tenkančių įeinančių ir išeinančių skambučių kiekį, pokalbių trukmę, suminį klausėjų darbo laiką, analizuoja per kiek laiko atsakoma į respondentų skambučius, neprisiskambinimo respondentui priežastis, teikia siūlymus dėl sistemos modernizavimo.

8. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupėse, pasitarimuose ir seminaruose.

9. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – statistika;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16