Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Ūkio subjektų registro skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Daliutė Kavaliauskienė
Skyriaus vedėja 236 4624


Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, dalyvauja posėdžiuose pagal savo kompetenciją, teikia pastabas ir pasiūlymus.

11. Organizuoja ūkio subjektų informavimą apie jų dalyvavimą statistiniuose tyrimuose.

12. Organizuoja ir koordinuoja statistinių tyrimų sąrašo sudarymą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Maksim Lata
Patarėjas 236 4798


Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas.

7. Rengia verslo demografijos rodiklius ir skelbia oficialiosios statistikos portale.

8. Dalyvauja Eurogrupių registro plėtroje, Eurostato darbo grupių veikloje.

9. Teikia metodinę ir praktinę pagalbą registro duomenų vartotojams.

10. Formuoja ir tikslina veikiančių ūkio subjektų sąrašą.

11. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Loreta Ignatavičienė
Vyriausioji specialistė 236 4774


Funkcijos

1. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Profiliuoja įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“.

5. Naujina statistinio registro duomenų bazę.

6. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Justina Nasevičiūtė
Vyriausioji specialistė 236 4767


Funkcijos

1. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

3. Rengia kompiuterines programas automatiniam įmonių grupių profiliavimui, profiliuoja mažas įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“.

4. Naujina registro duomenų bazę.

5. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Anžela Šimkienė
Specialistė 236 4776


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas užtikrinti teisingą ūkio subjektų klasifikavimą pagal institucinius sektorius, analizuoja institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui ir subsektoriui metodologiją bei tvarką, organizuoja ūkio subjektų apklausas statistinio registro duomenims atnaujinti, institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui teisingumui patikrinti.

2. Siekdamas, kad Statistinis ūkio subjektų registras atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus bei Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių poreikius, nuolat naujina jo bazę iš administracinių šaltinių ir tiesiogiai bendrauja su informacijos teikėjais – ūkio subjektais.

3. Siekdamas užtikrinti registro duomenų bazės aktualumą, tikslina ir ieško ūkio subjektų adresų, grįžus korespondencijai, analizuoja adresatų neradimo priežastis.

4. Siekdamas patikslinti statistinius vienetus Statistiniame ūkio subjektų registre, analizuoja įmonių demografijos duomenis ir nagrinėja pokyčius įmonių grupėse.

5. Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, teikia metodinę ir praktinę pagalbą departamento statistikos skyriams, statistinio registro vartotojams, taip pat teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Statistinio ūkio subjektų registro tobulinimo.

6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat reglamentais, nustatančiais reikalavimus statistiniams verslo registrams.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Vainorienė
Vyriausioji specialistė 236 4766


Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

3. Konsultuoja statistikos skyrius administracinių duomenų gavimo ir tvarkymo klausimais.

4. Rengia administracinių duomenų teikimo sutartis.

5. Bendradarbiauja su administracinių duomenų valdytojais duomenų gavimo klausimais.

6. Rengia ir atnaujina su administraciniais duomenimis susijusius tvarkos aprašus ar taisykles.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.3. studijų kryptis – verslas (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)