Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. sausoi 27 d.

__________________
 

2. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,8 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos tyrimams atlikti bei šių sričių statistinei informacijai rengti, skelbti ir teikti šalies ir užsienio vartotojams.  

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • dalyvauja rengiant ir atnaujinant pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos statistinio tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, teikia metodinę pagalbą duomenų parengimo skyriams, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų technines užduotis;
 • užtikrina pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo atlikimą, teikia statistinę informaciją ES statistikos tarnybai (Eurostatui) bei šalies vartotojams, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą;
 • analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą pramonės įmonių veiklos statistiniame tyrime;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, nuolat gilina žinias, domisi užsienio šalių patirtimi, užtikrina pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistikos tyrimo tobulinimą ir plėtrą, rengia medžiagą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos posėdžiams;
 • atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, nacionalinių institucijų darbo grupėse;
 • nustato konfidencialius statistinius duomenis ir, siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius, užtikrina jų apsaugą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. sausoi 27 d.

__________________
 

3. Informacinių technologijų skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 4,64 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);
 • turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių;
 • mokėti dirbti MS Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 • būti susipažinęs su SharePoint, Microsoft SQL Server;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 • tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 • rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 • atlieka programinės įrangos bandymus;
 • moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 • bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 • rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu peronalas@stat.gov.lt iki 2020-01-31.

__________________
 

4. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,2 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 • Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 • Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 • Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 • Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 • Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-01-31.

__________________
 

 


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-10-03