Dr. Jūratė Petrauskienė, generalinė direktorė

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 •  turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statistikos srityje, taip pat turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Departamento veiklą, viešuosius pirkimus;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais pagal savo kompetenciją;
 • turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
 • gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
 • gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams, atstovauti Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja formuojant valstybės politiką statistikos srityje, ją įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos oficialiosios statistikos rengimą;
 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus, yra tiesiogiai atsakingas už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos funkcijos jiems įgyvendinti, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, vykdymą;
 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir visus su Departamento vidaus administravimu susijusius klausimus;
 • darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo;
 • atsako už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat už Departamento rengiamą, tobulinamą ir skleidžiamą statistinę informaciją;
 • nustato statistinių formuliarų ir metodikų rengimo tvarką, tvirtina gaires, pagal kurias oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose būtų įgyvendinamos Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatos, ir atsako už šių gairių laikymąsi Departamente;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
 • atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, atstovauja Lietuvos statistikos sistemai Europos statistikos sistemoje ir tarptautinėse statistikos organizacijose;
 • užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16

 

Daiva Jurelevičienė, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja

Funkcijos

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Koordinuoja  verslo ir makroekonomikos  statistikos rengimą, plėtrą ir sklaidą. Užtikrina, verslo ir makroekonomikos statistikos metodologinį pagrįstumą ir kokybę.

9. Užtikrina verslo ir makroekonomikos statistikos suderinamumą, statistiškai atspindint globalizacijos procesus.

10. Koordinuoja verslo ir makroekonomikos statistikos vartotojų poreikių analizę, nustato prioritetus ir užtikrina jų įgyvendinimą.

11. Optimizuoja procesų valdymą, koordinuoja pažangių metodų ir Europos bei tarptautinių standartų, gairių ir gerosios patirties taikymą.

12. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Formuoja nuoseklią ir vieningą Lietuvos poziciją verslo ir makroekonomikos statistikos srityje.

13. Nesant generalinio direktoriaus atlieka generalinio direktoriaus funkcijas. Nesant generalinio direktoriaus pavaduotojo atlieka jo funkcijas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.11. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.12. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16

 

Dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, generalinio direktoriaus pavaduotoja

Funkcijos

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

5. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Koordinuoja  gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos rengimą, plėtrą ir sklaidą. Užtikrina, nurodytų  statistikos sričių metodologinį pagrįstumą ir kokybę.

7. Užtikrina gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos suderinamumą, statistiškai atspindint globalizacijos procesus.

8. Koordinuoja gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos vartotojų poreikių analizę, nustato prioritetus ir užtikrina jų įgyvendinimą.

9. Optimizuoja procesų valdymą, koordinuoja pažangių metodų ir Europos bei tarptautinių standartų, gairių ir gerosios patirties taikymą.

10. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Formuoja nuoseklią ir vieningą Lietuvos poziciją gyventojų, socialinės, sektorinės, žemės ūkio ir žiedinės ekonomikos statistikos srityse.

11. Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant. Nesant pirmojo generalinio direktoriaus pavaduotojo atlieka jo funkcijas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.7. darbo patirtis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje';

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16

 

Inga Daunaravičienė, vyriausioji patarėja procesų valdymui

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

4. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

5. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

6. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

8. Organizuoja ir koordinuoja kokybės vadybos sistemos priežiūros, tobulinimo ir integracijos su informacijos saugumo valdymo sistema darbus, atlieka vadovybės atstovo kokybei funkcijas.

9. Organizuoja ir koordinuoja su veiklos procesų valdymu susijusius darbus: procesų ir ryšių tarp jų nustatymą, atsakomybių už šiuos procesus priskyrimą, procesų kokybės rodiklių matavimą ir analizę, gerinimo veiksmų įgyvendinimą, rizikų identifikavimą ir valdymą, neatitikčių nustatymą ir korekcinių veiksmų įgyvendinimą.

10. Plėtoja LEAN metodų diegimą departamento veiklos procesuose.

11. Koordinuoja Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimų įgyvendinimą kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose institucijose.

12. Departamento generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui tarptautiniuose ir šalies oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal kompetenciją vadovauja ar dalyvauja ES, Lietuvos tarpinstitucinėse bei departamento darbo grupėse, komitetuose ir kt.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-21

 

Gita Literskė, vyriausioji patarėja inovacijoms

Funkcijos

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

2. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

3. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

4. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

5. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

6. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Inspiruoja ir inicijuoja su veiklos ir produkcijos tobulinimu susijusių idėjų įgyvendinimą; telkia vidinius ir išorinius organizacijos resursus, reikalingus naujovėms įgyvendinti; numato potencialias sritis, kurioms reikalingi pokyčiai ar inovacijos.

9. Įgalina procesus ir (ar) procedūras inovacijoms įgyvendinti; planuoja, koordinuoja ir prireikus kontroliuoja įvairių veiklos sričių ar produkcijos inovacijų diegimo veiksmus ar projektus.

10. Analizuoja inovacijų galimybes, rizikas, stiprybes ir silpnybes; teikia siūlymus dėl strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įvairių sričių ir produkcijos inovacijų srityje.

11. Atlieka inovacijų vadybos veiklą departamento viduje; organizuoja įvairių tipų idėjų generavimo renginius; nagrinėja idėjų įgyvendinimo galimybes; pristato idėjas ir susijusią informaciją departamento vadovui.

12. Departamento generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui tarptautiniuose ir šalies oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal kompetenciją vadovauja ar dalyvauja ES, Lietuvos tarpinstitucinėse bei departamento darbo grupėse, komitetuose ir kt.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.5. studijų kryptis – filosofija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-16