+ Alina Ramaškevičienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Užtikrina trumpojo laikotarpio statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, rengia medžiagą metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos posėdžiams, Lietuvos statistikos departamento vadovybei.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Janina Šakalienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Vykdo paslaugų ketvirtinį statistinį tyrimą, teikia metodinę pagalbą Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metodikas ir statistinius formuliarus, metainformacijos aprašus.

 7. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia, informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento leidiniams, tarptautinėms organizacijoms.

 8. Ruošia ir reguliariai atnaujina Rodiklių duomenų bazėje trumpojo laikotarpio statistinių rodiklių, pašalinus sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtaką, laiko eilučių masyvus.

 9. Nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos ir duomenų analizės, duomenų redagavimo ir kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių darbo patirtimi, dalyvauja darbo grupėse.

 10. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

    Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Žana Akramienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Koordinuoja  įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinį tyrimą, atnaujina statistinio tyrimo metodiką, rengia techninę užduotį dėl statistinių duomenų įvedimo ir jų tikrinimo sąlygų, tikslina ir rengia statistinio tyrimo ataskaitos formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, analizuoja gautus statistinius duomenis, numato statistinio tyrimo tobulinimo veiksmus.

 5. Rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Valstybės duomenų agentūros vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas.

 6. Pagal savo kompetenciją atstovauja Valstybės duomenų agentūrai, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

 7. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

 8. Pagal kompetenciją koordinuoja skyriaus dalyvavimą Valstybės duomenų valdysenos procesuose.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Tautvydas Anuprevičius, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka trumpojo laikotarpio verslo statistikos tyrimų jungimo / integravimo, duomenų paėmimo iš įvairių administracinių šaltinių, tinkamumo patvirtinimo, redagavimo, įrašymo, rezultatų skaičiavimo, statistinio atskleidimo metodų bei statistinių rezultatų analizės techninių specifikacijų aprašymo ir (ar) realizavimo, testavimo darbus.

 2. Analizuoja trumpojo laikotarpio verslo statistinių tyrimų duomenis, rengia išvestinius kintamuosius, skaičiuoja rodiklius pagal patvirtintas metodikas.

 3. Apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją bei teikia siūlymus dėl duomenų kokybės gerinimo.

 4. Parengia trumpojo laikotarpio verslo statistinių tyrimų informaciją informaciniams pranešimams, leidiniams, mikroduomenų bazę, informaciją, skirtą teikti Eurostatui, ir rengia kitą statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas.

 5. Dalyvauja vertinant skyriuje atliekamų statistinių tyrimų poveikį duomenų apsaugai.

 6. Vykdo kitus Valstybės duomenų agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Mokėti dirbti bent vieno programinio paketo programomis (RSASPython ir pan.).

 5. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.).

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio verslo statistiką.

 

+ Laimutė Butavičienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, vykdo mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinį  tyrimą,  kontroliuoja, grupuoja, lygina pirminius ir suvestinius duomenis, atlieka įvairius skaičiavimus.

 2. Peržiūri tyrimui atrinktų įmonių sąrašus.

 3. Nagrinėja statistinių duomenų klaidų statistiką, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.

 4. Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.

 5. Naudoja administracinius šaltinius rengdamas mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių statistinę informaciją.

 6. Rengia suvestinę informaciją, ją analizuoja, teikia vartotojams, atsako į užklausas, teikia informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Gintarė Gelžinienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vykdo paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, peržiūri tyrimui atrinktų įmonių sąrašus.

 2. Atlieka įvairius skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Užtikrina paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo statistinių rodiklių kokybę, atlieka pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybinę analizę, analizuoja klaidų ir nukrypimų priežastis, rengia statistinių rodiklių kokybės ataskaitas.

 4. Konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.

 5. Naudoja administracinius šaltinius rengdamas paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo statistinę informaciją.

 6. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia informacinius pranešimus spaudai ir statistinę informaciją leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.).

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio verslo statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Žana Gold, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja rengiant gaminių gamybos tyrimo klausimyną bei jo užpildymo nurodymus, rengia technines užduotis, teikia konsultacijas duomenų parengimo skyriams, respondentams metodikos ir duomenų analizės klausimais.

 2. Nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.

 3. Konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.

 4. Atlieka įvairius skaičiavimus, rengia ir teikia suvestinę statistinę informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams, atsako į vartotojų užklausas.

 5. Dalyvauja gaminių gamybos tyrimo archyvavimo ir sklaidos procese.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.).

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Birutė Kirsnienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų bei administracinių duomenų šaltinių informacija.

 2. Peržiūri statistiniam tyrimui atrinktų įmonių sąrašus.

 3. Nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.

 4. Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.

 5. Naudoja administracinius šaltinius rengdamas pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo darbo rodiklių statistinę informaciją.

 6. Atlieka įvairius skaičiavimus, rengia ir teikia suvestinę statistinę informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams, atsako į vartotojų užklausas.

 7. Dalyvauja pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo archyvavimo ir sklaidos procese.

 8. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.).

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Tatjana Kučeiko, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Vykdo statybos įmonių veiklos statistinį tyrimą, metodiškai jam vadovauja, teikia metodinę pagalbą Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metodiką, statistinės atskaitomybės formuliarus, jų pildymo nurodymus, metainformacijos aprašus, sudaro ėmimo sąrašus, užtikrina jų kokybę, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais.

 4. Užtikrina kokybišką statistinės informacijos apdorojimą bei pateikimą vartotojams, rengia statistinio tyrimo duomenų apdorojimo programavimo darbo technines užduotis.

 5. Analizuoja administracinių šaltinių duomenis, galimybę juos panaudoti statybos įmonių darbų statistikos reikmėms.

 6. Teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja statybos statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus.

 7. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengti informacinius pranešimus, statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams, Rodiklių duomenų bazei.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Lina Kiškienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Įgyvendina skyriaus uždavinius, dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, vadovauja pramonės įmonių trumpojo laikotarpio  tyrimui.

 4. Teikia trumpojo laikotarpio pramonės  statistinę informaciją vartotojams, užtikrina tyrimų metodikų parengimą ir atnaujinimą, tyrimų atlikimą, suvestinės statistinės informacijos, analitinės medžiagos, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą.

 5. Užtikrina statistinių tyrimų eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą.

 6. Užtikrina trumpojo laikotarpio pramonės statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, rengia medžiagą metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos  posėdžiams, Lietuvos statistikos departamento vadovybei.

 7. Nuolat gilina žinias pramonės statistikos tyrimų metodologijos, klasifikacijų, duomenų kontrolės, suvestinės informacijos parengimo ir išleidimo srityse, nagrinėja užsienio šalių patirtį, kaupia metodinę literatūrą;.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Jolanta Nikolajeva, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Atlieka naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai, pradėtos statybos, gyvenamojo būstų fondo statistinius tyrimus, rengia ir atnaujina šių sričių statistinių tyrimų metodikas, rengia statistinių tyrimų duomenų apdorojimo programines užduotis.

 4. Užtikrina naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai, gyvenamojo būstų fondo statistinių rodiklių kokybę, atlieka pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybės analizę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis.

 5. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms.

 6. Laiku teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), formuoja išduotų leidimų statybai statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus.

 7. Atlieka iš administracinių šaltinių gautų gyvenamojo būstų fondo  ir naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai ir pradėtos statybos statistinių duomenų analizę, rengia statistinę informaciją bei rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metainformacijos aprašus.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Jurgita, Pumputienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Užtikrina statistinio tyrimo eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių šaltinių palyginamumą ir suderinamumą.

 5. Teikia gaminių gamybos statistinę informaciją vartotojams, užtikrina tyrimo metodikos parengimą ir atnaujinimą, tyrimo atlikimą, suvestinės statistinės informacijos, metainformacijos, analitinės medžiagos, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą.

 6. Užtikrina gaminių gamybos tyrimo tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, darbo grupių veikloje.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Ona Šinkovska, specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, dalyvauja organizuojant ir vykdant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių mėnesinius statistinius tyrimus.

 4. Analizuoja administracinių šaltinių (VSDFV) duomenis ir jų pagrindu rengia statistinę informaciją.

 5. Pateikia tikslią ir kokybišką informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus.

 6. Užtikrina kokybišką statistinės informacijos apdorojimą ir pateikimą vartotojams, rengia vidaus prekybos statistinių tyrimų duomenų apdorojimo programines užduotis, užtikrina tinkamą elektroninių formų, pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.