Audrius Taraila, skyriaus vedėjas

Funkcijos

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

8. Teikia metodinę pagalbą teritorinių Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, konsultuoja įmones ir organizacijas bei kitus respondentus skyriaus kompetencijos klausimais, dalyvauja, rengiant ir atnaujinant statistinių tyrimų metodikas, organizuoja naujų pažangių metodų diegimą, užtikrina kokybės vadybos sistemos nuostatų įgyvendinimą.

9. Įgyvendina Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas, organizuoja transporto ir turizmo, statistikos rengimą, ir teikimą vartotojams. Nagrinėja galimybes ir teikia siūlymus dėl naštos mažinimo respondentams bei administracinių duomenų panaudojimo plėtros statistikai rengti.

10. Taiko racionalias idėjas Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) praktikoje, nuolat nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus valstybinius teisės aktus, susijusius su skyriuje vykdomais projektais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi.

11. Bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Eurostatu ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais. Pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui Europos statistikos sistemoje, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, dalyvauja tarpinstituciniuose projektuose, užtikrina sutarčių su kitomis institucijomis vykdymą.

12. Užtikrina departamentui pavestų funkcijų vykdymą, dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių veikloje, dalyvauja, rengiant departamento strateginius ir metinius veiklos planus bei jų vykdymo ataskaitas, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Laima Niaurienė, patarėja

Funkcijos

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

5. Užtikrina geležinkelių, vidaus vandenų ir kelių transporto statistikos rengimą.

6. Teikia metodinę pagalbą teritorinių Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metodikas, ataskaitų formas, organizuoja reikiamų duomenų gavimą.

7. Rengia statistinę informaciją informaciniams pranešimams, leidiniams, rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms ir teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas.

8. Pagal savo kompetenciją dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

9. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Marija Gulbicka, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Atlieka vidaus vandenų ir transportavimo naftotiekiu, elektrinio transporto ir kelių eismo įvykių tyrimus, analizuoja neatitikčių ir įmonių neatsiskaitymo priežastis.

nustato duomenų klaidas, analizuoja jų priežastis, atlieka jų loginę kontrolę, informuoja respondentus dėl pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, lygina su kitų tinkamų šaltinių duomenimis.

2. Dalyvauja rengiant vidaus vandenų, naftotiekio ir elektrinio transporto bei kelių eismo įvykių statistinę informaciją (pildo lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus, analizes). Pagal kompetenciją teikia informaciją vartotojams, atsako į vartotojų užklausas, rengia ir teikia suvestinius statistinius duomenis rodiklių duomenų bazei.

3. Teikia metodologinę pagalbą, konsultuoja respondentus ir vartotojus.

4. Nagrinėja metodinę literatūrą, prisideda rengiant statistinių tyrimų metodikas, anketas ir kitus dokumentus.

5. Rengia ir atnaujina vidaus vandenų, naftotiekio ir elektrinio transporto ataskaitų elektronines formas, padeda rengti nurodytų tyrimų programavimo darbų technines užduotis, formuoja atrinktų respondentų sąrašus.

6. Dalyvauja tarpinstituciniuose seminaruose, pasitarimuose, konsultacijose pagal kompetenciją.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat ES reglamentais, susijusiais su vidaus vandenų ir naftotiekio transporto bei kelių eismo įvykių statistika.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Danguolė Stanislava Kamarauskienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

5. Atlieka apgyvendinimo įstaigų statistinį tyrimą, atnaujina statistinio tyrimo metodiką, rengia techninę užduotį dėl statistinių duomenų įvedimo ir jų tikrinimo sąlygų, tikslina ir rengia statistinio tyrimo ataskaitos formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia statistinę informaciją.

6. Analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje.

7. Rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas.

8. Dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Irina Kočergienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Atlieka krovinių vežimo kelių transportu statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina jo metodiką, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją naudodamas SAS ar R programinę įrangą.

3. Užtikrina krovinių vežimo kelių transportu statistinių duomenų kokybę, atlieka statistinės informacijos analizę, aiškinasi duomenų klaidų ir nukrypimų priežastis, atnaujina statistinio tyrimo kokybės rodiklius ir metainformacijos aprašą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje.

4. Teikia duomenis laiku Eurostatui, formuoja krovinių vežimo kelių transportu statistinių duomenų masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu.

5. Rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.

6. Naudoja administracinius duomenų šaltinius ir rengia statistinę informaciją apie krovinių vežimus tranzitu per Lietuvą kelių transportu rodiklių duomenų bazėje.

7. Dalyvauja projektuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis kelių krovininio transporto statistikos klausimais.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Dovilė Razbadauskienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Atlieka jūrų ir oro transporto statistikos tyrimus, rengia ir atnaujina tyrimų metodikas, rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, rengia technines užduotis statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai kurti.

3. Atlieka duomenų kontrolę, tikrina rodiklių klasifikavimo nomenklatūrą, analizuoja statistinių duomenų kokybę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis, rengia statistinę informaciją ir atnaujina metainformacijos aprašus.

4. Laiku teikia duomenis Eurostatui, formuoja jūrų ir oro transporto statistikos duomenų masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu.

5. Rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.

6. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.5. studijų kryptis – turizmas ir poilsis (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Žan Šumel, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Apdoroja, sistemina ir rengia kelių transporto priemonių mėnesinę, ketvirtinę ir metinę statistinę informaciją, naudodamas Microsoft Access bei Oracle programas.

2. Dalyvauja, rengiant turizmo statistikos suvestinę informaciją.

3. Naudodamas administracinius duomenų šaltinius, kas ketvirtį rengia atrinktų kelių krovininio transporto priemonių sąrašus.

4. Rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir vartotojams pagal užklausas.

5. Nustato pirminių duomenų klaidas, atlieka jų loginę kontrolę, užtikrina klaidų ištaisymą, lygina su ankstesnių periodų suvestiniais duomenimis.

6. Nagrinėja ir kaupia pagal savo kompetenciją metodinę literatūrą, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje.

7. Dalyvauja tarpinstituciniuose seminaruose, pasitarimuose, konsultacijose pagal kompetenciją.

8. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (įskaitant Microsoft Access) ir Oracle programomis.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat ES reglamentais, reglamentuojančiais transporto priemonių statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Nijolė Voicechovskienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Atlieka atvykusių ir išvykusių asmenų srautų statistinį tyrimą, atnaujina statistinio tyrimo metodiką, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, analizuoja ir rengia atvykusių ir išvykusių asmenų srautų statistinio tyrimo statistinę informaciją.

3. Statistinius duomenis palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, derina su kitais tinkamais duomenų šaltiniais, analizuoja jų nukrypimų priežastis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformaciją.

4. Parengia statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento skyriams, Rodiklių duomenų bazei ir teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas.

5. Siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21

 

Loreta Žalnierūnienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Atlieka vietinio turizmo ir kaimo turizmo, statistinius tyrimus, rengia kaimo turizmo tyrimo respondentų sąrašus, redaguoja ir analizuoja gautus duomenis bei rengia statistinę informaciją, naudodamas SAS ar R programinę įrangą.

3. Redaguoja duomenis ir analizuoja suvestinės informacijos kokybę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis, rengia ir atnaujina rodiklių kokybės ataskaitas, statistinių tyrimų metodikas ir metainformacijos aprašus.

4. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių įgyvendinimą.

5. Formuoja vietinio turizmo mikroduomenų masyvus Eurostatui pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių diegimu ar atnaujinimu.

6. Rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-21