Techninė pagalba 2018 m.

Įgyvendinant Lietuvos statistikos departamento 2018–2022 metų veiklos strategiją – didinti Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu – buvo teikiama techninė pagalba kitų šalių statistikos tarnyboms. Lietuvos statistikos departamento ekspertai aktyviai dalyvavo kitų šalių statistikos tarnybų ir įvairių užsienio kompanijų vykdomuose techninės pagalbos projektuose.

2018 m. baigtas įgyvendinti Prancūzijos (INSEE) ir Italijos (ISTAT) nacionalinių statistikos institutų dvynių projektas „Tuniso statistikos tarnybos modernizacija“, kuriame kaip partneris dalyvavo Lietuvos statistikos departamentas. Per visą projekto laikotarpį (2016–2018 m.) du Lietuvos statistikos departamento ekspertai tris kartus vyko į konsultacijas Tunise statistikos sistemos ISO sertifikavimo klausimais, vieną kartą kolegos iš Tuniso buvo atvykę į mokomąjį vizitą į Lietuvos statistikos departamentą.

Kartu su Danijos statistikos tarnyba 2018 m. Lietuvos statistikos departamentas įgyvendino „GIZ“ ir ES projektą – Smulkių ir vidutinių įmonių statistika Armėnijoje. Įvertinus situaciją Armėnijoje, Lietuvos statistikos departamento darbuotojai sudarė projekto įgyvendinimo planą ir dalyvavo keliose priemonėse, teikdami pagalbą tobulinant smulkių ir vidutinių įmonių statistiką.

2018 m. kartu su partneriais, vadovaujant „DevStat“ (Ispanija), baigtas įgyvendinti Pasaulio Banko dvynių projektas Tadžikistane „Nacionalinės strategijos įgyvendinimas statistikoje“. Lietuvos statistikos departamento ekspertai konsultavo Tadžikistano kolegas SDMX programos naudojimo ir pramonės produkcijos indekso skaičiavimo klausimais. Tadžikistano specialistai lankėsi Lietuvos statistikos departamente ir susipažino su SDMX diegimu, konsultavosi statistinių duomenų kokybės leidiniuose ir tinklalapyje klausimais.

2018 m. kartu su „Expertise France“ baigtas įgyvendinti ES projektas „Pagalba Europos kaimynystės politikos Rytų šalims diegiant ES standartus“ (ES Rytų partnerystės antroji platforma (statistika). 2018 m. kovo 6–7 d. Tbilisyje, Gruzijoje, organizuotas techninis seminaras Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos (REKVA) šalims gyvenimo lygio statistikos klausimais.

2018 m. kartu su „GOPA Consultants“ (Vokietija), laimėjus analogišką projektą Europos Rytų partnerystės ir Centrinės Azijos šalims (EECCA), gruodžio 10–11 d. buvo organizuotas techninis seminaras Ašchabade, Turkmėnijoje, užsienio prekybos statistikos klausimais. Gruodžio 4–5 d. Lietuvos statistikos departamento atstovas Minske, Baltarusijoje dalyvavo ekspertų darbo grupės susitikime EECCA šalims administracinių šaltinių naudojimo statistikoje klausimais.

Lietuvos statistikos departamentas, kaip partneris, kartu su Prancūzijos, Italijos, Danijos, Vengrijos ir Turkijos statistikos tarnybomis, dalyvauja įgyvendinant MEDSTAT IV projektą, kuriam vadovauja „Expertise France“. 2018 m. birželio 19–21 d. Lietuvos statistikos departamente buvo organizuoti mokymo kursai Europos kaimynystės politikos (ENP) Pietų šalims strateginio planavimo ir statistinių programų valdymo klausimais, kuriuose dalyvavo Alžyro, Egipto, Jordanijos, Libijos, Palestinos, Libano ir Izraelio nacionalinių statistikos institucijų atstovai. Mokymų metu buvo nagrinėjami strateginio planavimo, statistinių programų bei oficialiosios statistikos procesų valdymo klausimai. Dalyviai buvo supažindinti su prioritetų nustatymo, inovacijų naudojimo bei vartotojų poreikių vertinimo metodais statistikos srityje.

2018 m. spalio 23–25 d. dalyvauta Eurostato ir Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (EFTA) aukšto lygio seminare Kijeve, Ukrainoje, REKVA šalims „Oficialiosios statistikos iššūkiai ir galimybės“ oficialiosios statistikos modernizavimo klausimais.

Pagal daugiašalės Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) 2015 programą 2018 m. buvo teikiama pagalba Makedonijos statistikos tarnybai imčių metodų klausimais.

Vadovaujant „ICON-Institute“ (Vokietija) kartu su Vokietijos, Bulgarijos ir Nyderlandų statistikos tarnybomis 2018 m. pradėtas įgyvendinti naujas ES projektas dėl pagalbos Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus. Projekte dalyvauja Lietuvos statistikos departamento trumpojo laikotarpio statistikos (STS) ekspertas, kaip pagrindinis projekto ekspertas, ir 3 trumpalaikiai ekspertai (kokybės, verslo registro, klasifikatorių klausimais).

Su užsienio partneriais Lietuvos statistikos departamentas, kaip konsorcinis partneris, 2018 m. ir toliau teikė paraiškas naujai skelbiamuose konkursuose dėl techninės pagalbos įvairioms šalims projektų.

2018 m. kartu su užsienio partneriais buvo laimėti šie konkursai:

  • „Pagalba Europos Rytų kaimynystės politikos ir Centrinės Azijos šalims diegiant ES standartus“, vadovaujant „GOPA  Consultants“;
  • ES regioninis projektas ENP Rytų partnerystės šalims, vadovaujant „Expertise France“;
  • Pasaulio Banko projektai Armėnijoje, vadovaujant „GOPA  Consultants“.

Laukiami rezultatai dėl Danijos dvynių projekto Gruzijoje (laimėjus dalyvaus ir Lietuvos statistikos departamento ekspertai) ir ES projekto Moldovoje.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-01-28