+ Vytautas Jurevičius, skyriaus vedėjas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja ir planuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

 2. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų oficialių dokumentų rengimą.

 3. Kontroliuoja, kaip naudojamas autotransportas, pildomi kelionės lapai.

 4. Sprendžia materialinio aprūpinimo klausimus.

 5. Esant tarnybinei būtinybei, vairuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) tarnybinius automobilius.

 6. Rengia infrastruktūros veikimui palaikyti reikalingų paslaugų sutarčių projektus.

 7. Nustato departamento ūkinėms reikmėms reikalingų paslaugų, prekių ir darbų poreikį viešiesiems pirkimams atlikti.

 8. Vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, atliekamus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) departamento Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje.

 9. Dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių veikloje pagal skyriaus kompetenciją.

 10. Nagrinėja įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, darbo santykių reguliavimą, materialinį aprūpinimą bei nekilnojamojo turto eksploatavimą.

 

+ Lina Jurcevičienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja

  Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus ir aprašus.

 2. Nagrinėja gautus dokumentus, rengia išvadas ir pasiūlymus.

 3. Rengia skyriaus kompetencijai priskirtus oficialius dokumentus.

 4. Rengia autotransporto kuro suvartojimo ir ridos mėnesines ataskaitas.

 5. Vykdo mažos vertės paslaugų pirkimus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje.

 6. Konsultuoja departamento darbuotojus dėl naudojimosi Viešųjų pirkimų vykdymo sistema.

 7. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl departamento darbuotojų tinkamų darbo sąlygų gerinimo, efektyvaus išteklių naudojimo.

 8. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

  Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 

+ Vilius Kuosa, tarnautojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Prižiūri ir remontuoja inventorių.

 2. Įrengia darbo vietas.

 3. Atlieka langų, durų, spynų remonto darbus.

 4. Vykdo krovos darbus.

 5. Vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį nei specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Gebėti atlikti inventoriaus remonto ir smulkius šaltkalvystės darbus.

 4. Mokėti dirbti su medžio apdirbimo staklėmis.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir teisės aktais, reglamentuojančiais darbo saugą.

 

+ Sigitas Leskauskas, specialistas (saugai ir sveikatai)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka priimamų į darbą darbuotojų įvadinius darbų saugos ir gaisrinės saugos instruktažus ir pasirašytinai supažindina su jais.

 2. Tvarko leidimų režimą, rengia darbuotojų, norinčių statyti nuosavus automobilius departamento vidiniame kieme sąrašus ir grafikus.

 3. Programuoja darbuotojų įėjimo „raktelius“ arba korteles.

 4. Nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojų informavimą, jų saugumą ekstremaliųjų situacijų atvejais, organizuoja departamento darbuotojų evakuaciją galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, pirmosios pagalbos suteikimą, organizuoja gaisrinės saugos pratybas.

 5. organizuoja darbuotojų evakuacijos planų atnaujinimą.

 6. Organizuoja darbuotojų mokymus saugos klausimais, išankstinius ir periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, darbo vietų rizikos vertinimą, apsaugos priemonių įsigijimą, apsaugos sistemų priežiūrą.

 7. Suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo traumų darbuotojams ir organizuoja privalomus pirmosios pagalbos mokymus.

 8. Organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą ir jas įgyvendina.

 9. Atlieka nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir veda jų apskaitą.

 10. Tikrina, ar darbo vietos, eksploatuojamos darbo priemonės, darbo organizavimas atitinka darbų saugos normatyvų reikalavimus.

 11. Rengia darbuotojų darbų saugos ir gaisrinės saugos instrukcijas.

 12. Vykdo priežiūros institucijų reikalavimų vykdymo kontrolę.

 13. Rengia vidaus teisės aktus, raštus bei kitus dokumentus, iniciavimo paraiškas, specifikacijas viešiesiems pirkimams, prižiūri sudarytų pirkimo sutarčių numatytų įsipareigojimų vykdymą.

 14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 15. Rengia civilinės saugos priemonių planus, instrukcijas, organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos klausimais, planuoja civilinės saugos priemones darbuotojams ir turtui apsaugoti, atstovauja departamentui Krizių valdymo centre prie Krašto apsaugos ministerijos.

 16. Koordinuoja fizinės apsaugos darbą.

 17. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, standartais reglamentuojančiais darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos bei fizinės ir techninės apsaugos reikalavimus.

 5. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vytautas Navickas, tarnautojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Spausdina skaitmeniniais ir daugiafunkciais spausdinimo įrenginiais, atlieka kopijavimo, skenavimo ir konvertavimo į PDF formatą darbus.

 2. Dirba su klijavimo, lapų parinkimo, segimo, spiralinio įrišimo, lankstymo įrenginiais ir popieriaus pjaustykle.

 3. Ruošia leidinius spaudai, klijuoti ir segti, spausdina leidinius, blankus, formuliarus, viršelius, plakatus, kontrolinį spaudos darbų egzempliorių ir pan., pagamintus spaudinius pakuoja ir gabena į sandėlį, raštinę.

 4. Ruošia įrenginius darbui: derina, nustato pjovimo, klijavimo, segimo, spausdinimo parametrus ir pan., naudodamas skaitmeninius įrenginius programuoja spaudos darbus.

 5. Prižiūri bei racionaliai naudoja spaudos įrenginius, elektros energiją ir eksploatacines medžiagas.

 6. Registruoja neplaninius kopijavimo, paprastosios ir spalvotosios spaudos darbus.

 7. Stebi įrenginių skaitiklių rodmenis, informuoja skyriaus vedėją apie būtinąjį ir planinį įrenginių techninį aptarnavimą.

 8. Vairuoja priskirtus Lietuvos statistikos departamento tarnybinius automobilius.

 9. Prižiūri, kad priskirtas tarnybinis automobilis būtų techniškai tvarkingas.

 10. Vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw programiniais paketais.

 5. Išmanyti skyriuje esančių įrenginių veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles, atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 

+ Edgaras Stravinskas, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Spausdina skaitmeniniais ir daugiafunkciais spausdinimo įrenginiais, atlieka kopijavimo, skenavimo ir konvertavimo į PDF formatą darbus.

 2. Dirba su klijavimo, lapų parinkimo, segimo, spiralinio įrišimo, lankstymo įrenginiais ir popieriaus pjaustykle.

 3. Ruošia leidinius spaudai, klijuoti ir segti, spausdina leidinius, blankus, formuliarus, viršelius, plakatus, kontrolinį spaudos darbų egzempliorių ir pan., pagamintus spaudinius pakuoja ir gabena į sandėlį, raštinę.

 4. Ruošia įrenginius darbui: derina, nustato pjovimo, klijavimo, segimo, spausdinimo parametrus ir pan.

 5. Prižiūri ir racionaliai naudoja spaudos įrenginius, eksploatacines medžiagas.

 6. Rengia dokumentus, nurodančius ilgalaikio, mažaverčio ir greit nusidėvinčio inventoriaus, išskyrus IT priemones, eksploatuojamo Lietuvos statistikos departamente, judėjimą.

 7. Vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw programiniais paketais.

 4. Išmanyti skyriuje esančių įrenginių veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles, atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 

+ Piotr Turovskij, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Užtikrina spausdinimo ir kopijavimo darbų atlikimą laiku.

 2. Organizuoja tinkamą techninės įrangos eksploataciją, priežiūrą ir laiku atliekamą remontą.

 3. Užtikrina racionalų techninės įrangos ir eksploatacinių medžiagų naudojimą.

 4. Rūpinasi priešgaisrinės įrangos patikrų atlikimu laiku ir naujos įrangos įsigijimu.

 5. Teikia siūlymus naujai programinei įrangai bei gamybos priemonėms įsigyti ir darbo organizavimui tobulinti.

 6. Vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti skyriuje atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas, broko priežastis ir jų šalinimo būdus, esančių įrengimų veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 

+ Alvyda Žilinskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Pateikia skyriaus vedėjui reikalingų kanceliarinių ir kitų prekių poreikio paraiškas.

 2. Priima ir pajamuoja gaunamas prekes, išduoda jas Lietuvos statistikos departamento struktūriniams padaliniams.

 3. Rengia prekių išduotų iš sandėlio ketvirtines ataskaitas.

 4. Dalyvauja atliekant metinę sandėlyje esančių materialinių vertybių inventorizaciją.

 5. Užtikrina sandėliuojamų materialinių vertybių saugumą.

 6. Rengia ir teikia skyriaus vedėjui sandėlyje esančių nenaudojamų materialinių vertybių sąrašus.

 7. Vykdo mažos vertės prekių pirkimus Lietuvos statistikos departamento Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje.

 8. Pagal kompetenciją rengia su ūkine veikla susijusius dokumentus.

 9. Vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinius pavedimus pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą.