+ Dr. Jūratė Petrauskienė, generalinė direktorė

   Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

 •  turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statistikos srityje, taip pat turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Departamento veiklą, viešuosius pirkimus;

 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais pagal savo kompetenciją;

 • turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;

 • gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;

 • gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;

 • gebėti vadovauti programoms ir projektams, atstovauti Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų veikloje;

 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

   Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja formuojant valstybės politiką statistikos srityje, ją įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos oficialiosios statistikos rengimą;

 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus, yra tiesiogiai atsakingas už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos funkcijos jiems įgyvendinti, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, vykdymą;

 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir visus su Departamento vidaus administravimu susijusius klausimus;

 • darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo;

 • atsako už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat už Departamento rengiamą, tobulinamą ir skleidžiamą statistinę informaciją;

 • nustato statistinių formuliarų ir metodikų rengimo tvarką, tvirtina gaires, pagal kurias oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose būtų įgyvendinamos Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatos, ir atsako už šių gairių laikymąsi Departamente;

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą;

 • užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

 • atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, atstovauja Lietuvos statistikos sistemai Europos statistikos sistemoje ir tarptautinėse statistikos organizacijose;

 • užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

+ Daiva Jurelevičienė, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja

   Funkcijos

 1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

 2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 3. Prireikus vadovauja įstaigai.

 4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

 7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 8. Koordinuoja  verslo ir makroekonomikos  statistikos rengimą, plėtrą ir sklaidą. Užtikrina, verslo ir makroekonomikos statistikos metodologinį pagrįstumą ir kokybę.

 9. Užtikrina verslo ir makroekonomikos statistikos suderinamumą, statistiškai atspindint globalizacijos procesus.

 10. Koordinuoja verslo ir makroekonomikos statistikos vartotojų poreikių analizę, nustato prioritetus ir užtikrina jų įgyvendinimą.

 11. Optimizuoja procesų valdymą, koordinuoja pažangių metodų ir Europos bei tarptautinių standartų, gairių ir gerosios patirties taikymą.

 12. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Formuoja nuoseklią ir vieningą Lietuvos poziciją verslo ir makroekonomikos statistikos srityje.

 13. Nesant generalinio direktoriaus atlieka generalinio direktoriaus funkcijas. Nesant generalinio direktoriaus pavaduotojo atlieka jo funkcijas.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

1.7. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

 

+ Gita Literskė, generalinio direktoriaus pavaduotoja

   Funkcijos

 1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

 2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 3. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

 5. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 6. Koordinuoja Valstybės duomenų valdysenos programos įgyvendinimą, valstybės duomenų gavimą ir teikimą.

 7. Koordinuoja statistikos sklaidą ir komunikaciją, viešųjų paslaugų teikimą, atvirų duomenų politikos įgyvendinimą pagal įstaigos kompetenciją ir įsipareigojimus. Koordinuoja informacinių technologijų ir telekomunikacijų veiklos procesus įstaigoje.

 8. Optimizuoja procesų valdymą, koordinuoja pažangių veiklos metodų ir Europos bei tarptautinių standartų, gairių ir gerosios patirties taikymą.

 9. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Formuoja nuoseklią ir vieningą Lietuvos poziciją valstybės duomenų valdysenos srityje.

 10. Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

1.7. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, generalinio direktoriaus pavaduotoja

   Funkcijos

 1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

 2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 3. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

 5. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

 6. Koordinuoja  gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos rengimą, plėtrą ir sklaidą. Užtikrina, nurodytų  statistikos sričių metodologinį pagrįstumą ir kokybę.

 7. Užtikrina gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos suderinamumą, statistiškai atspindint globalizacijos procesus.

 8. Koordinuoja gyventojų, socialinės, sektorinės ir žiedinės ekonomikos statistikos vartotojų poreikių analizę, nustato prioritetus ir užtikrina jų įgyvendinimą.

 9. Optimizuoja procesų valdymą, koordinuoja pažangių metodų ir Europos bei tarptautinių standartų, gairių ir gerosios patirties taikymą.

 10. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Formuoja nuoseklią ir vieningą Lietuvos poziciją gyventojų, socialinės, sektorinės, žemės ūkio ir žiedinės ekonomikos statistikos srityse.

 11. Generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant. Nesant pirmojo generalinio direktoriaus pavaduotojo atlieka jo funkcijas.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.7. darbo patirtis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje';

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.