Jan Golubovič, skyriaus vedėjas

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Dalyvauja formuojant Lietuvos statistikos departamento informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) plėtros strategiją ir užtikrina jos nuostatų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

11. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir vadovauja naujiems ITT projektams bei koordinuoja vykdomus ITT projektus departamente.

12. Pagal kompetenciją vykdo veiksmus Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų strategijos programų ir kitų dokumentų nuostatoms, susijusioms su departamento ITT, įgyvendinti.

13. Organizuoja tinkamą administruojamų duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių ir programinės įrangos priežiūrą.

14. Organizuoja specialios programinės įrangos kūrimą, diegimą ir eksploatacijos priežiūrą.

15. Atstovauja departamentui Europos Bendrijų statistikos tarnyboje (Eurostate) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-12

 

Vida Čeponkienė, programuotoja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10.Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4 Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Darius Drazdauskas, duomenų bazių administratorius

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms;

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazes;

3. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti;

4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą;

5. Rengia pasiūlymus Informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;

6. Prisideda prie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) IT strategijos formavimo;

7. Atstovauja departamentui šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktiku taikymo;

9. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;

10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

3. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

4. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais;

suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

5. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18

 

Algis Eidukonis, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Vykdo kompiuterių įrangos apskaitą ir kontrolę.

2. Diegia ir tvarko kompiuterių operacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

3. Teikia vartotojams techninę pagalbą, registruoja technines problemas.

4. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterių sistemų eksploatavimo bei jų kontrolės tobulinimo.

5. Bendradarbiauja su įmonėmis, teikiančiomis garantinį ir negarantinį kompiuterių įrangos remontą.

6. Rengia kompiuterių įrangą nurašymui.

7. Vykdo vietinio kompiuterių tinklo įrangos techninę priežiūrą.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Viktorija Gegeckienė, programuotoja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10.Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4 Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Laimonas Girinskas, kompiuterių sistemų analitikas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Inicijuoja konsultacijas su departamento darbuotojais ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) naudotojais, siekdamas suformuoti ir dokumentuoti reikalavimus IT sprendimams įgyventi.

 2. Analizuoja ir nustato veiklos procesus, procedūras ir darbo praktikas, vertina jų veiksmingumą ir nustato trūkumus, pagal tai kuria sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijas.

 3. Rengia funkcinių techninių sąlygų aprašus ir technines užduotis programinei įrangai kurti ar modifikuoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 4. Planuoja VDV IS posistemių ir modulių tobulinimą bei plėtrą ir teikia Informacinių technologijų valdymo komitetui siūlymus dėl įgyvendinimo.

 5. Dalyvauja testuojant ir diegiant VDV IS programinius komponentus, architektūrinius ar vadybinius sprendimus, kitas priemones, reikalingas departamento paslaugų prieinamumui ir duomenų saugai užtikrinti.

 6. Dalyvauja pirkimo iniciavimo procese, rengia technines specifikacijas ir kitą reikalingą dokumentaciją.

 7. Moko ir konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 8. dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese, prireikus atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

 9. Dalyvauja departamento, tarpinstitucinių ir ES darbo grupių veikloje.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-06

 

Vladimiras Gračiovas, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10.Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4 Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Icikas Laurinavičius, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Tiria, kuria ir tobulina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rrengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti SQL, Phyton ir (arba) Orbeon programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Valentina Lazarionok, programuotoja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10.Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4 Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Vilius Makuška, kompiuterių taikymo inžinierius

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.
 2. Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.
 3. Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą;
 4. diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.
 5. Registruoja IT incidentus ir vartotojų pateiktus IT paslaugų užsakymus incidentų ir užsakymų registravimo sistemoje.
 6. Atsako į departamento darbuotojų užklausas ir konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo.
 7. Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.
 8. Atsako į vartotojų užklausas.
 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.
 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.
 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.
 8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-11-11

 

Vitalij Malkevič, sistemų administratorius

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazes.

3. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti.

4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą.

5. Rengia pasiūlymus informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

6. Prisideda prie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) IT strategijos formavimo.

7. Atstovauja departamentui šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

8. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktikų taikymo.

9. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;

turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

3. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

4. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

5. Suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

6. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Marina Morkeliūnienė, programuotoja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-01

 

Roman Piontėk, sistemų administratorius

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazes.

3. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti.

4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą.

5. Rengia pasiūlymus informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

6. Prisideda prie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) IT strategijos formavimo.

7. Atstovauja departamentui šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

8. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktikų taikymo.

9. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;

turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

3. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

4. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

5. Suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

6. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Violeta Šalnienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

4. Koordinuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių technologijų (toliau – IT) projektus, stebi projektų  įgyvendinimo  terminus,  išteklius ir  eigą, rengia ir teikia vadovybei, projektų priežiūros komitetams ir kt. informaciją apie projektų pažangą, projekto rizikas ir teikia siūlymus dėl problemų sprendimo.

5. Pagal kompetenciją dalyvauja su IT projektų valdymo veikla susijusiuose susitikimuose, renginiuose, seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komisijose.

6. Pagal  kompetenciją  dalyvauja atliekant programinės įrangos kūrimo, modernizavimo ar plėtros pirkimus.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Andžej Užėnas, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10.Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4 Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-07

 

Martynas Žvinakis, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis.

3. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri vidaus administravimo paslaugas teikiančių sistemų (dokumentų valdymo, finansų valdymo, viešųjų pirkimų sistemos) tarnybines stotis.

4. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) kompiuterių tinklo darbą, skirsto departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.

5. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą.

6. Dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

7. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.

8. Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

9. Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

4. Mokėti valstybinę kalbą.

5. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

7. Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su techninės bei sisteminės programinės įrangos administravimu.

8. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

9. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

11. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Matas Neknedavičius, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja ir vykdo Duomenų parengimo skyriaus Kauno bei Šiaulių padalinių kompiuterių, kompiuterių tinklo priežiūrą, skirsto IT išteklius, reikalingus padalinių darbui užtikrinti;

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Kauno skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis;

3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą;

4. Rengia pasiūlymus IT procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;

5. Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą;

6. Konsultuoja Duomenų parengimo skyriaus Kauno bei Šiaulių padalinių darbuotojus kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

7. Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus;

8. Vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą kompiuterių sistemų administravimo srityje;

3. turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;

4. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

8. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-09-17