Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Kainų statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti priskirtos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities statistinės informacijos apie vartotojų kainų indeksus (VKI), kainų pokyčius rengimą ir teikimą vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą su Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (COICOP 2018) ir Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo pasikeitus prekių kokybei metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;
 • pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir tobulina jam pavestos šio tyrimo srities klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus;
 • atlieka vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, renka, tikrina, apdoroja pavestos vartotojų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, jų pagrindu skaičiuoja kainų indeksus ir vidutines kainas, naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas;
 • užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, stebi kainų registratorių darbo kokybės rodiklius;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 5 d.

__________________

2. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga naujiems vartotojų kainų statistiniams rodikliams bei priemonėms ir metodams, taikomiems renkant, tvarkant statistinius duomenis bei rengiant statistinius rodiklius, diegti, vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių integracijai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti vienų metų darbo patirtį ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS ar R programa;
 • išmanyti koreliacinės-regresinės analizės metodus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarka, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, atlieka SVKI, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamų kainų indeksų, kitų specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų subindeksų sudarymo darbus, taiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartotojų kainų statistiniams tyrimams, vykdo šių tyrimų optimizavimo ir kokybės gerinimo darbus;
 • įgyvendina vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo dėl produktų kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, ES statistikos tarnyba ir ES valstybių narių statistikos institucijomis, diegia tinkamus metodus, rengia regresijos lygtis vartojimo prekių ir paslaugų kainoms vertinti, atlieka numanomų kokybės indeksų skaičiavimus, rengia standartų ir pasirinktų metodų taikymo procedūrų aprašus, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;
 • rengia SVKI ir SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus statistinių darbų planus, SVKI svorių sistemą, technines užduotis šios srities statistinių duomenų apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo programinei įrangai rengti ir tobulinti, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių ir paslaugų kainų formavimo, reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, ir remiasi jų nuostatomis, sudarydamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus bei reguliuojamų prekių ir paslaugų kainų subindeksą;
 • gerina vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo informacijos kokybę, analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinius duomenis bei jų charakteristikas, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūrų aprašus;
 • ieško būdų naujoms informacinėms technologijoms, pažangiems pirminių statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo, imčių optimizavimo metodams diegti, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo, suvestinių rodiklių skaičiavimo ir statistinio tyrimo kokybės stebėjimo programinei įrangai ruošti bei atlieka bandomuosius skaičiavimus;
 • rengia pasiūlymus vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių kainų duomenų daugiatiksliam panaudojimui, rengia erdvinio koregavimo koeficientus PGP skaičiuoti;
 • rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 5 d.

__________________

3. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,6 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistiniams tyrimams atlikti, rengti ir teikti statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar informatikos, ar vadybos  ir verslo administravimo, ar rekreacijos ir turizmo studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • atlieka atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinius tyrimus, atnaujina statistinių tyrimų metodikas, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus, klausėjus ir respondentus savo darbo srities statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinę informaciją;
 • analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 • rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt š.m. gruodžio 5 d.

__________________

4. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, vykdant Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programą (toliau – PGP programa), užtikrinti pasirengimą kainų statistiniams tyrimams, statistinių duomenų apie investicinių prekių (mašinų ir įrenginių, statybos objektų), vartojimo prekių ir paslaugų, kainų surinkimą bei apdorojimą, analizę, pagrindinės statistinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, parengimą ir pateikimą Eurostatui.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos, ar statybos inžinerijos, ar mechanikos inžinerijos, ar transporto inžinerijos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus, rengia ir tobulina mašinų ir įrenginių, statybos projektų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus ir jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, taiko Eurostato darbui su statistiniais duomenimis parengtas priemones, organizuoja statistinių duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • pasirengia ir atlieka kainų statistinius tyrimus, tiria mašinų ir įrenginių bei vartojimo prekių ir paslaugų buvimą šalies rinkoje ir jų reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, parduotuvių, prekybos firmų specialistais ir kitais ekspertais šiais klausimais, rengia pasiūlymus dėl naujų produktų įtraukimo į kainų statistiniams tyrimams parengtus produktų sąrašus ir pateikia juos kartu su detaliais charakteristikų aprašymais Eurostatui;
 • pasirengia ir atlieka statybos projektų kainų statistinį tyrimą, rengia dokumentaciją ekspertų paslaugos dėl standartinių statybos projektų įkainavimo PGP programai vykdyti, viešiesiems pirkimams, koordinuoja ryšius tarp Eurostato ir statybos ekspertų, vykdančių statybos projektų įkainavimą;
 • užtikrina mašinų ir įrenginių, vartojimo prekių ir paslaugų, statybos projektų kainų statistinių tyrimų informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, statybos ekspertais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas, duomenų šaltinių ir taikomų metodų aprašus;
 • užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos ir kokybės rodiklių rengimą;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 4 d.

__________________

5. Informacinių technologijų skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 4,64 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 • mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais;
 • būti susipažinęs su Microsoft Office, Microsoft SQL Server;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 • tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 • rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 • atlieka programinės įrangos bandymus;
 • moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 • bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;
 • įsisavina įdegtus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą;
 • rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-01-03.

__________________

6. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,2 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 • Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 • Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 • Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 • Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 • Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-01-03.

__________________

7. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,8 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);
 • turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių;
 • mokėti dirbti MS Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 • būti susipažinęs su SharePoint, Microsoft SQL Server;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 • tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 • rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 • atlieka programinės įrangos bandymus;
 • moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 • bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 • rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu peronalas@stat.gov.lt iki 2020-01-03.

__________________

 


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-10-03