Vaizdo kamerų stebėsena

Lietuvos statistikos departamento vaizdo kamerų naudojimo tikslas – užtikrinti Lietuvos statistikos departamento lankytojų, saugomų duomenų bei Lietuvos statistikos departamento pastatų saugumą.

Tvarkomi į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenys.

Vaizdo duomenų valdytojas – Lietuvos statistikos departamentas, vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 20 kalendorinių dienų.

Asmuo turi teisę:

  • gauti informaciją, kokie jo vaizdo duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi;

  • gauti vaizdo įrašo nuotraukas.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas, pateikęs Lietuvos statistikos departamentui prašymą gauti savo vaizdo duomenis ir tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, kokie jo vaizdo duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, taip pat vaizdo įrašo nuotrauką. Prašyme turi būti nurodomas prašymo tikslas, vaizdo įrašo vieta, data ir laikas. Prašymus nagrinėja ir atsakymus duomenų subjektui rengia duomenų apsaugos pareigūnas.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos statistikos departamento vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮ-115 Dėl Lietuvos statistikos departamento vaizdo stebėjimo taisyklių patvirtinimo“ (PDF).