Valerij Žavoronok, skyriaus vedėjas

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Dalyvauja formuojant departamento elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo politiką ir planus, organizuoja ir koordinuoja politikos nuostatų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

11. Koordinuoja elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą, strateginių ir einamųjų planų vykdymą, analizuoja technologinių procesų būklę.

12. Analizuoja ir nustato elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo techninių ir organizacinių priemonių plėtros poreikius, inicijuoja techninės ir programinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo būklės gerinimo.

13. Vykdo departamento Informacijos saugumo valdymo sistemos vadovo funkcijas.

14. Užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų įgyvendinimą.

15. Dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) darbo grupių veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18

 

Lina Bertlingė, specialistė (teisininkė)

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenų gavimo, teikimo, atvėrimo ir pakartotinio panaudojimo teisinio reglamentavimo aspektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo ir tobulinimo.

2. Vertina su VDV IS veikla ir paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

3. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių VDV IS veiklą ir paslaugų teikimą, sutarčių projektus, prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

4. Konsultuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojus ir VDV IS naudotojus teisės klausimais pagal savo kompetenciją.

5. Atlikdamas savo funkcijas bendradarbiauja su specialistu (duomenų apsaugos pareigūnu), duomenų saugos specialistais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

6. Prisideda prie departamente atliekamų poveikio duomenų apsaugai vertinimų.

7. Dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje pagal savo kompetenciją.

8. Nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus ir kitus dokumentus dėl teisės klausimų, susijusių su duomenų sauga bei asmens duomenų apsauga, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose dėl VDV IS bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.

9. Padeda specialistui (duomenų apsaugos pareigūnui) įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas departamente.

10. Bendradarbiaudamas su specialistu (duomenų apsaugos pareigūnu) stebi kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo.

11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga.

5. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką bei asmens duomenų tvarkymą.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-23

 

Indrė Kemešiūtė, specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė)

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas).

2. Informuoja departamento generalinį direktorių, jo pavaduotojus ir duomenis tvarkančius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal sutartį, apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis, konsultuoja juos ir skatina jų informuotumo didinimą šiais klausimais bei inicijuoja mokymus.

3. Stebi, kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4. Konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir kasmet atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą departamente.

5. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus.

6. Pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus.

7. Pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus.

8. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais.

9. Tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus.

10. Pagal savo kompetenciją teikia siūlymus duomenų konfidencialumo užtikrinimo ir atvėrimo klausimais.

11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18