+ Ilona Petraitytė, skyriaus vedėja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja ir koordinuoja Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) elektroninės informacijos fizinę, organizacinę, techninę ir programinę apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas).

 2. Analizuoja VDV IS duomenų gavimo, teikimo, atvėrimo ir pakartotinio panaudojimo teisinius aspektus ir teikia pasiūlymus dėl šių procesų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

 3. Planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

 4. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus, rengia ir teikia pasiūlymus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

 5. Departamento generaliniam direktoriui pavedus, atstovauja departamentui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 6. Vadovauja su skyriaus veikla ir uždaviniais susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimui arba prireikus juos rengia.

 7. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 8. Konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 9. Pagal kompetenciją dalyvauja išorės ir vidaus darbo grupėse, komisijose ir kitose priemonėse.

 10. Prireikus, atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga arba duomenų saugumu.

 5. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, duomenų saugumą.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Aidas Stoškus, specialistas (teisininkas)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenų gavimo, jungimo, teikimo, atvėrimo ir pakartotinio panaudojimo teisinio reguliavimo aspektus ir teikia pasiūlymus dėl šio teisinio reguliavimo įgyvendinimo ar tobulinimo.

 2. Vertina su VDV IS veikla ir paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus, sutartis (jų projektus) ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, prireikus, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių (jų projektų) ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba, prireikus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 3. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių VDV IS veiklą ir paslaugų teikimą, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų projektus arba, prireikus, koordinuoja teisės aktų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų projektų rengimą.

 4. Padeda duomenų apsaugos pareigūnui įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veikloje.

 5. Bendradarbiaudamas su duomenų apsaugos pareigūnu stebi, kaip departamento veikloje laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atitikties asmens duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinimo.

 6. Prisideda prie departamento atliekamų poveikio duomenų apsaugai vertinimų arba, prireikus, atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

 7. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir kitokio pobūdžio raštus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 8. Konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 9. Rengia ir teikia informaciją arba, prireikus, koordinuoja informacijos rengimą ir teikimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 10. Dalyvauja departamento ir kitų darbo grupių veikloje pagal skyriaus kompetenciją.

 11. Atstovauja departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 12. Atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.

 13. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir duomenų tvarkymą informacinėse sistemose.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Valerij Žavoronok, informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja formuojant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacijos saugos bei kibernetinio saugumo politiką ir planus.

 2. Analizuoja ir nustato informacijos saugos bei kibernetinio saugumo techninių ir organizacinių priemonių plėtros poreikius, inicijuoja techninės ir programinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl informacijos saugos bei kibernetinio saugumo būklės gerinimo.

 3. Vykdo informacijos saugumo vadovo funkcijas, organizuoja Informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – ISVS) vidaus auditų atlikimą, ISVS vadovybinės analizės susirinkimus bei kontroliuoja ISVS vadovybinės analizės metu priimtų sprendimų įgyvendinimą.

 4. Vykdo Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) saugos įgaliotinio funkcijas:

  - inicijuoja, atlieka ir dalyvauja atliekant VDV IS rizikos vertinimą, atitikties informacinių technologijų saugos reikalavimams vertinimą, pažeidžiamumo bandymus, teikia jų rezultatus į Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), prireikus rengia vertinimo ataskaitas, trūkumų ir pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumų šalinimą;

  - organizuoja VDV IS veiklos tęstinumo valdymo plano bandymus;

  - vykdo VDV IS elektroninės informacijos saugos būklės, atitikties elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną, rengia rekomendacijas ir teikia informaciją skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei;

  - atlieka kitais teisės aktuose nustatytas informacijos saugos įgaliotinio funkcijas.

 5. Pagal kompetenciją rengia ir derina informacijos saugos bei kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

 6. Analizuoja informaciją apie naujas informacijos saugos bei kibernetinio saugumo technines bei programines priemones, tiria jų galimybes ir teikia siūlymus dėl jų panaudojimo departamento uždaviniams įgyvendinti.

 7. Teikia siūlymus dėl departamento darbuotojų mokymų informacijos saugos bei kibernetinio saugumo klausimais, konsultuoja departamento darbuotojus pagal kompetenciją.

 8. Dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) darbo grupių veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 9. Nesant skyriaus specialisto, atsakingo už saugų darbą, fizinę, priešgaisrinę ir civilinę saugą, jį pavaduoja.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacijos saugos užtikrinimo srityje.

 5. Išmanyti šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, informacijos saugos užtikrinimo technologijas, didelių sistemų organizavimo principus, kompiuterinių tinklų diegimo, veikimo ir saugos principus.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų taikymą ir panaudojimą, informacinių technologijų saugos valdymą ir elektroninės informacijos saugą.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.