+ Edita Baltušė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Organizuoja, koordinuoja ir užtikrina valstybės informacinių išteklių duomenų ir metaduomenų gavimą Oficialiosios statistikos ir Valstybės duomenų valdysenos programoms įgyvendinti.

 11. Organizuoja, koordinuoja ir užtikrina sveikatos duomenų ir metaduomenų gavimą įgyvendinant LR pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą.

 12. Atlieka valstybės informacinių išteklių duomenų poreikio Oficialiosios statistikos ir Valstybės duomenų valdysenos programoms įgyvendinti stebėseną.

 13. Užtikrina efektyvią komunikaciją ir ryšius su valstybės informacinių išteklių valdytojais ir tvarkytojais.

 14. Dalyvauja Valstybės duomenų agentūros projektuose pagal kompetenciją.

 15. Inicijuoja su skyriaus veikla susijusių viešųjų pirkimų procedūras ir prižiūri priskirtų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą pagal kompetenciją.

 16. Atstovauja Valstybės duomenų agentūrai Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų priemonėse pagal kompetenciją.

 17. Užtikrina Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų aktualizavimą ir suderinimą su valstybės duomenų teikėjais.

 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Daiva Vainorienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Organizuoja ir užtikrina valstybės informacinių išteklių duomenų ir metaduomenų gavimą Oficialiosios statistikos ir Valstybės duomenų valdysenos programoms įgyvendinti.

 6. Organizuoja ir užtikrina sveikatos duomenų ir metaduomenų gavimą įgyvendinant LR pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą.

 7. Užtikrina efektyvią komunikaciją ir ryšius su valstybės informacinių išteklių valdytojais ir tvarkytojais.

 8. Inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras ir prižiūri priskirtas viešųjų pirkimų sutartis pagal kompetenciją.

 9. Atstovauja Valstybės duomenų agentūrai Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų priemonėse pagal kompetenciją.

 10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 11. Aktualizuoja ir su valstybės duomenų teikėjais derina Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatus.

 12. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.