+ Jan Golubovič, skyriaus vedėjas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

 2. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus, rengia ir teikia pasiūlymus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

 3. Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generaliniam direktoriui pavedus, atstovauja departamentui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 4. Vadovauja su skyriaus veikla ir uždaviniais susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimui arba prireikus juos rengia.

 5. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 6. Dalyvauja formuojant departamento informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) plėtros strategiją ir užtikrina jos nuostatų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

 7. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir vadovauja naujiems ITT projektams bei koordinuoja vykdomus ITT projektus departamente.

 8. Pagal kompetenciją vykdo veiksmus Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų strategijos programų ir kitų dokumentų nuostatoms, susijusioms su departamento ITT, įgyvendinti.

 9. Organizuoja tinkamą administruojamų duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių ir programinės įrangos priežiūrą.

 10. Organizuoja specialios programinės įrangos kūrimą, diegimą ir eksploatacijos priežiūrą.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei penkerių metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Pavel Bukel, programuotojas (internetinių puslapių kūrėjas)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) viešojo (internetinio) turinio kūrimo procese, teikia siūlymus, numato realizacijos priemones bei vertina įgyvendinimo galimybes.

 2. Atlieka esamų svetainių atnaujinimo poreikių analizę, identifikuoja problemines vietas, susijusias su atliekamu darbu, ir siūlo joms sprendimus.

 3. Atlieka programinės įrangos, skirtos turiniui viešinti, kūrimo bei palaikymo darbus.

 4. Dokumentuoja kuriamą programinį kodą bei rūpinasi jo saugojimu kodo saugykloje.

 5. Konsultuoja agentūros darbuotojus pagal savo kompetenciją.

 6. Dalyvauja agentūros ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 7. Vykdo kitus agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Būti susipažinęs su ES6+ standartais bei turėti tvirtą HTML, CSS ir JavaScript sąvokų supratimą.

 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 5. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vilius Cicėnas, programuotojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vida Čeponkienė, programuotoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Darius Drazdauskas, sistemų administratorius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms.

 2. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti.

 3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą.

 4. Rengia pasiūlymus informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

 5. Prisideda prie departamento IT strategijos formavimo.

 6. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 7. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktikų taikymo.

 8. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

 3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų valdymo sistemų administravimo patirties.

 4. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

 5. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

 6. Suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

 7. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 9. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Algis Eidukonis, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vykdo kompiuterių įrangos apskaitą ir kontrolę.

 2. Diegia ir tvarko kompiuterių operacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

 3. Teikia vartotojams techninę pagalbą, registruoja technines problemas.

 4. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterių sistemų eksploatavimo bei jų kontrolės tobulinimo.

 5. Bendradarbiauja su įmonėmis, teikiančiomis garantinį ir negarantinį kompiuterių įrangos remontą.

 6. Rengia kompiuterių įrangą nurašymui.

 7. Vykdo vietinio kompiuterių tinklo įrangos techninę priežiūrą.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Viktorija Gegeckienė, programuotoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vladimiras Gračiovas, programuotojas

 

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Povilas Gustainis, programuotojas (internetinių puslapių kūrėjas)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) viešojo (internetinio) turinio kūrimo procese, teikia siūlymus, numato realizacijos priemones bei vertina įgyvendinimo galimybes.

 2. Atlieka esamų svetainių atnaujinimo poreikių analizę, identifikuoja problemines vietas, susijusias su atliekamu darbu, ir siūlo joms sprendimus.

 3. Atlieka programinės įrangos, skirtos turiniui viešinti, kūrimo bei palaikymo darbus.

 4. Dokumentuoja kuriamą programinį kodą bei rūpinasi jo saugojimu kodo saugykloje.

 5. Konsultuoja agentūros darbuotojus pagal savo kompetenciją.

 6. Dalyvauja agentūros ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 7. Vykdo kitus agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Būti susipažinęs su ES6+ standartais bei turėti tvirtą HTML, CSS ir JavaScript sąvokų supratimą.

 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 5. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Petras Jurkšaitis, kompiuterių taikymo inžinierius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.

 2. Atsako į departamento darbuotojų užklausas ir konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo.

 3. Registruoja IT incidentus ir vartotojų pateiktus IT paslaugų užsakymus incidentų ir užsakymų registravimo sistemoje.

 4. Paskirsto registruotas užduotis bei seka jų atlikimą, joms užtrukus primena paskirtiems darbuotojams apie jų atlikimą.

 5. Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.

 6. Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą.

 7. Diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.

 8. Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.

 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį informacinių sistemų aptarnavimo srityje.

 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.

 8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Maksim Lata, programuotojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Turia, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 9. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 10. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketų programomis.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Icikas Laurinavičius, programuotojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Tiria, kuria ir tobulina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rrengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Phyton ir (arba) Orbeon programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Valentina Lazarionok, programuotoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vilius Makuška, kompiuterių taikymo inžinierius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.

 2. Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.

 3. Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą;

 4. diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.

 5. Registruoja IT incidentus ir vartotojų pateiktus IT paslaugų užsakymus incidentų ir užsakymų registravimo sistemoje.

 6. Atsako į departamento darbuotojų užklausas ir konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo.

 7. Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.

 8. Atsako į vartotojų užklausas.

 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.

 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.

 8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vitalij Malkevič, sistemų administratorius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms.

 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazes.

 3. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti.

 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą.

 5. Rengia pasiūlymus informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

 6. Prisideda prie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) IT strategijos formavimo.

 7.  Atstovauja departamentui šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 8. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktikų taikymo.

 9. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

 3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

 4. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

 5. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

 6. Suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

 7. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 9. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Anton Marmazov, kompiuterių sistemų analitikas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Inicijuoja konsultacijas su Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojais ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) naudotojais, siekdamas suformuoti ir dokumentuoti reikalavimus IT sprendimams įgyventi.

 2. Analizuoja ir nustato veiklos procesus, procedūras ir darbo praktikas, vertina jų veiksmingumą ir nustato trūkumus, pagal tai kuria sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijas.

 3. Rengia funkcinių techninių sąlygų aprašus ir technines užduotis programinei įrangai kurti ar modifikuoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 4. Planuoja VDV IS posistemių ir modulių tobulinimą bei plėtrą ir teikia Informacinių technologijų valdymo komitetui siūlymus dėl įgyvendinimo.

 5. Dalyvauja testuojant ir diegiant VDV IS programinius komponentus, architektūrinius ar vadybinius sprendimus, kitas priemones, reikalingas departamento paslaugų prieinamumui ir duomenų saugai užtikrinti.

 6. Dalyvauja pirkimo iniciavimo procese, rengia technines specifikacijas ir kitą reikalingą dokumentaciją.

 7. Moko ir konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 8. Dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese, prireikus atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

 9. Dalyvauja IT skyriaus veiklos gerinimo procese, rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentus, atlieka darbų paskirstymą bei koordinavimą.

 10. Dalyvauja departamento, tarpinstitucinių ir ES darbo grupių veikloje.

 11. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

 12. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Roman Piontėk, sistemų administratorius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Planuoja ir vykdo administruojamų informacinių sistemų priežiūrą, skirsto išteklius departamento tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms.

 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazes.

 3. Stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti.

 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų kopijavimą, nustato atkūrimo procedūras ir atlieka prevencinę priežiūrą.

 5. Rengia pasiūlymus informacinių technologijų (toliau – IT) procesams tobulinti, naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

 6. Prisideda prie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) IT strategijos formavimo.

 7. Atstovauja departamentui šalies bei tarptautinėse institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 8. Domisi užsienio šalių patirtimi ir teikia siūlymus dėl gerųjų praktikų taikymo.

 9. Konsultuoja departamento sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

 3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

 4. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

 5. Būti susipažinęs su aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

 6. Suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas.

 7. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 9. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Rasa Skiedraitė, kompiuterių sistemų analitikė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Inicijuoja konsultacijas su Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojais ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) naudotojais, siekdamas suformuoti ir dokumentuoti reikalavimus IT sprendimams įgyventi.

 2. Analizuoja ir nustato veiklos procesus, procedūras ir darbo praktikas, vertina jų veiksmingumą ir nustato trūkumus, pagal tai kuria sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijas.

 3. Rengia funkcinių techninių sąlygų aprašus ir technines užduotis programinei įrangai kurti ar modifikuoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 4. Planuoja VDV IS posistemių ir modulių tobulinimą bei plėtrą ir teikia Informacinių technologijų valdymo komitetui siūlymus dėl įgyvendinimo.

 5. Dalyvauja testuojant ir diegiant VDV IS programinius komponentus, architektūrinius ar vadybinius sprendimus, kitas priemones, reikalingas departamento paslaugų prieinamumui ir duomenų saugai užtikrinti.

 6. Dalyvauja pirkimo iniciavimo procese, rengia technines specifikacijas ir kitą reikalingą dokumentaciją.

 7. Moko ir konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;

 8. dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese, prireikus atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

 9. Dalyvauja IT skyriaus veiklos gerinimo procese, rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentus, atlieka darbų paskirstymą bei koordinavimą.

 10. Dalyvauja departamento, tarpinstitucinių ir ES darbo grupių veikloje.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Violeta Šalnienė, kompiuterių sistemų analitikė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Inicijuoja konsultacijas su Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojais ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) naudotojais, siekdamas suformuoti ir dokumentuoti reikalavimus IT sprendimams įgyventi.

 2. Analizuoja ir nustato veiklos procesus, procedūras ir darbo praktikas, vertina jų veiksmingumą ir nustato trūkumus, pagal tai kuria sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijas.

 3. Rengia funkcinių techninių sąlygų aprašus ir technines užduotis programinei įrangai kurti ar modifikuoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 4. Planuoja VDV IS posistemių ir modulių tobulinimą bei plėtrą ir teikia Informacinių technologijų valdymo komitetui siūlymus dėl įgyvendinimo.

 5. Dalyvauja testuojant ir diegiant VDV IS programinius komponentus, architektūrinius ar vadybinius sprendimus, kitas priemones, reikalingas departamento paslaugų prieinamumui ir duomenų saugai užtikrinti.

 6. Dalyvauja pirkimo iniciavimo procese, rengia technines specifikacijas ir kitą reikalingą dokumentaciją.

 7. Moko ir konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 8. Dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese, atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas, stebi projektų  įgyvendinimo  terminus,  išteklius ir  eigą, rengia ir teikia vadovybei, projektų priežiūros komitetams ir kt. informaciją apie projektų pažangą, projekto rizikas ir teikia siūlymus dėl problemų sprendimo.

 9. Pagal kompetenciją dalyvauja su IT projektų valdymo veikla susijusiuose susitikimuose, renginiuose, seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komisijose.

 10. Dalyvauja departamento, tarpinstitucinių ir ES darbo grupių veikloje.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Arvydas Šėmys, Kompiuterių sistemų projektuotojas (architektas)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Projektuoja Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) Informacinių technologijų (toliau – IT) projektų ar keitimų įgyvendinimui reikalingus architektūrinius sprendimus, modeliuoja loginius ir fizinius duomenis.

 2. Rengia IT infrastruktūros sprendimus ir nustato standartus, rengia infrastruktūros sprendimų specifikacijas ir atlieka ekspertinius vertinimus, rengia ir atnaujina IT infrastruktūros architektūros dokumentaciją bei konsultuoja IT infrastruktūros klausimais.

 3. Planuoja ir vysto Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) posistemius ir modulius pagal IT architektūros valdymo procesus, rengia reikalingą techninę dokumentaciją.

 4. Analizuoja ir planuoja VDV IS posistemių ir modulių bei išorinių sistemų integracijos galimybes, specifikuoja sąsajas, rengia susijusias technines užduotis ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 5. Rengia technines užduotis programinės įrangos kūrimui ar modifikavimui ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 6. Planuoja VDV IS posistemių ir modulių tobulinimą bei plėtrą ir teikia Informacinių technologijų valdymo komitetui siūlymus dėl įgyvendinimo.

 7. Formuodamas IT architektūros vystymosi strategiją, bei projektuodamas IT architektūros sprendimus, užtikrina tinkamą informacijos saugą.

 8. Dalyvauja testuojant ir diegiant VDV IS programinius komponentus, architektūrinius ar vadybinius sprendimus, kitas priemones, reikalingas agentūros paslaugų prieinamumui ir duomenų saugai užtikrinti.

 9. Bendrauja su Vadovybe, IT skyriumi ir kitais agentūros darbuotojais siekdamas išgryninti naujus poreikius, problemines vietas ar trukumus susijusius su IT infrastruktūra ar atskirais posistemiais.

 10. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

 11. Moko ir konsultuoja agentūros darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese, prireikus atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

 13. Dalyvauja agentūros, tarpinstitucinių ir ES darbo grupių veikloje.

 14. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

 15. Vykdo kitus agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį projektuojant informacines sistemas.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Andžej Užėnas, programuotojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

 2. Kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais.

 3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

 4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

 5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

 6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

 7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

 8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

 9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

 10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

 11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

 13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti SQL, Orbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Matas Žymantas, tarnautojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – IT) naudojimo.

 2. Atsako į departamento darbuotojų užklausas ir konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo.

 3. Registruoja IT incidentus ir vartotojų pateiktus IT paslaugų užsakymus Incidentų ir užsakymų registravimo sistemoje.

 4. Paskirsto registruotas užduotis bei seka jų atlikimą, joms užtrukus primena paskirtiems darbuotojams apie jų atlikimą.

 5. Atlieka nesudėtingus sistemų administravimo darbus, tokius kaip vartotojų kūrimas, teisių suteikimas ar informacijos tvarkymas.

 6. Formuoja periodines gedimų ir incidentų registravimo bei šalinimo ataskaitas.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.

 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.

 8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Martynas Žvinakis, kompiuterių taikymo inžinierius

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.

 2. Atsako į departamento darbuotojų užklausas ir konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo.

 3. Registruoja IT incidentus ir vartotojų pateiktus IT paslaugų užsakymus incidentų ir užsakymų registravimo sistemoje.

 4. Paskirsto registruotas užduotis bei seka jų atlikimą, joms užtrukus primena paskirtiems darbuotojams apie jų atlikimą.

 5. Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.

 6. Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą.

 7. Diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.

 8. Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.

 9. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.

 6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.

 8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.