+ Daiva Marcinkevičienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 5. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų bei uždavinių tinkamą vykdymą, rengia skyriaus veiklos planus ir strategiją, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų darbus, kontroliuoja jų vykdymą.

 11. Įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančias socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, kultūros ir kitą skyriuje rengiamą statistiką, organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

 12. Užtikrina rengiamos statistinės informacijos kokybę, vadovaujasi šalies ir ES teisės aktų, Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimais, įgyvendina naujus ES teisės aktų reikalavimus, nagrinėja LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje.

 13. Organizuoja ir koordinuoja informacinių pranešimų ir statistinės informacijos rengimą, analizuoja statistinę informaciją, dalyvauja rengiant bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, teikia informaciją vartotojams.

 14. Atstovauja departamentui ir dalyvauja departamento, tarpinstitucinių, Eurostato, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse pagal savo kompetenciją, koordinuoja ryšius su kitomis valstybės institucijomis, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus.

 15. Rūpinasi palankaus mikroklimato skyriuje kūrimu ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimu, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos kėlimo.

 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika;

1.3. studijų kryptis – ekonomika;

1.4. studijų kryptis – matematika;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Sigita Mačiuikienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 3. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 5. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 7. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 9. Įgyvendina šalies ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius sveikatos statistiką, organizuoja statistinių tyrimų ir administracinių duomenų gavimą, rengia statistinę informaciją apie sveikatos priežiūros išlaidas ir finansavimą, rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai.
 10. Užtikrina statistinių duomenų parengimą Eurostato ir EBPO perkamosios galios paritetų programai, organizuoja ir koordinuoja stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vidutines ligų gydymo kainos trukmės duomenų gavimą ir statistinės informacijos parengimą.
 11. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia ir dalyvauja rengiant statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos.
 12. Atstovauja departamentui ir dalyvauja Eurostato ir Europos Tarybos, tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją.
 13. Rengia ir tobulina metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja respondentus bei administracinių duomenų teikėjus pagal kompetenciją.
 14. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika;

1.3. studijų kryptis – matematika;

1.4. studijų kryptis – ekonomika;

1.5. studijų kryptis – sociologija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Vilma Malinauskienė, patarėja

+ Salvinija Chomičienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Įgyvendina šalies ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius šveitimo finansų statistiką, organizuoja ir atlieka švietimo įstaigų lėšų, pajamų ir išlaidų statistinius tyrimus, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams.

 8. Rengia švietimo įstaigų lėšų, pajamų ir išlaidų statistinių tyrimų metodikas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas respondentams, duomenų parengimo skyriams pagal kompetenciją. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia ir dalyvauja rengiant statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos.

 9. Organizuoja administracinių duomenų apie švietimo finansus gavimą, atlieka skaičiavimus, analizuoja švietimo finansinių rodiklių suderinamumą, rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas švietimui.

 10. Atlieka švietimo finansinių rodiklių skaičiavimus pagal bendrą tarptautinę Eurostato, EBPO ir UNESCO UIS metodiką, analizuoja duomenų kokybę, parengia ir pateikia duomenų masyvus Eurostatui, rengia duomenų kokybės ataskaitas ir metainformaciją.

 11. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius suaugusiųjų švietimo statistiką, organizuoja ir koordinuoja dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tyrimo atlikimą ir statistinės informacijos parengimą vartotojams.

 12. Dalyvauja tarptautinėse ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, projektuose, seminaruose, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir siūlymus EBPO, Eurostato ir kitų Europos Komisijos institucijų parengtiems statistinių publikacijų projektams pagal kompetenciją.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – statistika;

1.4. studijų kryptis – matematika;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Diana Grigaravičiūtė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti, skelbia statistinę informaciją vartotojams.

 2. Dalyvauja įgyvendinant ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, organizuoja nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistinių duomenų iš administracinių šaltinių gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą.

 3. Dalyvauja įgyvendinant šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams.

 4. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriui ir respondentams pagal kompetenciją.

 5. Rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos.

 6. Pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją ir nusikalstamumo bei baudžiamosios teisenos statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Aušrelė Gruštienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

 8. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos ir sveikatos bei saugos darbe statistiką, organizuoja ir koordinuoja nefinansinių sveikatos, sveikatos ir saugos darbe statistinių rodiklių iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą.

 9. Įgyvendina Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas statistikai ir ES teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų statistiką, rengia statistinę informaciją vartotojams, koordinuoja kitų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamento) skyrių atliekamų statistinių tyrimų (modulių) apie neįgaliuosius apibendrinimą ir paskelbimą Oficialiosios statistikos portale.

 10. Užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl statistikos apie alkoholio ir tabako vartojimą bei padarinius, dėl statistinės informacijos apie vaikus įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja šios statistinės informacijos iš departamento skyrių, ministerijų ir institucijų gavimą, apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą.

 11. Rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, konsultuoja administracinių duomenų teikėjus pagal kompetenciją.

 12. Rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, rengia ir dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos.

 13. Atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba).

1.5. studijų kryptis – matematika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jolita Liepytė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 7. Organizuoja švietimo statistinių duomenų (bendrojo ugdymo mokyklų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų doktorantūros studijų) gavimą, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes.

 8. Užtikrina statistinės informacijos ir metainformacijos rengimą ir skelbimą laiku, rengia statistinių tyrimų metodikas, informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir juos konsultuoja.

 9. Įgyvendina ES ir šalies teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius švietimo statistiką, diegia tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED 2011), atlieka švietimo statistinių duomenų skaičiavimus pagal bendrą Eurostato, EBPO, UNESCO UIS metodiką, analizuoja duomenų kokybę, parengia ir pateikia švietimo duomenų masyvus Eurostatui ir EBPO.

 10. Rengia švietimo duomenų kokybės ataskaitas ir metainformaciją apie šalyje teikiamas profesines kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas ir nustatyta tvarka teikia Eurostatui.

 11. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos, valstybės institucijų darbo grupėse, pasitarimuose, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių veikloje bei projektuose.

 12. Užtikrina šalies švietimo duomenų kokybę, teikia pastabas ir siūlymus Eurostato, EBPO, kitų Europos Komisijos institucijų parengtiems statistinių publikacijų projektams.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Juras Naudžius, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų reikalavimus dėl kultūros statistikos, atlieka kultūros įstaigų statistinius tyrimus, atlieka rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją.

 8. Rengia statistinių tyrimų metodikas, klausimynų projektus, nagrinėja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, diegia nacionalines ir ES kultūros statistikos metodines rekomendacijas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriui ir respondentams pagal kompetenciją.

 9. Rengia kultūros palydovines sąskaitas, vertina kultūros ekonominę veiklą makroekonominiu lygiu.

 10. Užtikrina kultūros palydovinių sąskaitų statistinių duomenų patikimumą ir išsamumą, vertina duomenų šaltinius, organizuoja reikalingų statistinių duomenų gavimą, atlieka skaičiavimus ir parengia vartotojams statistinę informaciją ir metainformaciją.

 11. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, dalyvauja rengiant Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos.

 12. Atstovauja agentūrai ir pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinėse ir Eurostato darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, kitų institucijų projektuose, agentūros darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Loreta Rakutienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

 7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 8. Įgyvendina šalies ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius socialinės apsaugos statistiką, organizuoja ir atlieka socialinių paslaugų statistinį tyrimą, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams.

 9. Rengia statistinių tyrimų metodikas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas respondentams, duomenų parengimo skyriams pagal kompetenciją.

 10. Įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius pensijų gavėjų statistiką, organizuoja administracinių duomenų gavimą iš kitų institucijų ir Lietuvos statistikos departamento skyrių, skaičiuoja, apibendrina ir rengia statistinę informaciją, pagal kompetenciją rengia informaciją ES institucijų pareigūnų pensijų programos statistiniam įvertinimui.

 11. Rengia statistinę informaciją apie socialinę apsaugą, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia statistinių tyrimų duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 12. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją.

 13. Nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi statistinių tyrimų ir darbų organizavimo bei metodologijos srityje, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba).

1.5. studijų kryptis – matematika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Justina Stefanovičienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 8. Įgyvendina ES teisės aktų nuostatas ir rekomendacijas dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), organizuoja statistinių tyrimų ir administracinių duomenų ir metaduomenų gavimą, atlieka skaičiavimus, apibendrina ir parengia vartotojams statistinę informaciją ir metainformaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas.

 9. Įgyvendina ES teisės aktų nuostatas ir rekomendacijas dėl grynųjų socialinių išmokų modulio, organizuoja duomenų ir metainformacijos iš kitų departamento skyrių, ministerijų ir kitų institucijų gavimą, atlieka skaičiavimus ir parengia vartotojams statistinę informaciją ir metainformaciją apie grynąsias (neto) socialines išmokas.

 10. Rengia statistinių tyrimų metodikas, pritaiko administracinių duomenų šaltinius statistiniams rodikliams rengti, aktualizuoja socialinės apsaugos kokybinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, metainformaciją apie socialinės apsaugos sistemą, dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, teikia metodines konsultacijas vartotojams ir konsultuoja juos.

 11.  Atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.