+ Aušra Jablonskienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Atsako už skyriaus kompetencijai priskirtos žemės ūkio, aplinkosaugos ir energetikos srities oficialiosios statistikos organizavimą ir tvarkymą.

 11. Koordinuoja kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, aplinkosaugos ir energetikos srities oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą.

 12. Užtikrina skyriaus rengiamos statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, nagrinėja galimybes ir teikia siūlymus dėl statistinės atskaitomybės naštos mažinimo respondentams bei administracinių duomenų naudojimo statistikos tikslams.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Jurgita Damskienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 7. Rengia aplinkosaugos prekių ir paslaugų sektoriaus, aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitas, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams.

 8. Dalyvauja diegiant ir rengiant kitas aplinkos ekonomines sąskaitas ES teisės aktų nustatytais terminais.

 9. Renka ir apibendrina aplinkosaugos statistikai rengti reikalingus duomenis iš administracinių duomenų šaltinių ir Lietuvos statistikos departamento skyrių.

 10. Nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamu darbu, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi.

 11. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais, rengia metodikas, pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 12. Koordinuoja aplinkosaugos srities statistinės informacijos rengimą ir teikimą Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams, pateikimą kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams, koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą aplinkosaugos statistikos srityje.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Rima Šidlauskienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 7. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus energetikos statistikai, pritaiko tarptautines metodikas energetikos statistikos tyrimams, metodiškai vadovauja skyriaus darbams rengiant energetikos bei fizinių energijos srautų sąskaitas, analizuoja suvestinę informaciją, rengia šalies kuro ir energijos balansus.

 8. Pateikia informaciją vartotojams, koordinuoja metinės energetikos statistikos rengimą, informacijos teikimą bendriems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams ir rodiklių duomenų bazei bei tarptautinėms institucijoms.

 9. Užtikrina vienkartinio, metinio ir mėnesinio statistinių energetikos tyrimų informacijos bei fizinių energijos srautų sąskaitų kokybę, analizuoja duomenis, nuolat gilina metodologijos žinias.

 10. Pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

 11. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Arvydas Andreikėnas, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) energetikos ir materialinių išteklių statistikos klausimais Lietuvos Respublikos ministerijų bei kitų šalies institucijų, taip pat Eurostato, Tarptautinės energetikos agentūros ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose.

 6. Vykdo ir koordinuoja tarptautinius energetikos statistikos srities projektus. Rengia Lietuvos poziciją Europos Sąjungos teisės aktų projektams, susijusiems su energetikos statistika. Atlieka Europos Sąjungos teisės aktų vertimo techninę ekspertizę.

 7. Dalyvauja departamento darbo grupių, komisijų veikloje. Rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento Patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje.

 8. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, organizuoja ir rengia kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose statistiką, metalų laužo statistiką, ruošia statistinius formuliarus, technines užduotis kompiuterinėms programoms, analizuoja statistinių tyrimų duomenis.

 9. Pateikia statistinę informaciją vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendras departamento publikacijas, rengia informaciją Rodiklių duomenų bazei. Užtikrina statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir teikia informaciją vartotojams.

 10. Dalyvauja rengiant mėnesinę ir metinę energetikos statistiką.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Vanda Elžbieta Avlas, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, rengia metinio energetikos statistinio tyrimo formuliarus ir metodikas, metainformacijos aprašus, pritaiko tarptautines metodikas metiniam energetikos tyrimui.

 7. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, sudaro metinius naftos ir naftos produktų balansus, atlieka jų analizę, dalyvauja rengiant elektros ir šiluminės energijos balansą, bendrąjį šalies energijos balansą, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais.

 8. Užtikrina skyriui pavestų uždavinių vykdymą, atlieka mėnesinio energetikos statistinio tyrimo antrinį redagavimą, įvertina mėnesinius naftos ir naftos produktų išteklių rodiklius, analizuoja suvestinę informaciją.

 9. Užtikrina kokybišką metinio metalo laužo statistinio tyrimo pateikimą vartotojams, dalyvauja atliekant metinės metalų laužo tyrimo informacijos antrinį redagavimą, suvestinės informacijos kokybės analizę.

 10. Pateikia kokybišką energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją naftos ir naftos produktų, atsinaujinančių energijos išteklių klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai, dalyvauja rengiant skyriaus publikacijas bei informaciją Rodiklių duomenų bazei.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Aleksandras Kaplanovskis, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Organizuoja atliekų susidarymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšių įmonėse statistinius tyrimus, įmonių išlaidų aplinkos apsaugai statistinius tyrimus, želdynų tvarkymo savivaldybių teritorijose statistinius tyrimus.

 4. Rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus joms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, koordinuoja duomenų apdorojimo ir tikrinimo darbus.

 5. Rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai.

 6. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos srityje, rengia metodikas, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 7. Koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Laima Liaudanskienė, specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus dėl energetikos statistikos, taiko tarptautines metodikas metiniam ir mėnesiniam kietojo kuro ir gamtinių dujų statistiniams tyrimams, redaguoja, apdoroja ir analizuoja tyrimų duomenis, ruošia technines užduotis kompiuterinėms programoms, skirtoms rodikliams suvesti ir statistinėms ataskaitoms apdoroti.

 5. Pateikia informaciją vartotojams dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją rengia informaciją metiniams ir mėnesiniams klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai apie kietąjį kurą ir gamtines dujas.

 6. Užtikrina mėnesinio kuro ir energijos statistinio tyrimo kokybę, analizuoja naftos ir naftos produktų statistinius duomenis.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

+ Ligita Prapiestytė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Užtikrina statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir teikia informaciją vartotojams.

 6. Pateikia kokybišką metinių energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją kietojo kuro ir gamtinių dujų klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai bei Jungtinių Tautų Organizacijai.

 7. Užtikrina mėnesinio Kuro ir energijos gamybos, sunaudojimo ir atsargų statistinio tyrimo vykdymą, rengia mėnesinę elektros energijos statistiką, užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, atlieka statistinių duomenų analizę, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms.

 8. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nagrinėja tarptautinių organizacijų metodikas, atlieka statistinių duomenų šaltinių paiešką ir analizę bei pritaiko tai rengiant fizinių srautų energijos sąskaitas.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Agnė Radavičienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Dalyvauja organizuojant ir atliekant statistinius tyrimus augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos statistikos srityje, skaičiuoja augalininkystės produkcijos gamybos rodiklius natūrine išraiška, atlieka skaičiavimus, susijusius su agrarinės aplinkosaugos rodiklių rengimu.

 4. Rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus ataskaitoms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes.

 5. Tikrina ir analizuoja statistinių tyrimų metu gautus statistinius duomenis, apibendrina surinktą statistinę informaciją, rengia statistinių tyrimų suvestinius rodiklius.

 6. 6. Teisės aktų nustatytais terminais teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir statistiniams leidiniams.

 7. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Melvin Adam Shor, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Organizuoja žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimus gyvulininkystės statistikos srityje, koordinuoja duomenų surinkimo ir apdorojimo darbus, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams.

 4. Sudaro dirvožemio maistingųjų medžiagų (azoto, fosforo ir kt.) balansus, teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau - Eurostatas).

 5. Rengia ūkinių gyvūnų skerdimų statistinę informaciją, teikia ją Eurostatui.

 6. Dalyvauja rengiant aplinkosaugos srities statistinius rodiklius, bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Eurostato bei kituose projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją.

 7. Koordinuoja kitų institucijų žuvininkystės srities oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – visuomeninė geografija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.