+ „Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas“
 

Lietuvos statistikos departamentas 2019–2021 m. vykdo investicijų projektą „Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas“.

Pagrindinis investicijų projekto tikslas – užtikrinti efektyvų, tarptautines rekomendacijas ir standartus atitinkantį, statistinės informacijos rengimo procesą bei gerinti statistinės informacijos kokybę.

Norint pasiekti šį tikslą turi būti įgyvendinti pagrindiniai projekto uždaviniai:

standartizuoti ir centralizuoti:

 • statistinių duomenų ir metaduomenų saugyklą bei archyvą;

 • statistinių tyrimų inicijavimą ir duomenų surinkimą;

 • mikroduomenų tikrinimą ir tinkamumo patvirtinimą (angl. validation), redagavimą ir trūkstamų reikšmių įrašymą;

 • statistinės informacijos rengimo kokybės rodiklių matavimą ir stebėseną.

Įgyvendinus šiuos uždavinius, numatoma pasiekti šiuos rezultatus:

 • statistinei informacijai rengti pradėti taikyti GSIM (angl. Generic Statistical Information Model) ir GSBPM (angl. Generic Statistical Business Process Model) modeliai bei su jais susiję techniniai standartai;

 • naujiems ir modernizuojamiems ISIS komponentams pradėtos taikyti CSPA (angl. Common Statistical Production Architecture) architektūros rekomendacijos;

 • pradėtas taikyti standartizuotas mikroduomenų tikrinimo ir tinkamumo patvirtinimo (angl. validation), redagavimo ir trūkstamų reikšmių įrašymo komponentas;

 • sutrumpėjusi metinės, ketvirtinės ir mėnesinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo vidutinė trukmė;

 • padidėjusi ūkio subjektų ir gyventojų, teikiančių statistines ataskaitas elektronine forma, dalis;

 • padidėjęs vartotojų pasitenkinimo Lietuvos statistikos departamento teikiamomis paslaugomis lygis;

 • pradėtas taikyti standartizuotas statistinės informacijos rengimo kokybės rodiklių ir ataskaitų komponentas, paremtas Eurostato rekomendacijomis.