+ Simona Stonienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Koordinuoja bendradarbiavimą su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru personalo administravimo klausimais, organizuoja dokumentų ir informacijos teikimą.

 11. Kartu su kitais departamento padaliniais prižiūri kaip yra laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, inicijuoja jų atnaujinimą, esant poreikiui, organizuoja tarnybinio nusižengimo, darbo drausmės pažeidimo tyrimus.

 12. Dalyvauja Eurostato ir Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse, komisijų posėdžiuose, susitikimuose bei konferencijose skyriaus kompetencijos klausimais.

 13. Vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija;

1.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;

1.4. studijų kryptis – vadyba;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jolita Nečiūnienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

 4. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

 5. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

 6. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

 9. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

 10. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

 11. Koordinuoja dokumentų administravimą.

 12. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

 13. Koordinuoja karjeros fondo sudarymą, rengia ir atnaujina su tuo susijusius tvarkos aprašus.

 14. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis dėl studentų praktikos atlikimo departamente, dalyvauja karjeros dienose, koordinuoja studentų praktiką ir teikia informaciją dėl sutarčių sudarymo Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

 15. Vykdo švietimo ir profesinio mokymo srities paslaugų viešuosius pirkimus, tvarko su jais susijusius dokumentus.

 16. Teikia siūlymus dėl naujų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, rengia priemonėms įgyvendinti reikalingus dokumentus, bei, esant poreikiui, koordinuoja jų įgyvendinimą.

 17. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba;

1.3. studijų kryptis – verslas;

1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jurgita Sadauskienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

 3. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

 4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

 6. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Koordinuoja valstybės tarnybos ir darbo stažo, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, socialinių garantijų ir kitus su personalo valdymu susijusius klausimus.

 8. Koordinuoja priemokų skyrimą valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja, kad priemokos būtų skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis.

 9. Teikia dokumentus ir informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), tikrina ir vizuoja NBFC parengtus teisės aktų projektus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje. Pasirašytus ir užregistruotus teisės aktus personalo valdymo klausimais perduoda NBFC, informuoja sprendimų projektų rengėjus apie generalinio direktoriaus priimtus sprendimus elektroninėmis ryšio priemonėmis.

 10. Koordinuoja departamento valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir grąžinimą, elektroninio parašo sertifikatų atnaujinimą. Konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus rengiant nuostatus ir pareigybių aprašymus, rengia teisės aktų projektus dėl jų tvirtinimo ir pareigybių koeficientų nustatymo. Teikia NBFC informaciją, susijusią su departamento struktūra ir pareigybėmis.

 11. Teikia siūlymus dėl naujų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, rengia priemonėms įgyvendinti reikalingus dokumentus ir koordinuoja jų įgyvendinimą. Tvarko ir atnaujina intranete darbuotojų ir struktūrinių padalinių sąrašus, pildo skyriaus ir vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal kompetenciją teikia informaciją apie personalo pokyčius.

 12. Teikia informaciją darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims, esant poreikiui organizuoti susitikimus ir konsultacijas.

 13. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

+ Birutė Jankūnaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Teikia siūlymus dėl naujų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, rengia ir atnaujina priemonėms įgyvendinti reikalingus dokumentus, bei esant poreikiui koordinuoja jų įgyvendinimą.

 2. Dalyvauja personalo atrankos procesuose, rengia konkursų skelbimus, vykdo telefoninius interviu, koordinuoja užduočių potencialiems kandidatams siuntimą, organizuoja atrankos pokalbius ir esant poreikiui juose dalyvauja, seka ir skaičiuoja atrankų efektyvumo rodiklius.

 3. Dalyvauja organizuojant naujų darbuotojų adaptacijos procesą.

 4. Koordinuoja karjeros fondo sudarymą, rengia ir atnaujina su tuo susijusius tvarkos aprašus.

 5. Teikia siūlymus dėl vidaus komunikacijos priemonių taikymo bei esamų priemonių tobulinimo, pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja jas įgyvendinant.

 6. Prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu ir vidaus administravimu susijusius dokumentus ir užtikrina jų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

 7. Dalyvauja užtikrinant lygias galimybes bei smurto ir priekabiavimo prevenciją, rengia ir atnaujina reikalingus dokumentus ir prireikus koordinuoja jų įgyvendinimą.

 8. Atsako už su personalo valdymu susijusių asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą.

 9. Renka informaciją apie galimybes pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama.

 10. Rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas, koordinuoja paraiškų dokumentacijos rengimą ir administruoja projektus.

 11. Esant poreikiui padeda užtikrinti sklandų dokumentų valdymo procesą.

 12. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Agneška Kozlovska, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Užtikrina profesionalų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) personalo atrankos proceso vykdymą.

 2. Rengia ir įgyvendina siūlymus personalo atrankos procesams optimizuoti bei tobulinti.

 3. Rengia ir įgyvendina siūlymus dėl nefinansinio motyvavimo priemonių darbuotojams departamente.

 4. Renka informaciją apie galimybes pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama.

 5. Rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas, koordinuoja paraiškų dokumentacijos rengimą ir administruoja projektus.

 6. Pagal kompetenciją administruoja departamento Elektroninę dokumentų valdymo sistemą (toliau – EDVS), teikia siūlymus dėl jos tobulinimo ir plėtros, koordinuoja EDVS darbą, konsultuoja departamento darbuotojus EDVS naudojimo klausimais.

 7. Siunčia raštus ir kitą korespondenciją, perduoda prašymus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, atlieka pavedimų registravimą ir kontrolę pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje.

 8. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba, prireikus, koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

 9. Inicijuoja su dokumentų valdymu susijusius viešuosius pirkimus ir rengia reikiamą dokumentaciją.

 10. Užtikrina departamento vadovybės priimamojo darbą, nesant specialisto, jį pavaduoja.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Eglė Levickienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vykdo Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) dokumentų administravimą ir valdymą pagal reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, rengia ir aktualizuoja dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano suvestines, teisės aktus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo, konsultuoja šiais klausimais departamento darbuotojus.

 2. Atlieka dokumentų (siunčiamų, gaunamų, vidaus, sutarčių, statistinių ataskaitų ir kt.) tvarkymą ir registravimą departamento elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje (toliau – EDSV). Siunčia raštus ir kitą korespondenciją, perduoda prašymus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Atlieka pavedimų registravimą ir kontrolę pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje.

 3. Pagal kompetenciją administruoja departamento EDVS, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo ir plėtros. Koordinuoja šios sistemos darbą, konsultuoja departamento darbuotojus sistemos naudojimo klausimais.

 4. Inicijuoja su dokumentų valdymu susijusius viešuosius pirkimus ir rengia reikiamą dokumentaciją.

 5. Užtikrina departamento vadovybės priimamojo darbą, nesant specialisto, jį pavaduoja.

 6. Organizuoja archyvinių duomenų saugojimą. Perduoda departamento archyvui skyriaus bylas.

 7. Tvarko ir atnaujina su skyriaus veikla susijusią informaciją, seka dokumentų galiojimą ir tvarko bei skelbia aktualią informaciją intranete.

 8. Pagal savo kompetenciją rengia informaciją ir ataskaitas.

 9. Prisideda prie žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių įgyvendinimo, personalo ir vidaus administravimo.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

 

+ Irma Trapinskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Peržiūri gaunamą korespondenciją (įskaitant statistines atskaitas), atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje, išnešioja gaunamą korespondenciją.

 2. Teikia korespondenciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generaliniam direktoriui rezoliucijai parašyti, pildo rezoliucijas dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje ir galutinai jas paskirsto.

 3. Registruoja siunčiamą korespondenciją dokumentų registravimo ir pavedimų vykdymo priežiūros programų sistemoje, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymą.

 4. Skirsto ir registruoja dokumentus, pasirašytus elektroniniu būdu.

 5. Rengia departamento Duomenų parengimo skyrių darbuotojų telefonų sąrašus ir nuolat juos atnaujina.

 6. Formuoja raštinės bylas, padeda ruošti jas perduoti departamento archyvui.

 7. Rengia ketvirtinius kokybės rodiklius.

 8. Vykdo elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ funkcionavimo stebėseną, atnaujina administracinę šios sistemos dalį (darbuotojų sąrašus, klasifikatorius).

 9. Konsultuoja departamento darbuotojus dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“.

 10. Dalyvauja rengiant įstaigos dokumentacijos planą.

 11. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl efektyvesnio darbo organizavimo.

 12. Nuolat nagrinėja metodinę literatūrą, tobulina žinias darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje.

 13. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Rasa Ragauskienė, specialistė (referentė)

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame.

 2. Užtikrina dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti, prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją.

 3. Pateikia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą.

 4. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – atmintines.

 5. Informuoja departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt., parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą.

 6. Vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.

 7. Organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą.

 8. Pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui.

 9. Verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus.

 10. Prisideda prie žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių įgyvendinimo, personalo ir vidaus administravimo.

 11. Atlieka dokumentų (siunčiamų, gaunamų, vidaus, statistinių ataskaitų ir kt.) tvarkymą bei registravimą departamento dokumentų valdymo sistemoje, taip pat perduoda prašymus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

 12. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Violeta Minkevičienė, tarnautoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja viso Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamento) archyvinio fondo formavimą, dokumentų kaupimą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą.  Organizuoja departamento archyvo darbą, tvarko ir sistemina bylas ir dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tinkamai saugomi.

 2. Rengia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, trumpai saugomų dokumentų sąrašus. Organizuoja kalendoriniais metais užbaigtų dokumentų skirtų nuolat ir ilgai saugoti atranką, sudaro dokumentų ir bylų apskaitos, bylų naikinimo aktus, teikia derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui (toliau – Naujasis archyvas), organizuoja bylų įrišimą, šifruoja ir kartonuoja bylas, perduoda į Naująjį archyvą nuolat saugomas popierines ir elektronines bylas ir dokumentus.

 3. Užtikrina galimybę naudotis departamento, LTSR Centrinės statistikos Vyriausiosios skaičiavimo darbų valdybos, UAB „Statistinės informacijos rengimo centras“, viešosios įstaigos „Statistikos centras“, viešosios įstaigos „Statistikos tyrimai“, Respublikinio skaičiavimo centro, Kauno teritorinės statistikos valdybos, Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus nuolat, ilgai ir trumpai saugomomis bylomis.

 4. Atlieka departamento archyve saugomų bylų ir dokumentų paiešką, saugomų dokumentų pagrindu rengia ir išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus juridinių faktų patvirtinimui, užtikrina pateiktų duomenų atitiktį archyvinėse bylose esantiems dokumentams.

 5. Teikia rekomendacijas, privalomus nurodymus departamento skyriams bylų sutvarkymo, apskaitos dokumentų rengimo klausimais. Koordinuoja Duomenų parengimo skyrių darbuotojų atsakingų už archyvinių dokumentų tvarkymą darbą ir konsultuoja juos.

 6. Organizuoja Dokumentų Ekspertų Komisijos darbą ir vykdo komisijos sekretoriaus pareigas.

 7. Prireikus registruoja dokumentus, esant poreikiui užtikrina vadovybės priimamojo darbą.

 8. Vykdo ir kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti rusų kalbą (pažengusio vartotojo, B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.