Nadežda Fursova, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

6. Atstovauja departamentui tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, dalyvauja posėdžiuose pagal kompetenciją, teikia pastabas ir pasiūlymus.

7. Organizuoja ir užtikrina suredaguotų ir suderintų duomenų apie didžiąsias įmones/įmonių grupes teikimą statistikos skyriams pagal sudarytą grafiką.

8. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, rengia metodikas, domisi užsienio šalių darbo su didžiosiomis įmonėmis/įmonių grupėmis patirtimi.

9. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis/įmonių grupėmis profiliavimo klausimais.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26

 

Julija Isakova, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja įmonių / įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

7. Teikia siūlymus dėl duomenų surinkimo ir statistinių klausimynų tobulinimo, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

8. Profiliuoja didžiąsias įmonių grupes, renka jų duomenis.

9. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis / įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

10. Nuolat bendrauja su statistikos skyriais, siekdamas užtikrinti įvairių statistikos sričių duomenų kokybės reikalavimus.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įmonių / įmonių grupių finansinės apskaitos srityje.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą bei mokesčius.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

8. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-02

 

Alina Norgėlaitė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

7. Profiliuoja didžiąsias įmonių grupes, renka jų duomenis.

8. Analizuoja įmonių/įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

9. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis/įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

10. Nuolat bendrauja su statistikos skyriais siekdamas užtikrinti įvairių statistikos sričių duomenų kokybės reikalavimus.

11. Teikia siūlymus duomenų surinkimo ir dėl statistinių klausimynų tobulinimo, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – finansų analizės srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26

 

Edita Saulėnė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

7. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis/įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

8. Nuolat bendrauja su statistikos skyriais siekdamas užtikrinti įvairių statistikos sričių duomenų kokybės reikalavimus.

9. Profiliuoja didžiąsias įmonių grupes, renka jų duomenis.

10. Analizuoja įmonių/įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

11. Teikia siūlymus duomenų surinkimo ir statistinių klausimynų tobulinimui, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

12. Vykdo skyriaus vedėjo pareigas jam nesant.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);

1.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26