Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Vadovybės priimamasis
Tel. (8 5) 236 4800
Faksas (8 5) 236 4845
El. p. statistika@stat.gov.lt

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Dr. Jūratė Petrauskienė
Generalinė direktorė 236 4822


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 •  turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statistikos srityje, taip pat turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Departamento veiklą, viešuosius pirkimus;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais pagal savo kompetenciją;
 • turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
 • gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
 • gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams, atstovauti Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja formuojant valstybės politiką statistikos srityje, ją įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos oficialiosios statistikos rengimą;
 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus, yra tiesiogiai atsakingas už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos funkcijos jiems įgyvendinti, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, vykdymą;
 • sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir visus su Departamento vidaus administravimu susijusius klausimus;
 • darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo;
 • atsako už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat už Departamento rengiamą, tobulinamą ir skleidžiamą statistinę informaciją;
 • nustato statistinių formuliarų ir metodikų rengimo tvarką, tvirtina gaires, pagal kurias oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose būtų įgyvendinamos Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatos, ir atsako už šių gairių laikymąsi Departamente;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
 • atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, atstovauja Lietuvos statistikos sistemai Europos statistikos sistemoje ir tarptautinėse statistikos organizacijose;
 • užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Jurelevičienė
Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja 236 4821


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, departamento veiklą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Siekdamas užtikrinti departamentui priskirtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų pavestose kuruoti srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo, kitų nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių statistiką ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus;
 • koordinuoja statistinės atskaitomybės naštos respondentams politikos įgyvendinimą;
 • vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, stebi ir analizuoja kuruojamų departamento skyrių darbą, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų;
 • pasitelkęs kuruojamų padalinių vadovus organizuoja ir koordinuoja statistinius tyrimus, kontroliuoja jų eigą visuose tyrimų etapuose;
 • palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;
 • organizuoja padalinių analitinį darbą, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis;
 • teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei departamento veiklos tobulinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
 • nesant generalinio direktoriaus atlieka generalinio direktoriaus funkcijas;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Ambrozaitienė
Generalinio direktoriaus pavaduotoja 236 4815


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams, turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, Lietuvos statistikos departamento veiklą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Siekdamas užtikrinti departamentui priskirtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą pavestose kuruoti srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo, kitų nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių statistiką ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus;
 •  koordinuoja statistinės atskaitomybės naštos respondentams politikos įgyvendinimą;
 • vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, stebi ir analizuoja kuruojamų departamento skyrių darbą, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų;
 • pasitelkęs kuruojamų padalinių vadovus organizuoja ir koordinuoja statistinius tyrimus, kontroliuoja jų eigą visuose tyrimų etapuose;
 • palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;
 • organizuoja padalinių analitinį darbą, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis;
 • teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei departamento veiklos tobulinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
 • generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimondas Rimša
Generalinio direktoriaus pavaduotojas 236 4929


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį, ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį informacinių technologijų diegimo ir valdymo srityje taip pat turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties;
 • būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu, valstybės registrų sistema;
 • išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, departamento veiklą, informacinių technologijų valdymą ir plėtrą, viešuosius pirkimus;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais pagal savo kompetenciją;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Siekdamas užtikrinti departamentui pavestų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą pavestose kuruoti srityse ir efektyvią kuruojamų padalinių veiklą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su oficialiąja statistika, atlieka teisės aktų, susijusių su oficialiąja statistika, projektų vertinimą, pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo, kitų nacionalinių ir ES teisės aktų, reglamentuojančių statistiką ir sprendžia oficialiosios statistikos tvarkymo klausimus;
 • koordinuoja statistinės atskaitomybės naštos respondentams politikos įgyvendinimą;
 • vadovauja priskirtiems struktūriniams padaliniams, koordinuoja ir kontroliuoja jiems pavestų užduočių vykdymą, atsako už užduočių įvykdymą kokybiškai ir laiku;
 • planuoja kuruojamų departamento skyrių darbą, nustato veiklos tobulinimo kryptis ir perspektyvas;
 • generalinio direktoriaus reikalavimu atsiskaito už kuruojamų padalinių veiklą;
 • dalyvauja planuojant statistinius tyrimus (darbus);
 • pagal kompetenciją vadovauja projektams ir atsako už jų įgyvendinimą;
 • palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, atstovauja departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, darbo grupėse ir komitetuose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;
 • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene;
 • teikia siūlymus generaliniam direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo, šių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei departamento veiklos tobulinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
 • generalinio direktoriaus pavedimu pavaduoja generalinį direktorių jo nesant;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilija Lapėnienė
Vyriausioji patarėja 236 4835


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, departamento veiklą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja Statistikos Praktikos kodekso reikalavimų įgyvendinimą, vykdo Vadovybės atstovo kokybei funkcijas;
 • koordinuoja darnaus vystymosi rodiklių ir statistinės informacijos pagal šalies suskirstymo (NUTS) lygmenį rengimą ir plėtrą;
 • koordinuoja departamento priemonių įgyvendinimą Vyriausybės tarpinstitucinėse programose, kontroliuoja jų įvykdymą;
 • koordinuoja pozicijų rengimą ES statistikos srities teisės aktams;
 • koordinuoja Asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą, kontroliuoja jų vykdymą;
 • palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose;
 • departamento generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;
 • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis;
 • vykdo kitus departamento generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)