Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius,
tel. (8 5) 236 4800,
faks. (8 5) 236 4845,
El. paštas statistika@stat.gov.lt


Lietuvos statistikos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos rengimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, Lietuvos statistikos departamentas koordinuoja ministerijų ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų veiklą oficialiosios statistikos srityje.

Lietuvos statistikos departamentas, taikydamas statistinius metodus, renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu. Svarbiausieji Lietuvos statistikos departamento uždaviniai apibrėžti Lietuvos statistikos departamento nuostatuose.

Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, yra prieinama ir nemokamai teikiama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida.

* * * * *

Lietuvos statistikos departamento misija

Rengti ir skleisti oficialiąją statistiką, reikalingą sprendimams priimti bei skatinančią visuomenės diskusijas šaliai aktualiais klausimais, aktyviai dalyvauti plėtojant tarptautinę statistiką.

Tikslas

Gerinti statistikos paslaugų ir produktų kokybę ir prieinamumą, racionaliai panaudojant išteklius ir nedidinant statistinės atskaitomybės naštos respondentams.

2013–2017 m. strateginės kryptys ir tikslai

Efektyvesnis statistinės informacijos rengimas

  • Didinti statistinių tyrimų procesų efektyvumą
  • Plėtoti ir tobulinti statistikos sritis
  • Stiprinti ryšius su respondentais
  • Stiprinti oficialiosios statistikos įstaigų koordinavimą

Kokybiškesnės paslaugos vartotojams

  • Gerinti statistinės informacijos prieinamumą
  • Plėtoti ryšius su vartotojais

Darni institucinė aplinka

  • Gerinti institucinę aplinką
  • Perimti ir skleisti gerąją patirtį
  • Gerinti institucijos įvaizdį

* * * * *

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas nustato oficialiosios statistikos organizavimo bendruosius principus. Lietuvos statistikos departamento veiklą reglamentuoja ir kiti šalies ir ES teisės aktai.

Patariamoji Lietuvos statistikos departamento institucija yra Statistikos taryba, nagrinėjanti svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus, darbų programas ir kitus strateginius dokumentus.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija svarsto svarbiausius statistikos darbų organizavimo ir metodologinius klausimus, publikacijų, teisės aktų ir planavimo dokumentų projektus, strateginių tikslų įgyvendinimo ir veiklos gerinimo rezultatus, Lietuvos statistikos departamento struktūrinių padalinių vadovų veiklos ataskaitas ir kt. Jos nariai yra Lietuvos statistikos departamento generalinis direktorius – Patariamosios komisijos pirmininkas, jo pavaduotojai, kai kurių Lietuvos statistikos departamento struktūrinių padalinių vadovai, kiti valstybės tarnautojai. Posėdžiai vyksta paskutinį mėnesio antradienį, prireikus, posėdžių data gali būti keičiama.

Svarbiems oficialiosios statistikos sistemos veiklos aspektams nagrinėti ir tobulinti sudaromos tarpinstitucinės ar Lietuvos statistikos departamento komisijos ir darbo grupės.

Lietuvos statistikos sistemą sudaro Lietuvos statistikos departamentas, kitos institucijos ir įstaigos bei Lietuvos bankas, vykdantys statistikos darbus, numatytus Oficialiosios statistikos darbų programoje.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-10-11