+ Skyriaus vedėjas

+ Lina Kulionienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 2. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 9. Koordinuoja ir atsako už Bendrojo vidaus produkto pirmojo ir antrojo įverčių parengimą.

 10. Seka šiuolaikinių metodų, standartų, metaduomenų ir klasifikacijų plėtrą pasaulyje, analizuoja ir padeda juos diegti rengiant statistinę informaciją.

 11. Kaupia ir nagrinėja Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamą medžiagą standartų ir klasifikacijų srityje, bendradarbiauja su Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje skelbiamų klasifikatorių tvarkytojais kitose valstybės institucijose.

 12. Užtikrina šiuolaikinių statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose.

 13. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Simona Radišauskaitė, patarėja

+ Edvinas Raguotis, patarėjas

   Funkcijos

 1. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 4. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 7. Atsako už bendrojo vidaus produkto pirmojo ir antrojo įverčių parengimą.

 8. Koordinuoja ir prižiūri statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą Lietuvos statistikos departamente.

 9. Koordinuoja statistinių duomenų validavimo, redagavimo ir įrašymo procesą Lietuvos statistikos departamente.

 10. Seka šiuolaikinių matematinių metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje ir koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose.

 11. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Dovilė Butkevičiūtė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 5. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 6. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 7. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 8. Nagrinėja metodinę literatūrą ir plečia žinias imčių teorijos, duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo metodų ir kitoje darbinės veiklos srityje, analizuoja metodų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, taiko gerąją užsienio šalių praktiką.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Rasa Didžgalvienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 7. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 8. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 9. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 10. Nagrinėja metodinę literatūrą ir plečia žinias imčių teorijos, duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo metodų ir kitoje darbinės veiklos srityje, analizuoja metodų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, taiko gerąją užsienio šalių praktiką.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Greta Gadeikytė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 4. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 5. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 6. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 7. Užtikrina šiuolaikinių statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Benas Karalius, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas pritaikyti racionalias idėjas Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veikloje, seka pasaulyje taikomų matematinės statistikos bei ekonometrinių metodų naujoves, analizuoja jų taikymo galimybes, konsultuoja departamento skyrius, diegiant naujus metodus statistiniuose tyrimuose.

 2. Analizuoja ir prognozuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas.

 3. Analizuoja statistinės informacijos kokybės charakteristikas, teikia siūlymus dėl kokybės gerinimo.

 4. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis, statistinių SAS arba R paketų programomis;

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Enrika Komarovaitė, tarnautoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Naujina ir tobulina imčių išrinkimo, statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo programinius kodus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis.

 2. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 3. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas.

 4. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis, statistinių SAS, R paketų programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Greta Kudžmė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 6. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 7. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 8. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 9. Nagrinėja metodinę literatūrą ir plečia žinias imčių teorijos, duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo metodų ir kitoje darbinės veiklos srityje, analizuoja metodų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, taiko gerąją užsienio šalių praktiką.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Laimutė Narvydienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti klasifikatorių duomenų bazės funkcionavimą, tikrina kompiuterių bazėje sukauptų klasifikatorių duomenų atitiktį klasifikatorių originalams.

 2. Siekdamas įgyvendinti naujas klasifikatorių versijas, rengia perėjimo raktus tarp skirtingų klasifikatorių versijų ir tarpusavyje susijusių klasifikatorių, koordinuoja klasifikatorių įvedimo ir panaudojimo informacinėse sistemose darbus.

 3. Siekdamas užtikrinti tinkamą klasifikatorių panaudojimą oficialiojoje statistikoje, teikia kompiuterių bazėje sukauptų tarptautinių klasifikatorių taikymo konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento skyriams.

 4. Siekdamas užtikrinti tinkamą klasifikatorių taikymą, teikia Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus taikymo konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą visų lygių valdymo institucijoms, Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams ūkio subjektams visose šalies ūkio srityse.

 5. Siekdamas užtikrinti klasifikatorių palyginamumą, bendradarbiauja su klasifikatorių, skelbiamų Klasifikatorių duomenų bazėje, tvarkytojais kitose valstybinėse institucijose klasifikatorių atnaujinimo ir metodologiniais klausimais.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką (taip pat gali būti papildyta ir kitais teisės aktais atsižvelgiant į pareigybę).

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Kristina Pronskienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 6. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 7. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 8. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 9. Nagrinėja metodinę literatūrą ir plečia žinias imčių teorijos, duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo metodų ir kitoje darbinės veiklos srityje, analizuoja metodų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, taiko gerąją užsienio šalių praktiką.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Viktorija Sadkevič, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja statistinių tyrimų klausimynus, duomenų struktūras, procesus, konsultuoja tyrimo vadovus ir kitus statistinio tyrimo dalyvius duomenų ir metaduomenų įkėlimo į Integruotą statistikos informacinę sistemą (toliau – ISIS) klausimais.

 2. Tvarko sąvokinius kintamuosius, kintamuosius, kategorijų rinkinius ir jų reikšmes.

 3. kartu su statistinių tyrimų vadovais ISIS priemonėmis aprašo statistinių tyrimų procesus, stebi užduočių inicijavimą ir vykdymą.

 4. Tvarko statistinių tyrimų duomenų apdorojimo metodus ir taisykles, konsultuoja statistinių tyrimų vadovus dėl jų panaudojimo apdorojant statistinius duomenis.

 5. Analizuoja ISIS efektyvumą, naudingumą, teikia siūlymus dėl šios sistemos tobulinimo.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti darbo patirties su duomenų bazėmis, rodiklių formavimu ar klausimynų sudarymu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Ieva Seliukaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Stebi šiuolaikinių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas), siekia pritaikyti racionalias idėjas departamento veikloje.

 2. Atlieka statistinių duomenų validavimą, redagavimą ir įrašymą.

 3. Konsultuoja statistinių tyrimų vadovus statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo klausimais.

 4. Stebi konfidencialių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes, atlieka konfidencialių duomenų redagavimą.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis, statistinių SAS arba R paketų programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Aušra Skorniakova, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 4. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 5. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 6. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 7. Užtikrina šiuolaikinių statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose.

 8. Užtikrina darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia savo darbinės veiklos srities žinias.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Augustė Skrebutėnaitė, programuotoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja administracinių duomenų šaltinių, registrų, kitų informacinių sistemų duomenis Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, teikia siūlymus dėl jų naudojimo statistikai rengti ir atlieka duomenų tinkamumo patvirtinimą.

 2. Analizuoja statistinių rodiklių suderinamumą bei teikia Lietuvos statistikos departamento skyriams, kitoms institucijoms siūlymus rodiklių suderinamumo klausimais.

 3. Analizuoja administracinių duomenų kokybę, atlieka kokybės rodiklių vertinimą, teikia siūlymus dėl kokybės gerinimo.

 4. Atlieka duomenų tinkamumo patvirtinimą.

 5. Analizuoja administracinių ir statistinių tyrimų duomenų atvėrimo galimybes, konfidencialumo užtikrinimo rizikas, parenka ir taiko arba dalyvauja statistinių tyrimų vadovams parenkant ir taikant statistinio atskleidimo kontrolės metodus šių duomenų konfidencialumui užtikrinti.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vieno programinio paketo (RSAS, Python ar pan.) programomis statistikos srityje patirtį.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Jurgita Skrobockė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja statistinių tyrimų klausimynus, duomenų struktūras, procesus, konsultuoja tyrimo vadovus ir kitus statistinio tyrimo dalyvius duomenų ir metaduomenų įkėlimo į Integruotą statistikos informacinę sistemą (toliau – ISIS) klausimais.

 2. Tvarko sąvokinius kintamuosius, kintamuosius, kategorijų rinkinius ir jų reikšmes.

 3. Kartu su statistinių tyrimų vadovais ISIS priemonėmis aprašo statistinių tyrimų procesus, stebi užduočių inicijavimą ir vykdymą.

 4. Tvarko statistinių tyrimų duomenų apdorojimo metodus ir taisykles, konsultuoja statistinių tyrimų vadovus dėl jų panaudojimo apdorojant statistinius duomenis.

 5. Analizuoja ISIS efektyvumą, naudingumą, teikia siūlymus dėl šios sistemos tobulinimo.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Turėti darbo patirtį su duomenų bazėmis, rodiklių formavimu, ar klausimynu sudarymu.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Donatas Šlevinskas, tarnautojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas pritaikyti racionalias idėjas Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veikloje, seka pasaulyje taikomų matematinės statistikos bei ekonometrinių metodų naujoves, analizuoja jų taikymo galimybes, konsultuoja departamento skyrius, diegiant naujus metodus statistiniuose tyrimuose.

 2. Analizuoja ir prognozuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas.

 3. Analizuoja statistinės informacijos kokybės charakteristikas, teikia siūlymus dėl kokybės gerinimo.

 4. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis, statistinių SAS arba R paketų programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Gintarė Šukienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius pagal Lietuvos statistikos departamento skyrių suformuluotas užduotis.

 5. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.

 6. Atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių vertinimą, analizę ir rengia išvadas.

 7. Atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

 8. Nagrinėja metodinę literatūrą ir plečia žinias imčių teorijos, duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo metodų ir kitoje darbinės veiklos srityje, analizuoja metodų taikymo Lietuvos statistikos departamente galimybes, taiko gerąją užsienio šalių praktiką.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Giedrė Vaišnoraitė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 4. Tvarko Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje (toliau – CKDB) sukauptus klasifikatorius ir susijusią metodinę medžiagą, teikia konsultacijas vartotojams, teikia siūlymus CKDB administratoriams dėl bazės tobulinimo, atnaujinimo ir nesklandumų pašalinimo.

 5. Įtraukia naujus klasifikatorius, jeigu reikia, inicijuoja, rengia ir derina klasifikatorių duomenų teikimo sutarčių projektus, sudaromus tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir CKDB tvarkytojo.

 6. Rengia ir atnaujina tarptautinių klasifikatorių nacionalines versijas, skirtingų klasifikatorių versijų ir tarpusavyje susijusių klasifikatorių sąsajas, reikalingas statistinės informacijos palyginamumui ir laiko eilučių nepertraukiamumui užtikrinti.

 7. Atstovauja Lietuvos statistikos departamento pozicijai klasifikatorių klausimais ir bendradarbiauja su CKDB skelbiamų klasifikatorių tvarkytojais kitose valstybės institucijose.

 8. Testuoja statistinius tyrimus ir dalyvauja jų peržiūroje, siekdamas užtikrinti statistiniuose tyrimuose statistinių ataskaitų suderinamumą, standartizavimą ir aiškumą.

 9. Koordinuoja metainformacijos aprašų rengimo, atnaujinimo darbus.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Oksana Valsiūnaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Užtikrina klasifikatorių duomenų bazės funkcionavimą, tikrina kompiuterių bazėje sukauptų klasifikatorių duomenų atitiktį klasifikatorių originalams.

 2. Užtikrina tinkamą klasifikatorių panaudojimą oficialiojoje statistikoje, teikia kompiuterių bazėje sukauptų tarptautinių klasifikatorių taikymo konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento skyriams, Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams ūkio subjektams visose šalies ūkio srityse.

 3. Bendradarbiauja su klasifikatorių, skelbiamų Klasifikatorių duomenų bazėje, tvarkytojais kitose valstybinėse institucijose klasifikatorių atnaujinimo ir metodologiniais klausimais.

 4. Rengia ir atnaujina metainformacijos aprašų pildymo rekomendacijas.

 5. Konsultuoja statistinių tyrimų vadovus ir kitas oficialiąją statistiką tvarkančias valstybės institucijas ir įstaigas metainformacijos aprašų rengimo klausimais.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.