Aušra Jablonskienė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atsako už skyriaus kompetencijai priskirtos žemės ūkio, aplinkosaugos ir energetikos srities oficialiosios statistikos organizavimą ir tvarkymą.

11. Koordinuoja kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, aplinkosaugos ir energetikos srities oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą.

12. Užtikrina skyriaus rengiamos statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, nagrinėja galimybes ir teikia siūlymus dėl statistinės atskaitomybės naštos mažinimo respondentams bei administracinių duomenų naudojimo statistikos tikslams.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Jurgita Damskienė, patarėja

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Rengia aplinkosaugos prekių ir paslaugų sektoriaus, aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitas, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams.

8. Dalyvauja diegiant ir rengiant kitas aplinkos ekonomines sąskaitas ES teisės aktų nustatytais terminais.

9. Renka ir apibendrina aplinkosaugos statistikai rengti reikalingus duomenis iš administracinių duomenų šaltinių ir Lietuvos statistikos departamento skyrių.

10. Nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamu darbu, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi.

11. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais, rengia metodikas, pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

12. Koordinuoja aplinkosaugos srities statistinės informacijos rengimą ir teikimą Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams, pateikimą kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams, koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą aplinkosaugos statistikos srityje.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Rima Šidlauskienė, patarėja

Funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus energetikos statistikai, pritaiko tarptautines metodikas energetikos statistikos tyrimams, metodiškai vadovauja skyriaus darbams rengiant energetikos bei fizinių energijos srautų sąskaitas, analizuoja suvestinę informaciją, rengia šalies kuro ir energijos balansus.

8. Pateikia informaciją vartotojams, koordinuoja metinės energetikos statistikos rengimą, informacijos teikimą bendriems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams ir rodiklių duomenų bazei bei tarptautinėms institucijoms.

9. Užtikrina vienkartinio, metinio ir mėnesinio statistinių energetikos tyrimų informacijos bei fizinių energijos srautų sąskaitų kokybę, analizuoja duomenis, nuolat gilina metodologijos žinias.

10. Pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

11. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Artūras Vaitkevičius, patarėjas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

4. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

7. Atlieka bendrosios žemės ūkio produkcijos, žemės ūkio ekonominių sąskaitų rodiklių pirmojo ir antrojo įverčio skaičiavimus, rengia žemės ūkio produkcijos apimties indeksus.

8. Vertina žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio ir jį aptarnaujančiomis veiklomis, produkcijos apimtį, tarpinį vartojimą, pridėtinę vertę to meto kainomis.

9. Rengia klausimynų projektus, metodikas, teikia metodinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento duomenų parengimo skyriams, ruošia technines užduotis programuotojams, bendradarbiauja su valstybės institucijomis žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės ir aplinkosaugos statistikos klausimais, dalyvauja ES projektuose ir darbo grupėse.

10. Koordinuoja statistinės informacijos rengimą ir teikimą Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams, atsako už skyriaus statistinės informacijos pateikimą kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams, koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą žemės ūkio statistikos srityje.

11. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Arvydas Andreikėnas, vyriausiasis specialistas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) energetikos ir materialinių išteklių statistikos klausimais Lietuvos Respublikos ministerijų bei kitų šalies institucijų, taip pat Eurostato, Tarptautinės energetikos agentūros ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose.

6. Vykdo ir koordinuoja tarptautinius energetikos statistikos srities projektus. Rengia Lietuvos poziciją Europos Sąjungos teisės aktų projektams, susijusiems su energetikos statistika. Atlieka Europos Sąjungos teisės aktų vertimo techninę ekspertizę.

7. Dalyvauja departamento darbo grupių, komisijų veikloje. Rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento Patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje.

8. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, organizuoja ir rengia kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose statistiką, metalų laužo statistiką, ruošia statistinius formuliarus, technines užduotis kompiuterinėms programoms, analizuoja statistinių tyrimų duomenis.

9. Pateikia statistinę informaciją vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendras departamento publikacijas, rengia informaciją Rodiklių duomenų bazei. Užtikrina statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir teikia informaciją vartotojams.

10. Dalyvauja rengiant mėnesinę ir metinę energetikos statistiką.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Vanda Elžbieta Avlas, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, rengia metinio energetikos statistinio tyrimo formuliarus ir metodikas, metainformacijos aprašus, pritaiko tarptautines metodikas metiniam energetikos tyrimui.

7. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, sudaro metinius naftos ir naftos produktų balansus, atlieka jų analizę, dalyvauja rengiant elektros ir šiluminės energijos balansą, bendrąjį šalies energijos balansą, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais.

8. Užtikrina skyriui pavestų uždavinių vykdymą, atlieka mėnesinio energetikos statistinio tyrimo antrinį redagavimą, įvertina mėnesinius naftos ir naftos produktų išteklių rodiklius, analizuoja suvestinę informaciją.

9. Užtikrina kokybišką metinio metalo laužo statistinio tyrimo pateikimą vartotojams, dalyvauja atliekant metinės metalų laužo tyrimo informacijos antrinį redagavimą, suvestinės informacijos kokybės analizę.

10. Pateikia kokybišką energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją naftos ir naftos produktų, atsinaujinančių energijos išteklių klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai, dalyvauja rengiant skyriaus publikacijas bei informaciją Rodiklių duomenų bazei.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Snieguolė Bieliauskienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Organizuoja augalų apsaugos produktų teikimo į rinką statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, rengia, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus.

5. Organizuoja augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, rengia, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus.

6. Organizuoja mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, rengia, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus.

7. Sudaro augalininkystės produktų natūrinius balansus, užtikrina jų kokybę.

8. Organizuoja žemės ūkio produktų supirkimo ir kainų statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, rengia, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus, skaičiuoja žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčius.

9. Rengia ir teikia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai, bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, dalyvauja ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir įvairiose darbo grupėse.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Rima Butkevič, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Sudaro žemės ūkio valdų sąrašus.

2. Dalyvauja organizuojant žemės ūkio struktūros statistinius tyrimus ir žemės ūkio surašymus.

3. Rengia statistinių ataskaitų formas, technines užduotis elektroninėms formoms ir pirminių statistinių duomenų įvedimo (įkėlimo) ir loginių kontrolių programoms sukurti.

4. Rengia metodinę medžiagą tarnautojams (klausėjams) mokyti, organizuoja jų mokymus.

5. Konsultuoja respondentus, tikrina, analizuoja gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą.

6. Rengia atsakymus į vartotojų užklausas.

7. Rengia statistinę informaciją skelbti.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką.

6. Būti susipažinęs su ES statistikos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Jekaterina Felde, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Rengia žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų klausimynus ir paaiškinimus jiems pildyti, sudaro respondentų sąrašus.

4. Nagrinėja administracinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybes, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programavimo darbams atlikti, rengia gautus administracinius duomenis žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų duomenų bazėms papildyti.

5. Tikrina, analizuoja žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą, suderinamumą su administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenimis, rengia ir teikia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams.

6. Dalyvauja rengiant ir pateikiant žemės ūkio surašymų, žemės ūkio struktūros tyrimų duomenis ir metodologines kokybės ataskaitas Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau - Eurostatas).

7. Dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose bei įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją, bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Vanda Gricevič, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Organizuoja žemės ūkio augalų plotų ir derliaus statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, koordinuoja statistinių duomenų apdorojimą ir tikrinimą, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus.

5. Organizuoja daugiamečių sodinių statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, koordinuoja statistinių duomenų apdorojimą ir tikrinimą, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus.

6. Teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams.

7. Bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija ir kitomis valstybės institucijomis augalininkystės statistikos srityje, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

8. Koordinuoja kitų institucijų rengiamą oficialiąją statistiką pagal kompetenciją.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Aleksandras Kaplanovskis, vyriausiasis specialistas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Organizuoja atliekų susidarymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšių įmonėse statistinius tyrimus, įmonių išlaidų aplinkos apsaugai statistinius tyrimus, želdynų tvarkymo savivaldybių teritorijose statistinius tyrimus.

4. Rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus joms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, koordinuoja duomenų apdorojimo ir tikrinimo darbus.

5. Rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai.

6. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos srityje, rengia metodikas, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

7. Koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Danguolė Krepštulienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia medžiagų srautų, išmetamų į orą teršalų, aplinkosaugos mokesčių sąskaitas, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Eurostatui, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams.

5. Renka ir apibendrina aplinkosaugos statistikai rengti reikalingus duomenis iš administracinių duomenų šaltinių ir Lietuvos statistikos departamento skyrių.

6. Nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamu darbu, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais, rengia metodikas, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

7. Koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Laima Liaudanskienė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus dėl energetikos statistikos, taiko tarptautines metodikas metiniam ir mėnesiniam kietojo kuro ir gamtinių dujų statistiniams tyrimams, redaguoja, apdoroja ir analizuoja tyrimų duomenis, ruošia technines užduotis kompiuterinėms programoms, skirtoms rodikliams suvesti ir statistinėms ataskaitoms apdoroti.

5. Pateikia informaciją vartotojams dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją rengia informaciją metiniams ir mėnesiniams klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai apie kietąjį kurą ir gamtines dujas.

6. Užtikrina mėnesinio kuro ir energijos statistinio tyrimo kokybę, analizuoja naftos ir naftos produktų statistinius duomenis.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Ana Markova, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Dalyvauja organizuojant žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių kainų statistinį tyrimą.

2. Skaičiuoja prekių ir paslaugų, vartojamų kaip žemės ūkio proceso sąnaudos ir investuojamų į žemės ūkio gamybą, kainų indeksus.

3. Skaičiuoja gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis balansų skaičiavimo klausimais, rengia metodikas;

4. Skaičiuoja gyvulius ir paukščius pagal apskritis ir savivaldybes.

5. Skaičiuoja gyvulininkystės produkcijos gamybą ir gyvulių produktyvumą šalies, apskričių ir savivaldybių lygiu.

6. Rengia informaciją Rodiklių duomenų bazei ir statistiniams leidiniams.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar statistikos, ar matematikos ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Ligita Prapiestytė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nagrinėja tarptautinių organizacijų metodikas, atlieka statistinių duomenų šaltinių paiešką ir analizę bei pritaiko tai rengiant fizinių srautų energijos sąskaitas.

5. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, rengia mėnesinę elektros energijos statistiką, dalyvauja rengiant mėnesinę kietojo kuro ir gamtinių dujų statistiką bei metinius kietojo kuro ir gamtinių dujų balansus, atlieka jų analizę, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais.

6. Pateikia kokybišką energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją kietojo kuro ir gamtinių dujų klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai bei Jungtinių Tautų Organizacijai.

7. Užtikrina statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir teikia informaciją vartotojams.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Agnė Radavičienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Dalyvauja organizuojant ir atliekant statistinius tyrimus augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos statistikos srityje, skaičiuoja augalininkystės produkcijos gamybos rodiklius natūrine išraiška, atlieka skaičiavimus, susijusius su agrarinės aplinkosaugos rodiklių rengimu.

4. Rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus ataskaitoms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes.

5. Tikrina ir analizuoja statistinių tyrimų metu gautus statistinius duomenis, apibendrina surinktą statistinę informaciją, rengia statistinių tyrimų suvestinius rodiklius.

6. Teisės aktų nustatytais terminais teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir statistiniams leidiniams.

7. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Melvin Adam Shor, vyriausiasis specialistas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Organizuoja žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimus gyvulininkystės statistikos srityje, koordinuoja duomenų surinkimo ir apdorojimo darbus, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams.

4. Sudaro dirvožemio maistingųjų medžiagų (azoto, fosforo ir kt.) balansus, teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau - Eurostatas).

5. Rengia ūkinių gyvūnų skerdimų statistinę informaciją, teikia ją Eurostatui.

6. Dalyvauja rengiant aplinkosaugos srities statistinius rodiklius, bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Eurostato bei kituose projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją.

7. Koordinuoja kitų institucijų žuvininkystės srities oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – visuomeninė geografija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Sandra Šiupieniūtė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Organizuoja žemės ūkio surašymus ir žemės ūkio struktūros tyrimus, koordinuoja jų atlikimą, paskirsto užduotis šių statistinių tyrimų darbus atliekantiems specialistams, rengia statistinius klausimynus ir paaiškinimus jiems pildyti, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programavimo darbams atlikti.

4. Nagrinėja administracinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybes, organizuoja jų paėmimą ir pritaikymą žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų reikmėms.

5. Tikrina, analizuoja žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą, suderinamumą su administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenimis, apibendrina ir parengia skelbti statistinę informaciją, organizuoja rezultatų skelbimą, rengia duomenis Statistiniam ūkių registrui atnaujinti.

6. Pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus parengia ir pateikia žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų duomenis bei kokybės ataskaitas Europos Sąjungos statistikos tarnybai.

7. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis žemės ūkio struktūros klausimais, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01