+ Irena Jocienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Atsako už tarptautinės prekybos prekėmis (kitaip vadinama užsienio prekyba prekėmis), įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais ir tiesioginių užsienio investicijų statistinių duomenų surinkimą, apdorojimą, analizę, statistinės informacijos apie tarptautinę prekybą prekėmis ir tarptautinę prekybą paslaugomis, tiesiogines užsienio investicijas rengimą ir teikimą vartotojams.

 11. Nuolat nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Eurostatu ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais.

 12. Vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, Eurostato darbo grupių ir komitetų bei Lietuvos statistikos  departamento, tarpinstitucinių darbo grupių ir komitetų darbe.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Eigirdas Griškevičius, patarėjas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 7. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 10. Vadovauja įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistiniam tyrimui, sudaro respondentų sąrašus, atlieka apibendrintos statistinės informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų pirminiais ir apibendrintais duomenimis.

 11. Metodiškai vadovauja darbams, susijusiems su tarptautinės prekybos paslaugomis statistika, atlieka gautos informacijos analizę, analizuoja duomenų suderinamumą su administracinių šaltinių duomenimis, dalyvauja rengiant ir atnaujinant metodikas, koordinuoja ataskaitų formų rengimą ir atnaujinimą. Koordinuoja statistinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams.

 12. Dalyvauja rengiant informacinius pranešimus, statistikos publikacijas, rengia ir teikia Lietuvos bankui įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinius duomenis.

 13. Dalyvauja Eurostato, kitų tarptautinių ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautiniuose projektuose, juos koordinuoja, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

 14. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Agnė Pupkutė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 9. Koordinuoja tiesioginių užsienio investicijų statistikos srities darbus, jiems metodiškai  vadovauja, atlieka gautos statistinės informacijos analizę, nagrinėja duomenų suderinamumą su kitais duomenų šaltiniais.

 10. Užtikrina tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo duomenų rengimą ir teikimą Lietuvos bankui.

 11. Dalyvauja rengiant ir atnaujinant tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodikas, ataskaitų formas, sudarinėjant atrankas, ruošiant informacinius pranešimus bei statistikos publikacijas.

 12. Dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie tarptautinę prekybą prekėmis pagal verslo charakteristikas.

 13. Pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato, kitų tarptautinių organizacijų ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais.

 14. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Gitana Vanagaitė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 9. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 11. Vadovauja Intrastato statistiniam tyrimui.

 12. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, juos koordinuoja, rengia su projektais susijusius dokumentus.

 13. Dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos bei tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje.

 14. Koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinės prekybos prekėmis duomenų rengimą ir statistinės informacijos teikimą Eurostatui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

 15. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Giedrė Blagnytė-Sasnauskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja atliekant įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinį tyrimą, sudarant respondentų sąrašus, atlieka pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų pirminiais ir apibendrintais duomenimis.

 2. Nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą.

 3. Dalyvauja rengiant tarptautinės prekybos paslaugomis informacinius pranešimus, rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams.

 4. Teikia siūlymus dėl taikomų įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinio tyrimo statistinių duomenų kontrolės metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes.

 5. Konsultuoja respondentus ir duomenų parengimo skyrių darbuotojus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais.

 6. Nagrinėja metodinę literatūrą, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų metodikas, statistinius formuliarus ir kitus dokumentus.

 7. Dalyvauja tikrinant ir redaguojant pirminę tarptautinės prekybos prekėmis duomenų bazę.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Elena Kananavičienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka tiesioginių užsienio investicijų ketvirtinių ir metinių statistinių tyrimų pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų pirminiais ir apibendrintais duomenimis.

 2. Nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.

 3. Dalyvauja rengiant apibendrintą statistinę informaciją (pildo lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus), ją analizuoja.

 4. Pagal kompetenciją teikia informaciją vartotojams, atsako į vartotojų užklausas, rengia ir teikia apibendrintus statistinius duomenis Rodiklių duomenų bazei.

 5. Konsultuoja respondentus ir duomenų parengimo skyrių darbuotojus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais.

 6. Dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie nerezidentų įsigytą ir parduotą nekilnojamąjį turtą, naudodamas Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus.

 7. Nagrinėja metodinę literatūrą, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų metodikas, statistinius formuliarus ir kitus dokumentus.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat reglamentais tiesioginių užsienio investicijų statistikos klausimais.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Diana Kišonienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 8. Rengia prekybos su ES eksporto mikroduomenų bazes keitimuisi su kitomis ES valstybėmis bei analizuoja iš kitų valstybių gautus duomenis.

 9. Rengia ir teikia Eurostatui detalią statistinę informaciją apie prekybą prekėmis su ES šalimis ir apie prekybą prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, statistinę informaciją apie prekybą prekėmis pagal verslo charakteristikas, prekybą prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą.

 10. Vykdo jam priskirtus ES ir Lietuvos statistikos departamento sutartyse numatytų projektų, kitų tarptautinių projektų darbus.

 11. Rengia technines užduotis programavimo darbams.

 12. Tvarko Intrastato duomenų bazę, atnaujina norminius dokumentus ir bazes.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Zita Kuzmickaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka pirminės Intrastato ir Ekstrastato duomenų bazės kontrolę ir statistinių duomenų redagavimą, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę, analizuoja specifinių prekių srautų duomenis.

 2. Dalyvauja rengiant su prekių kvazitranzitiniu eksportu ir importu susijusius muitinės deklaracijų mikroduomenis keitimuisi su kitomis ES valstybėmis bei analizuoja iš kitų valstybių gautus duomenis.

 3. Rengia tarptautinės prekybos prekėmis informacinius pranešimus, rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams.

 4. Teikia siūlymus dėl taikomų Intrastato ir Ekstrastato tyrimų statistinių duomenų kontrolės metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes.

 5. Dalyvauja vykdant ES ir Lietuvos statistikos departamento sutartyse numatytus projektus, kitus tarptautinius projektus, vykdo jam priskirtus projektuose numatytus darbus.

 6. Teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus.

 7. Nagrinėja metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir gilina žinias savo darbinės veiklos srityje.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Marytė Matulevičienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka pirminės Intrastato ir Ekstrastato duomenų bazės kontrolę ir statistinių duomenų redagavimą, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę, analizuoja specifinių prekių srautų duomenis.

 2. Dalyvauja rengiant su prekių kvazitranzitiniu eksportu ir importu susijusius muitinės deklaracijų mikroduomenis keitimuisi su kitomis ES valstybėmis bei analizuoja iš kitų valstybių gautus duomenis.

 3. Rengia tarptautinės prekybos prekėmis informacinius pranešimus, rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams.

 4. Teikia siūlymus dėl taikomų Intrastato ir Ekstrastato tyrimų statistinių duomenų kontrolės metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes.

 5. Dalyvauja vykdant ES ir Lietuvos statistikos departamento sutartyse numatytus projektus, kitus tarptautinius projektus, vykdo jam priskirtus projektuose numatytus darbus.

 6. Teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus.

 7. Nagrinėja metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir gilina žinias savo darbinės veiklos srityje.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Edita Pavasarienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 8. Atlieka gautų Intrastato statistinių duomenų analizę bei neapskaitytos prekybos su ES šalimis dalies įvertinimo darbus, tvarko Intrastato duomenų bazę.

 9. Tvarko ir nuolat atnaujina Intrastato prievolininkų sąrašą, užtikrina jo prieinamumą Muitinės departamento specialistams.

 10. Analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą su Intrastato statistiniais duomenimis.

 11. Dalyvauja rengiant publikacijas, neplaninę statistinę informaciją.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Irina Plačienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 8. Vadovauja Ekstrastato statistiniam tyrimui.

 9. Tvarko Ekstrastato duomenų bazę, atnaujina norminius dokumentus ir bazes.

 10. Rengia tarptautinės prekybos prekėmis statistinę informaciją, informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant statistikos publikacijas.

 11. Vykdo jam priskirtus ES ir Lietuvos statistikos departamento sutartyse numatytų projektų, kitų tarptautinių projektų darbus.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

+ Lina Prunskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Pirmines Intrastato duomenų bazes, gautas iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įtraukia į Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinę sistemą.

 2. Naudodamas parengtas kompiuterines programas, tikrina ir tikslina pirminę Intrastato duomenų bazę: atlieka duomenų išsamumo kontrolę, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę, analizuoja specifinių prekių srautų duomenis.

 3. Duomenų bazėje rastas klaidas ir netikslumus aiškinasi su ataskaitas pateikusių ūkio subjektų atstovais ir tarpininkais, teikia metodinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus.

 4. Atlieka suvestinių statistinių duomenų kontrolę: analizuoja eksporto ir importo augimo tempo pasikeitimus įvairiais pjūviais, analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių tarptautinės prekybos prekėmis veidrodinę statistiką.

 5. Nagrinėja metodinę literatūrą, gilina žinias darbinės veiklos srityje, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl darbų organizavimo ir jų efektyvumo tobulinimo.

 6. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose pagal savo kompetenciją.

 7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją ir tarptautinės prekybos prekėmis (kitaip vadinama užsienio prekyba prekėmis) statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Gerda Utakytė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos 

 1. Atlieka pirminės Intrastato duomenų bazės kontrolę ir statistinių duomenų redagavimą, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę, analizuoja specifinių prekių srautų duomenis.

 2. Dalyvauja atliekant Intrastato ir Ekstrastato tyrimų suvestinių rodiklių analizę.

 3. Teikia siūlymus dėl taikomų Intrastato ir Ekstrastato tyrimų statistinių duomenų kontrolės metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes.

 4. Dalyvauja rengiant eksporto į ES mikroduomenis keitimuisi su kitomis ES valstybėmis bei analizuoja iš kitų valstybių gautus duomenis.

 5. Dalyvauja rengiant tarptautinės prekybos prekėmis informacinius pranešimus, rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams.

 6. Teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus.

 7. Nagrinėja metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir gilina žinias savo darbinės veiklos srityje, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų metodikas, klausimynus ir kitus dokumentus.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar statistikos, ar matematikos krypčių išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinęs su SQL programavimo kalba.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Lina Volbikaitė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 8. Dalyvauja vykdant ketvirtinius ir metinius tiesioginių užsienio investicijų statistinius tyrimus, konsultuoja respondentus, rengia ir atnaujina technines specifikacijas duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms, formuoja atrinktų respondentų sąrašus, redaguoja ir analizuoja pirminius duomenis, rengia ir analizuoja gautus statistinius rezultatus, atlieka laiko eilučių analizę.

 9. Naudodamas administracinius duomenis, rengia statistinę informaciją apie nerezidentų įsigytą ir parduotą nekilnojamąjį turtą.

 10. Rengia statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei pagal individualias vartotojų užklausas.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.