Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbo vieta Klaipėdoje) (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas);
 2. Mokėti valstybinę kalbą;
 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis;
 10. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis bei įrangą, skirsto Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą;
 4. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 5. Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą;
 7. Konsultuoja Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus;
 9. Vykdo kitas Informacinių technologijų skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-03-29.

__________________

2. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;
 2. Mokėti valstybinę kalbą;
 3. Mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 4. Mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. Tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. Rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. Atlieka programinės įrangos testavimą;
 5. Moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. Bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;
 7. Įsisavina įdiegtus Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-03-29.

__________________

3. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą.
 4. Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-03-29.

__________________

4. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo komponentams vertinti pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti ir atnaujinti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodikliams įvertinti, rengia mokslinių tyrimų ir plėtros statistiką pagal ESS kategorijas ir metaduomenis;
 2. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodikliams įvertinti, rengia nuosavos gamybos programinės įrangos statistiką pagal ESA kategorijas ir metaduomenis;
 3. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodikliams įvertinti, rengia pramogų literatūros ir meno kūrinių originalų statistiką pagal ESS kategorijas ir metaduomenis;
 4. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklius pagal ESS kategorijas;
 5. Siekdamas pateikti kokybišką ir aktualią statistinę informaciją vartotojams, revizuoja bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklių laiko eilutes;
 6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juo priima.

__________________

5. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus atitinkančioms metinių ir ketvirtinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNP) ir kitiems rodikliams, atspindintiems šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, įvertinti, šios srities metaduomenims rengti.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas laiku ir kokybiškai pateikti Lietuvos BNP rodiklius Europos Bendrijos nuosaviems ištekliams įvertinti, rengia Lietuvos BNP statistiką, įvertina duomenų šaltinius ir jų tinkamumą šalies pirminėms pajamoms apskaičiuoti;
 2. Siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus, įvertina metines, ketvirčio BNP ir kitus rodiklius, atspindinčius šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis, dalyvauja sudarant metines nefinansines institucinių sektorių sąskaitas;
 3. Siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia šios srities informaciją ir metainformaciją Oficialiosios statistikos portalui, leidiniams bei Eurostatui ir kitiems vartotojams teikti;
 4. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais;
 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juo priima.

__________________

6. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,98 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga mažmeninės prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistikos tyrimams atlikti bei šių sričių statistinei informacijai rengti, skelbti ir teikti šalies ir užsienio vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;
 2. Mokėti anglų kalbą (pradedantis vartotojas A2 lygis);
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Business Objects ir Genedi programine įranga, gebėti naudotis eDAMIS WEB Application duomenų perdavimo priemonėmis, mokėti naudotis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio statistiką;
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, dalyvauja organizuojant ir vykdant  mažmeninės prekybos įmonių mėnesinį statistinį tyrimą. Metodiškai jam vadovauja, konsultuoja respondentus statistinės atskaitomybės formuliarų pildymo klausimais, rengia statistinę informaciją ir statistinių rodiklių metainformaciją ir teikia ją vidaus ir išorės vartotojams (taip pat ir pagal individualias vartotojų užklausas);
 2. Siekdamas mažinti naštą respondentams, analizuoja administracinių šaltinių (VSDFV) duomenis ir jų pagrindu rengia statistinę informaciją apie  mažmeninės prekybos bei remonto,  maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių darbuotojų skaičių, jų algas ir atlyginimus;
 3. Siekdamas pateikti tikslią ir kokybišką informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 4. Siekdamas pateikti kokybišką vidaus prekybos statistinę informaciją vartotojams laiku, teikia prekybos ir maitinimo įmonių  statistinius duomenis Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą;
 5. Siekdamas stiprinti grįžtamąjį ryšį su respondentais, užtikrina prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo lyginamosios statistikos parengimą šiame statistiniame tyrime dalyvaujančioms įmonėms ir paskelbimą elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika;
 6. Siekdamas užtikrinti kokybišką statistinės informacijos apdorojimą bei pateikimą vartotojams, rengia vidaus prekybos statistinių tyrimų duomenų apdorojimo programines užduotis, užtikrina tinkamą elektroninių formų, pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą;
 7. Siekdamas gerinti Lietuvos statistikos departamento veiklą, dalyvauja informacijos technologijų plėtros projektuose ir darbo grupėse;
 8. Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius, nustato konfidencialius statistinius duomenis pagal skyriaus kompetenciją ir užtikrina jų apsaugą;
 9. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juo priima.

__________________

7. Kainų statistikos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 5,3 koeficientas)

Paskirtis

Kainų statistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti priskirtos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities statistinės informacijos apie vartotojų kainų indeksus (VKI), kainų pokyčius rengimą ir teikimą vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą, su Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (COICOP 2018) ir Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatoriais;
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo pasikeitus prekių kokybei metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;
 2. Siekdamas pasiruošti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir tobulina jam pavestos šio tyrimo srities klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus;
 3. Siekdamas atlikti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, renka, tikrina, apdoroja pavestos vartotojų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, jų pagrindu skaičiuoja kainų indeksus ir vidutines kainas, naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas;
 4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, stebi kainų registratorių darbo kokybės rodiklius;
 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juo priima.

__________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

* * * * *

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 
 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-01-11